söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Globala målen – strategi och styrning i linje med Agenda 2030

Hållbarhet

I takt med att klimatkris och andra hållbarhetsutmaningar blir alltmer påtagliga accelererar arbetet mot de globala målen. Allt fler företag och organisationer ser vikten av att förstå vilka risker och möjligheter omställningen innebär. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i Agenda 2030 och de globala målen ur ett affärs- och verksamhetsperspektiv, och hur de kan fungera som färdplan och verktyg - från nuläges- och väsentlighetsanalys till strategi och målstyrning.

Allt fler företag och organisationer ser vikten av att på allvar förstå vilka risker och möjligheter samhällsomställningen innebär, och av att utveckla en framtidssäkrad mer hållbar verksamhetsstrategi och målstyrning. 
Utbildningen ger dig tillämpbara verktyg, övningar och goda exempel att ta med dig hem till din organisation och verksamhet.

VI GÅR IGENOM:

 • Innebörden av Agenda 2030 och Globala målen för näringsliv och offentlig sektor
 • Risk- och möjlighetsanalys utifrån de övergripande samhällstransformationer som behövs för att nå målen
 • Metodik för relevans- och väsentlighetsanalys gentemot målen
 • Hur globala målen kan användas som plattform och/eller integreras i strategiskt utvecklings- och hållbarhetsarbete, för utformning av strategi, mål och handlingsplaner
 • Redovisning och kommunikation med utgångspunkt i målen
 • Uppföljning, trender och utveckling av styrmedel, globalt och nationellt
 • Exempel och case från både företag och offentliga verksamheter 
 • Praktiska tips, framgångsfaktorer och fallgropar

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som ansvarar för eller arbetar med långsiktig affärs- och verksamhetsutveckling, strategiskt och operativt hållbarhetsarbete, till exempel:

 • Hållbarhetschef
 • Miljö- och hållbarhetsstrateg, -samordnare
 • Vd, ledning eller stabsfunktion
 • Projektledare
 • Kommunikations-/informationschef
 • Affärs- och verksamhetsutvecklare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge kursdeltagarna tillämpbara kunskaper i de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030, och hur dessa kan och bör implementeras i den egna verksamhetens mål och arbete. Utbildningen ger också en orientering i omvärldens skärpta krav, förväntningar och nya styrmedel att förhålla sig till. Utbildningen ska ge vägledning i hur de globala målen kan och bör integreras i arbetet med hållbar affärs- och verksamhetsutveckling, från risk- och möjlighetsanalys till strategi, mål och uppföljning och rapportering.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna, introduktion och presentation

09.15 Agenda 2030 och de globala målen – för världen och företaget

Vi ger en kort introduktion till Agenda 2030 och de globala målen: bakgrund och syfte, innehåll, uppbyggnad och relation till varandra.
Nuläge, uppföljning och utveckling i arbetet mot målen, internationellt och nationellt.  Sveriges ambitionsnivå och mål, trender i lagstiftning och andra styrmedel som påverkar på verksamhetsnivå. 

10.30 Paus

10.45 Att ta sig an målen ur ett företags- och verksamhetsperspektiv
Vi tittar närmare på vad målen innebär ur ett verksamhetsperspektiv och hur företag och organisationer kan och förväntas bidra till målen. Vi går igenom riktlinjer och metodik som kan användas, med utgångspunkt i påverkans- och intressentperspektiv.

Övning och diskussion: Relevans- och väsentlighetsanalys

 • Hur tolka och bedöma vilka mål och delmål som är relevanta för den egna verksamheten?
 • Hur värdera och prioritera?  

12.00 Lunch

13.00 Styrning mot målen, risker och möjligheter

Vi diskuterar risk- och möjlighetsanalys ur affärs- och verksamhetsperspektiv, med utgångspunkt i de övergripande samhällstransformationer som behöver ske.  
Vi går igenom metodik och diskuterar vilken målstyrning som behöver utvecklas och implementeras, samt vägval kring Agenda 2030 som grundstruktur eller komplement i strategiskt arbete med hållbar affärs- och verksamhetsutveckling.

Övning och diskussion: 
1) Risk- och möjlighetsanalys utifrån sex identifierade samhällstransformationer
2) Målstyrning i linje med Agenda 2030: För ett globalt delmål med hög relevans för företaget - vilken styrning finns redan på plats respektive saknas? 

Ramverk och standarder
Vi ger en översikt av hur Agenda 2030 och de globala målen kopplar till/integrerats i andra ramverk och standarder, såsom UN Global Compact, ISO-standarder för verksamhetssystem, nationella miljö- och folkhälsomål, GRI SRS mm. Vi ger tips och exempel på tillgängliga verktyg, guider och initiativ att använda.

14.30 Paus

14.45 Redovisning och kommunikation
Fördjupad diskussion kring hur ansvar och åtagande gentemot Agenda 2030 och prioriterade mål kan integreras i hållbarhetsredovisning och kommunikation, samt hur målen samverkar med lagkrav på hållbarhetsredovisning och redovisningsramverk som GRI SRS. Exempel och trender. 

Case & Exempel
Vi går igenom och diskuterar några utvalda exempel: Hur har företag och offentliga organisationer tagit sig an Agenda 2030 och de globala målen i strategi, mål och kommunikation. Hur gjorde de (processen) och hur har resultatet påverkat arbete och inriktning? 

Synergier och målkonflikter
Vad betyder det att målen är odelbara och integrerade? Vilka inneboende målkonflikter och synergier finns mellan olika mål och delmål, och hur hanterar vi detta? Exempel och diskussion.

16.00 Wrap-up – Sammanfattning, utvärdering och avslutande frågestund

16.30 Kursen avslutas