Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Tumma inte på kommunala självstyrelsen

Valet är över. Det finns en ny regering på plats. Reformer har utlovats – välfärden ska förbättras. Som företrädare för dem som äger det egentliga ansvaret för välfärden, kommuner och landsting, ser jag därför ett behov av att redan nu peka ut några viktiga frågor som den nytillträdda regeringen behöver hantera.

Publicerad: 6 oktober 2014, 03:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LönebildningArbetsmarknadSocialtjänstenFinansieringsformerVälfärdstjänsterFlyktingmottagande

Välfärden har under hela valrörelsen stått i fokus och här finns tankar och planer på reformer och åtgärder inom en rad olika områden. Men ansvaret för såväl vård som skola och omsorg är delat mellan staten och den lokala respektive regionala nivån. Därför måste regeringen ta hänsyn till vissa grundläggande principer. Detta känns angeläget att påpeka, inte minst med tanke på regeringsförklaringen, som på flera områden pekade på ökad detaljstyrning i våra verksamheter.

• Tumma inte på den kommunala självstyrelsen. Det finns en anledning till att den svenska samhällsapparaten ser ut som den gör. Lokalt självstyre är effektivt och gör det lätt för medborgarna att utkräva ansvar. Förslagen om större detaljstyrning av vården och skolan är oroande.

• Följ finansieringsprincipen! Den som beslutar om reformer måste också betala. Kommuner och landsting ska inte finansiera statliga beslut om höjda ambitioner eller nya verksamheter. De har inga pengar över utan allt används redan fullt ut i verksamheterna.

• Ge kommuner och landsting rimliga förutsättningar att införa beslutade reformer! Det krävs god planering och förberedelse för att genomföra förändringar i verksamheter som berör många människor. Kommuner och landsting har stora verksamheter och fastlagda budgetar.

Dessa principer är grundläggande i samarbetet mellan nationell och lokal nivå. Följs de när nya reformer mejslas fram, finns goda förutsättningar för bra resultat. Låt oss tillsammans på bästa sätt utveckla Sverige!

Inför den kommande mandatperioden vill SKL peka på några områden och frågor som är viktiga att en ny regering tar tag i.

• Genomför Europarådets rekommendationer för att stärka den kommunala självstyrelsen. Bland annat behöver konsultationsprocessen mellan stat och kommunsektor formaliseras och subsidiaritetsprincipen bör införas i grundlagen.

• Skärp strafflagstiftningen för hot och våld mot politiker och journalister som utsätts för detta när utövar sitt demokratiska uppdrag. Det är bland annat orimligt att förtroendevalda inte har samma skydd som tjänstemän.

• Digitalisera de nationella proven och tillåt nätbaserad undervisning!

Digitalisera de nationella proven så långt det är möjligt. Då kan fler kompetenser bedömas än de som görs av eleverna med papper och penna. Det frigör också tid för lärarna. Nätbaserad undervisning i grundskolan och gymnasieskolan skulle underlätta för många elever att få modersmålsundervisning, studiehandledning och annan undervisning oavsett var i landet de bor och vilket språk de har. Fjärr- och distansundervisning kan också underlätta för små skolor i glesbygd.

• Genomför förslagen som framförs i utredningen Utvärdera för utveckling! Systematisk utvärdering bidrar till bättre planerade reformer på skolans område och därmed till en större chans att lyckas.

• Låt vårdens och skolans behov styra utbildningarnas innehåll och antal platser! Stäm av med huvudmännen vad som krävs av framtidens medarbetare och var behoven finns. Ett nära samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare är en förutsättning för att möta välfärdens framtida behov av kompetens.

• Utvärdera det dubbla huvudmannaskapet för personlig assistans. Modellen med två huvudmän leder till problem för såväl kommuner som assistansberättigade. Kommunernas kostnader skenar – de senaste fem åren med nästan en miljard kronor – för att Försäkringskassan dragit ner på sitt stöd. Brukarna lämnas i stor ovisshet om vilket stöd samhället kan erbjuda och vilket stöd man har rätt att få.

• Se över socialtjänstlagen och minska den statliga detaljregleringen! Lagen är 30 år gammal och har ändrats 189 gånger bara de senaste sju åren. Analysera vilka lagar som behövs och hur de samverkar med andra; LSS, LVU, LVM, arbetsmiljölagen och patientlagen. Komplettera med anledning av det fördjupade och breddade uppdraget med anknytningsflyktingar, ensamkommande barn, bostadslösa barnfamiljer och ekonomiskt bistånd till långtidsarbetslösa.

• Ändra regelverken som hindrar bostadsbyggande. I tillväxtregionerna är fyrkantiga regelverk om buller ett allvarligt hinder – det måste bli lättare att förtäta städer och tätorter där många vill bo. På landsbygden står strandskyddet i vägen för kommunernas utveckling. Det är orimligt att skyddet gäller alla sjöar och vattendrag i landet. Landsbygdskommunerna måste få det lättare att skapa boendemiljöer i vackra naturområden för att locka till sig nya invånare.

• Ta större ansvar för landets infrastruktur! Staten kräver allt oftare att kommunerna och landstingen ska vara med och betala satsningar på nationell infrastruktur. Det gäller såväl vägar, järnvägar som sjöfart. Medfinansiering från kommuner och landsting är tyvärr ett undantag som har blivit regel.

• Lämna lönebildningen till arbetsmarknadens parter! Den svenska modellen för lönebildning har fungerat väl i tjugo år. Den gynnar såväl löntagare som Sveriges ekonomi.

• Underlätta samarbete mellan kommuner och arbetsförmedling så att nyanlända lätt kan komma ut på arbetsmarknaden. För att kunna matcha nyanländas kapacitet med den lokala arbetsmarknaden, krävs individuella och lokalt förankrade insatser. Nuvarande upphandlingsregler låser fast oss i arbetsfördmedlingens nationellt utformade insatser.

• Staten bör ta det fulla ekonomiska ansvaret för flyktingmottagandet. Kommunerna behöver rätt förutsättningar för att kunna ta emot ensamkommande barn, asylsökande och nyanlända flyktingar på bästa sätt.

• Utred och reformera regelverket kring överförmyndare och gode män! Dagens system är ett lapptäcke som inte fungerar. Det är inte rimligt att en lagstiftning från 1924 fortfarande styr ett område som har en sådan direkt inverkan på människors liv.

• Förenkla upphandlingen! Tillsätt en utredning som ser över regelverket av sociala tjänster och upphandlingar under tröskelvärdet.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev