fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Tillitsbaserad styrning och ledning – implementering i praktiken

Ledarskap, Organisation & verksamhetsutveckling

Allt fler röster hörs som menar att inom vård och offentlig sektor behöver detaljstyrningen minskas och handlingsfriheten öka, för att ta tillvara på medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang. Denna utbildning handlar om hur du kan implementera det som brukar benämnas så som Tillitsbaserad styrning och ledning i din organisation på ett övergripande plan.Vi går igenom hur du främjar en arbetsmiljö där enskilda medarbetare får ta ansvar och som gynnar handlingsutrymme, autonomi och samarbete.

2018 överlämnande Tillitsdelegationen sitt huvudbetänkande till regeringen. Delegationen konstaterar att styr- och ledningsformer för offentligt finansierad verksamhet under de senaste decennierna har medfört ökad detaljstyrning och kontroll. Detta menar man har lett till en hel del problem och brister, såväl i mötet med medborgaren som i den interna arbetsmiljön. Man menar alltså att de problem man observerat inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg är en systemfråga och inte beror på att enstaka medarbetare eller chefer agerat felaktigt, eller att det primärt skulle bero på att verksamheterna är kraftigt underfinansierade. Istället handlar det om brister i styrningen, kulturen och ledarskapet samt hur arbetet är organiserat. Man förordar att offentligt finansierade verksamheter behöver etablera en Tillitsbaserad ledning och styrning. Med tillitsbaserad avser man styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att

 • stimulera samverkan och helhetsperspektiv
 • bygga tillitsfulla relationer samt
 • säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren

Denna utbildning syftar till att du ska rustas för att känna dig trygg i att Tillitsbaserad styrning och ledning inte betyder ”fritt valt arbete” utan ”samarbete inom tydliga ramar” samt vilken styrning och ledning som enligt arbetspsykologisk forskning gynnar framväxten av dessa gynnsamma ramar.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur du kan förstå Tillitsdelegationens skrivningar och hur dessa kan implementeras utifrån arbets- och organisationspsykologiska principer
 • Att titta på styrningen av verksamheten ur ett helhetsperspektiv
 • Specifik kunskap och praktiska förutsättningar för tillitsbyggande
 • Att identifiera hinder i din egen organisation för att implementera tillitsbaserad styrning

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med att utveckla och driva processer och verksamheter och som vill lära dig mer om hur man kan styra och leda med tillit i fokus.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen ger dig en ökad förståelse för grundläggande principer och strategier för styrning och ledning baserad på tillit. Du får lära dig mer om hur tillit skapas och bibehålls inom en verksamhet och hur styrningen behöver anpassas för att främja autonom motivation och viljan att samarbeta. Du får också möjlighet att diskutera och reflektera om möjligheter och hinder i din egen organisation för tillitsbyggande.

Dela kursen

Program

09.00 Introduktion

09.15 Tillit som en motreaktion

 • Baksidan av New Public Management- detaljstyrning och utbrändhet
 • Individcentrering, hjältesagor och inflexibla stöd- och kontrollsystem
 • Betydelsen av tillit för team, organisationer och samhällen

10.00 Kaffe

10.15 Vad tillitbaserad styrning och ledning är och vad det fyller det för funktion

 • Tillit som styrprincip; hur du styr på sätt som sätter samarbete och professionell kunskap i centrum
 • Den interna kulturens och ledarskapets betydelse för att skapa de resultat man vill ha
 • Sammanfattning av Tillitsdelegationens slutsatser och förslag

11.00 Ledarskapets inverkan på människors beteende och motivation

 • Vad ledare som vill skapa tillit bör göra och varför
 • Hur man skapar förutsättningar för autonom motivation, och varför det är av betydelse
 • Vad ”psykologisk trygghet” är, varför det är viktigt och hur man skapar det

12.00 Lunch

13.00 Implementering av Tillitsbaserad styrning och ledning i praktiken

 • Undvika överstyrning- om behovet av förenkling och prioritering av styrverktyg och styrsignaler
 • Delegerat handlingsutrymme- det professionella omdömets utrymme
 • Öka fokus på att skapa helhetssyn

14.30 Fika

14.45 Uppföljning ur ett tillitsperspektiv

 • Uppföljning en förutsättning för tillit
 • Hur uppföljning utformas för att bidra till ökad tillit- grundprinciper
 • Lärande och utveckling

15.30 Vägen framåt

 • Vägen bortom New Public Management
 • Ett förändrat synsätt på komplexitet
 • Kunskap om framgångsrik förändring

16.00-16.30 Summering och avslut