Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Statlig styrning gynnar inte kommunala revisionen

För att genomföra revision i kommunal verksamhet krävs en god förståelse för den kommunala särarten. Utvecklingen och kontrollen av den kommunala revisionen bör därför ske inom ramen för den kommunala demokratin, skriver Starev apropå ett nytt förslag.

Publicerad: 5 maj 2017, 11:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RevisionFörtroendevalda

Revisionen av kommunal verksamhet fungerar väl. Givetvis kan den bli ännu bättre och ska tåla att granskas. Vi förtroendevalda revisorer som är medlemmar i Starev (Förening för förtroendevalda revisorer med egna kontor) välkomnar den debatt som generaldirektören för revisorsinspektionen Per Johansson har inlett med sin skrivelse till finansdepartementet där han lyfter sina tankar kring vilka förändringar han vill se av tillsyn och utveckling av revisionen i Sverige.

Per Johansson pekar på revisionens centrala roll i samhällsutvecklingen och därmed nödvändigheten av krav på både hög kvalitet och insyn i hur revisionen bedrivs. Han menar att kraven på revisionens kvalitet är tydliga i den privata sektorn, men mer otydliga i offentlig revision. Han vill samordna tillsynen av revisionen under revisorsinspektionens tak och därmed likrikta den, trots särarten i revisionens olika delar i det svenska samhället. Vi menar att det varken är önskvärt eller ändamålsenligt.

Det är absolut nödvändigt att hela tiden utveckla och stärka kvaliteten av revisionen i stat, kommun och i den privata sektorn. Vi menar att det sker bäst i samverkan med respektive sektors representanter och övriga berörda intressenter. En statlig styrning och tillsyn av all revision och som innebär att revisionen strömlinjeformas utifrån endast en del av revisionens komplexa förutsättningar gynnar inte utvecklingen av den kommunala revisionen.

För att genomföra revision i kommunal verksamhet krävs en god förståelse för den kommunala särarten. Utvecklingen och kontrollen av den kommunala revisionen bör därför ske inom ramen för den kommunala demokratin. Att tappa kopplingen mellan demokratins olika ansvarsområden är inte bra och kommer enligt vår mening att försvåra invånarnas möjlighet till insyn i och förståelse för hur verksamheten bedrivs.

De översyner av kommunallagen som skett under de senaste 20-25 åren har inte kommit fram till något annat än att systemet med förtroendevalda som granskar förtroendevalda är väl fungerande. En del tydliggöranden har gjorts i lagstiftningen för att förtydliga vårt ansvar och stärka revisionens legitimitet. Det är bra och ett viktigt inslag i att utveckla och stärka den kommunala revisionen.

Genom att lagstadga kravet på sakkunnigt biträde har kvaliteten i den kommunala revisionen systematiskt stärkts ytterligare. Kommunallagens krav på att biträdet ska ha så goda kunskaper om, och förståelse för den kommunala särarten markera komplexiteten i uppdraget.

Inom Starev-kretsen ställer vi tydliga krav på kunskap om kommunal verksamhet och den politiskt styrda organisationens särart då vi upphandlar och/ eller anställer våra sakkunniga. Inom branschen finns ett kvalitetssäkringssystem i form av certifiering av den sakkunnige för att säkerställa att denne har den sammansatta kompetens som förutsätts för att genomföra revision i den kommunala sektorn. Det i sig borgar för kvalitet i den kommunala revisionen.

Den kommunala revisionen bygger på förtroende, både ett förtroende för det demokratiska systemets företrädares förmåga att leda och styra på ett bra och för medborgaren effektivt vis, och ett förtroende för att förtroendevalda kan, vill och kan revidera och utkräva ansvara av sina valda kollegor i nämnder och styrelser.

Revisonen ska vara stödjande, framåtriktad och granskande. Den revision vi vill utveckla och stärka gynnas inte av en strömlinjeformad likriktad revision. Den gynnas av en utveckling som bygger på förtroende och dialog med syfte att stödja och utveckla styrning, ledning och effektivitet i den offentliga verksamheten. Styrkan i den kommunala revisionen är just att den är en del av den kommunala demokratin och att den är stödjande och framåtriktad.

Vi revisorer granskar verksamheternas resultat ur ett helhetsperspektiv med fokus på god ekonomisk hushållning, ändamålsenlighet, tillräcklig intern kontroll och rättvisande räkenskaper. Det skulle vara ytterst olyckligt om en dimension, de rättvisande räkenskaperna, lyftes ur sitt sammanhang och granskades i ett annat spår.

Givetvis finns det ett behov av att ytterligare stärka den kommunala revisionens olika delar, utveckla och dokumentera metoder och arbetssätt, stärka kontrollen av kvalitet och resultat. Det finns dock redan idag organisationer som har förutsättningar att ansvara för detta. Vi menar att vägen till ökad kvalitet och ökad insyn i den kommunala revisionen går genom via dessa och ett förstärkt uppdrag till dem.

Vi förtroendevalda revisorer inom Starev bidrar gärna till att utveckla och stärka revisionen inom den kommunala sektorn och ser fram emot ett fortsatt samtal med Per Johansson.

Ulf Sjösten, ordförande Starev

Lars-Erik Lövdén, vice ordförande Starev

Bosse Ringholm, ordförande Kvalitetsgruppen Starev

Lars Bergsten, ordförande Informationsgruppen Starev

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RevisionFörtroendevalda

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev