lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Tillitsbaserat ledarskap i praktiken – från detaljstyrning till ökat engagemang

Ledarskap, Organisation & verksamhetsutveckling

Många röster hörs om att detaljstyrning i vård och offentlig sektor behöver minskas och handlingsfriheten öka – för att ta tillvara på medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang. Detta är också den statliga Tillitsdelegationens rekommendationer. Denna utbildning, som riktar sig till chefer och ledare handlar om att leda med tillit i praktiken i den dagliga verksamheten, med minskad detaljstyrning och bättre tillvaratagande av medarbetarnas kompetens.

Att vara ledare inom offentlig sektor och hälso- och sjukvård innebär särskilda utmaningar. Kravbilden är omfattande och mångfasetterad. Att ta hjälp av moderna arbetspsykologiska teorier och verktyg är ett bra sätt att främja arbetsmiljön, möjliggöra handlingsutrymme och autonomi hos medarbetare, samt skapa de förutsättningar som behövs för att skapa en gynnsam utveckling i dagens komplexa verklighet.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Vad nutida psykologisk forskning har identifierat som avgörande faktorer för att tillit ska uppstå och människor ska kunna frigöra sin potential på arbetsplatsen
 • Om ledarskapets betydelse för att kunna främja verksamhetens utveckling mot mer tillitsorientering
 • Hur du kan leda med tillit genom att gå från fokus på att kontrollera till att frigöras medarbetarnas inneboende handlingskraft
 • Vad som gynnar motivation och innovation och hur du bättre tar till vara på medarbetarnas kompetens
 • Hur du kan lösgöra dig från en traditionell syn på ledarskap
 • Hur du gynnar psykologisk trygghet på arbetsplatsen
 • Att skapa en feedbackkultur och hur du som ledare bör använda dig av feedback för att öka tilliten
 • Hur du som ledare skapar involvering och delaktighet

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som har en operativ chefs- eller ledarfunktion och som vill lära sig mer om att leda med tillit.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få:

 • Kunskap och konkreta metoder för hur du praktiskt arbetar med dessa frågor i ditt dagliga ledarskap, i din egen verksamhet.
 • Öka din förmåga att förhålla dig till och komma igång med att arbeta mer tillitsbaserat och frigöra medarbetarnas förmåga till medledarskap.
 • Råd, konkreta verktyg och handfasta färdigheter, samt ha fått en möjlighet att reflektera och dela erfarenheter kring hur ett tillitsorienterat ledarskap kan se ut.

Dela kursen

Program

Dag 1 

 09.00 Introduktion till utbildningen

 09.15 Vi behöver göra annorlunda

 • Får vi den leverans vi vill ha?- oönskade effekter av New Public Management
 • Ledarskap inom offentlig sektor 
 • Vad menar man med tillit? – om begreppet och forskningsområdet

10.00 Hur du leder med tillit

 • Utmaningar och nya perspektiv för ledare inom offentlig sektor och hälso-och sjukvård
 • Att gå från att vara kontrollerande till möjliggörande – att frigöra inneboende handlingskraft
 • Delegerat handlingsutrymme, medbestämmande och goda förutsättningar

10.45 Kaffe

11.00 Ledares förutsättningar

 • Vilken typ av ledare som behövs i offentlig sektor och hälso-och sjukvård 
 • Organisatoriska förutsättningar och vertikal dialog
 • Lojalitetstänk och målkonflikter 

12.00 -13.00 Lunch

13.00 Vad du som ledare som vill skapa tillit ska göra – och varför

 • Ledarskap och följarskap- om den sociala påverkansprocessen på arbetsplatsen 
 • Det behovsstödjande ledarskapet – hur ledarskapet inverkar på människors motivation och engagemang
 • Att lösgöra sig från en traditionell syn på ledarskap- om medledarskap

14.30 Fika

14.45 Kultur och värdegrundsarbete ur ett tillitsperspektiv

 • Kultur, etik och professionellt bemötande
 • Värdegrundens kärna ur ett tillitsperspektiv
 • Skippa värdegrundsarbetet och lyft fram det professionella omdömet

15.30 Fokus på medborgaren

 • Svensken och tilliten
 • Kvalitetsmätning av välfärdstjänster
 • Dialog för ”tillsammansperspektiv”

16.00 -16.30 Summering och avslut

Dag 2

09.00 Incheckning och gemensam reflektion

09.30 Så gynnar du psykologisk trygghet på arbetsplatsen 

 • Vad psykologisk trygghet är och varför det är så viktigt
 • Hur du som ledare ska göra för att skapa förutsättningar för psykologisk trygghet
 • Rädslan för att göra fel som ett hinder för att lära oss av våra misstag

10.45 Kaffe

11.00 Att skapa en feedbackkultur 

 • Vad är feedback och varför ska vi använda oss av det? 
 • Kommunikation och fungerande samarbetsklimat – hur gör man?
 • Vad du som ledare behöver tänka på och hur du bör använda dig av feedback för att öka tilliten

12.00 -13.00 Lunch

13.00 Stödjande ledarskap och coaching

 • Hur du som ledare skapar involvering och delaktighet 
 • Växande ledarskap och självledarskap
 • Våga tro att handlingsutrymme föder ansvarskänsla – ”Pygmalioneffekten”

14.00 Fokus på verksamhetens uppdrag 

 • Hur du som ledare kan skapa en förståelse för varför
 • Att leda varandra mot tillit- om gruppers fungerande och systems utveckling 
 • Tydlighetens nödvändighet och inverkan på gruppers samarbete

14.45 Fika

15.00 Från ludd till udd – att överbygga gapet mellan teori och praktik

 • Samarbete inom tydliga ramar
 • Från dåligt ledarskap till ökad professionalism
 • Olika möjliga vägar framåt

16.00-16.30 Summering och avslut