söndag11 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta med hållbarhetsfrågor i kommuner, regioner och statliga myndigheter. Utbildningen, som riktar sig till tjänstemän inom offentlig sektor, ger dig konkreta metoder och verktyg för att skapa och implementera hållbarhetsstrategier på ett systematiskt sätt, utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Vi lägger stor vikt vid hur du skapar engagemang och förankrar arbetet med medarbetare och beslutsfattare.

Att driva hållbarhetsarbete i kommuner, regioner och statliga myndigheter innebär speciella utmaningar. Inte minst gäller detta det breda samhällsuppdraget med en politisk styrning i mandatperioder och arbete i projekt med kortsiktig finansiering. Att då arbeta långsiktigt och ge enskilda satsningar tillräcklig med tid att verka och samtidigt ge utrymme och flexibilitet för politiska prioriteringar är en svår balansgång.

Denna utbildning syftar till att utveckla din kunskap och förmåga att arbeta med strategier, effektiva styrsystem, strukturer och mål samtidigt som du lär dig hur du kan öka engagemanget och motivationen och hur du kan navigera genom problem som uppstår. Allt så du ska bli bättre på att skapa goda resultat i ert förändringsarbete.
Du kommer att under utbildningens gång få återkoppla till dina egna utmaningar på olika sätt, för att direkt landa i hur du ska kunna tillämpa dina nya kunskaper och insikter i ditt arbete.

För dig som arbetar inom privat sektor finns även utbildningen Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur du kan utgå från Agenda 2030 och systemsyn som kompass för arbetet med hållbar utveckling
 • Hur du med hjälp av ett systematiskt arbetssätt effektivt möter kraven i en komplex verksamhet – att prioritera, navigera och leda för bättre resultat samtidigt som du ska omsätta visioner, mål/målkonflikter och handlingsplaner i en praktisk vardag.
 • Hur du engagerar både den egna organisationen och övriga samhällsintressenter.
 • Hur du kan arbeta med förändringsarbetet, skapa motivation och använda gruppdynamik för att nå bättre resultat.
 • Hur du hanterar samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner
 • Ett flertal verktyg som du kan använda dig av för att lyckas bättre i ditt arbete. Dessa gås igenom översiktligt och du får testa tillämpning av ett urval under kursens gång. Efter kursens avslut får du tillgång till ytterligare fördjupning via en länk.

Under utbildningen finns det utrymme att diskutera specifika och personliga problemställningar från den egna vardagen i offentlig sektor, som kan vara relevant för övriga deltagare.


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som är anställd inom offentlig sektor, det vill säga tjänstepersoner på förvaltningar eller bolag inom kommun, region och statliga myndigheter, till exempel:

 • Hållbarhetsstrateger
 • Miljö- och hållbarhetschefer
 • Miljö- och klimatstrateger
 • Strateger för social hållbarhet
 • Miljösamordnare och projektledare
 • Högre tjänstepersoner
 • Övriga beslutsfattare

Vi ser gärna flera deltagare från samma verksamhet för att få bättre genomslagskraft i din vardag.


MÅL MED UTBILDNINGEN: 
Att du som deltagare ska få:

 • Stärka din kompetens om Agenda 2030 och systemsyn
 • Verktyg för att stärka strukturen för hållbarhetsarbetet i organisationen
 • Färdighet att driva förändringsprocesser för hållbar utveckling genom att använda praktiska verktyg
 • Färdighet att gå från strategidokument till konkreta resultat i vardagen
 • Kunskap om ledarskap, gruppdynamik, motivation och hur du bygger engagemang

Ett diplom delas ut till samtliga deltagare som genomfört båda kursdagarna.

Dela kursen

Program

DAG 1
09.00 Välkomna och introduktion
Introduktion och bakgrund till strategiskt arbete med hållbar utveckling.

09.45 Hållbarhet en vanlig vardag i framtiden – hur kan det se ut?
Vi går igenom verktyget backcasting med syftet att du ska kunna bryta ned komplexa frågor, ge en tydlig och positiv bild av arbetet med hållbarhet och skapa samstämmighet i din målgrupp.

10.30 Kaffe och reflektionstid

10.45 Systemsyn och Agenda 2030 som utgångspunkt för arbetet med hållbar utveckling
Utbildningen fortsätter med systemsyn för arbete med hållbar utveckling där vi går igenom begreppet och hur det kan omsättas praktiskt samt ger en inblick och en nulägesbeskrivning av det offentliga Sveriges arbete med Agenda 2030. Utifrån ett brett angreppssätt visar vi på roll och ansvar samt hur du kan tillämpa systemsyn i arbetet med hållbar utveckling enligt Agenda 2030.

12.15 Lunch

13.00 Systematiskt arbete med hållbar utveckling i kommuner, regioner och statliga myndigheter.
Förstå, navigera och styr rätt i en komplex vardag – målkonflikter, styrning och mätning. Uppdrag som krockar och parallella styrdokument inom en organisation är inte ovanligt, vi tipsar om hur det kan hanteras i praktiken.

14.30 Kaffe och reflektionstid

14.50 Konkreta metoder och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling
Med utgångspunkt i teori kring ständiga förbättringar kopplar vi ihop användbara verktyg för strategiskt hållbarhetsarbete. Syftet är att du ska få med dig en användbar verktygslåda hem.

15.50 Offentlig upphandling och inköp som styrmedel för en hållbar utveckling
Vi går igenom upphandlingsprocessen från behovs- och marknadsanalys till genomförande och avtalsvård. Vi tittar närmare på hur du kan planera och genomföra en marknadsdialog och hur du kan prioritera mellan avtalsområden, samt delar med oss av goda exempel. Detta pass genomförs via länk.

16.30 – 17.00 Gemensam reflektionstid

DAG 2

09.00 Reflektion från gårdagen

09.30 Exempel på hur en hållbarhetsprocess kan initieras och drivas i offentlig verksamhet. Framgångsfaktorer och fallgropar
Dag två inleds med kunskap om rådighet, förankring och hur du kan använda dig av strategiska nätverk. Att arbeta med konkretisering för att komma vidare och vilka beståndsdelar som kontinuerligt behöver verka för att skapa gemensam nytta. Vi introducerar några verktyg som syftar till att hjälpa dig att identifiera framgångsfaktorer och fallgropar och hur du tar dig ur dem.

10.30 Kaffe och reflektionstid

10.45 Processledarskap för resultat – hur man leder mellan olika organisationskulturer
Vi reder i processledarskapets flöden och utmaningar med särskilt fokus på skillnader i tempo, språk, metoder för att samordna insatser, metoder att utveckla gemensamt och diskussion om exempel på situationer som deltagarna själva upplevt. Vi lyfter mekanismer bakom lyckade och mindre lyckade resultat.

12.00 Lunch

13.00 Processledarskap för resultat – hur man leder individer och grupper
Vi fortsätter reda i processledarskapets flöden och utmaningar med särskilt fokus på hur individer och grupper fungerar i utvecklingsarbetet.

14.00 De olika rollernas betydelse i arbetet med hållbar utveckling - samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner
Syftet med detta pass är att skapa bättre förståelse för hur samspel, roller och arbetssätt ser ut i olika organisationer. Vi delar erfarenheter av när det lyckats väl och exempel på missförstånd från myndigheter, förvaltningar och offentliga bolag av olika storlek.

14.40 Kaffe och reflektioner

15.00 Hur vi får hållbarhetsarbetet att genomsyra hela verksamheten – prioritera, bygga team och lyckas i din roll
Vi avslutar med fokus på att integrera hållbarhet i organisationens processer. Vi visar på möjligheterna med hållbarhet och övar på hur du konkret kan arbeta vidare. Målet är att summera utbildningen för att hjälpa dig att ta till dig de delar som gåtts igenom och att använda verktygen utifrån dina behov på hemmaplan.

16.00 - 16.30 Avslut och stöd för vidare arbete