Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Politiken måste äga framtidens ödesfrågor”

Sveriges kommuner står inför betydande utmaningar. För att möta dem, och motverka populism och politikerförakt, måste politikerna formulera tydliga handlingsalternativ och mål. Det kan inte bara handla om att maximera röster.

Publicerad: 24 oktober 2017, 09:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I en ny bok skriver de tre författarna och debattörerna om kommunpolitikernas framtida utmaningar.

Foto: Colourbox Mostphotos


Ämnen i artikeln:

KommunerVälfärdSKRGlesbygd

Allt fler medborgare kommer att behöva vård och omsorg, samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen minskar. Flyktinginvandringen kräver stora gemensamma insatser från stat och kommuner för att på sikt bli en resurs. Klyftan mellan stad och land måste överbryggas. Kommunerna behöver också medverka i arbetet med att skapa ett fossilfritt samhälle.

För att möta dessa utmaningar måste politiska företrädare klara av att formulera tydliga mål för samhällsutvecklingen. De folkvalda – på alla nivåer - måste vilja äga framtiden och kunna beskriva hur vägen dit ska se ut.

I den bok som vi ger ut i dagarna, Att äga framtiden - Perspektiv på kommunal utveckling, pekar 30 författare på några av de frågor kommunerna har att greppa. Med boken vill vi ge näring åt en bred och fördjupad debatt om samhällsutvecklingen på lokal nivå i Sverige. Dessa framtidsfrågor är alla helt avgörande för vårt samhällssystem. Tre av dem uppfattar vi som särskilt nödvändiga för folkvalda, politiska partier och politiska församlingar att ta itu med:

1.Välfärdens långsiktiga finansiering
Prognosen i SKL:s senaste ekonomirapport pekar mot att gapet mellan kommunala intäkter och kostnader förväntas öka med 59 miljarder fram till år 2020 om verksamheterna fortsätter att utvecklas som de gör. En huvuduppgift för politiken är därför att identifiera hur framtidens välfärd ska finansieras och organiseras. Detta kommer att kräva prioriteringar mellan intressen och värden. Här måste politiken bli tydlig, och inte avsäga sig sitt ansvar att göra principiella ideologiska vägval.

2. Relationen mellan stad och land
Spänningarna mellan stad och land speglas återkommande i samhällsdebatten. Livsbetingelser och förutsättningar i täta och glesa kommuner ser allt mer olika ut. Här behöver de folkvalda beskriva hur urbaniseringen ska mötas, och hur svenska kommuners allt mer olikartade förutsättningar ska hanteras. Frågan om hur relationen mellan stad och land ska se ut är helt central i ett framtidsperspektiv, och den frågan måste politiken klara av att besvara.

3. Kommunerna som välfärdsorganisationer
Den svenska arbetsmarknaden är mitt uppe i en generationsväxling. Utbudet av arbetskraft inom välfärden ökar inte i samma takt som den efterfrågas och risken är stor att kommunerna – framförallt i de mer perifera delarna av landet –  inte fullt ut kan bemanna de funktioner som behövs inom vård, skola och omsorg. För att kommunerna ska vara attraktiva arbetsgivare och fungerande leverantörer måste de anställdas professionella kunnande tas till vara. Politisk detaljstyrning, hierarkiska modeller och betungande administrativa sysslor måste rensas ut för att ge plats för arbetssätt som möter brukarnas individuella behov. Detta kräver politiskt mod och kulturförändring på kommunal, regional och statlig nivå.

Frågor som dessa är centrala för samhällsutvecklingen, och bör få ta plats på alla nivåer i en kommande valrörelse. Ur ett demokratiskt perspektiv är det nödvändigt att politiska företrädare på nationell, regional och lokal nivå förmår göra en egen problemanalys och formulera tydliga mål och handlingsalternativ. Detta inte minst för att möta den populism och det politikerförakt som breder ut sig i många länder i Europa.

Dessa mål och handlingsalternativ kan inte bara vila på tankar om pragmatism och röstmaximering, utan måste hämta kraft i olika övergripande politiska idétraditioner om hur samhället bör utvecklas, styras och organiseras. Politiken måste vilja äga framtiden och det kan man bara om man förmår sortera mellan dagens problem, beskriva hur samhället bör se ut i framtiden och hur vägen dit kan se ut.

Josefina Syssner, docent, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet

Sören Häggroth, fil. dr. tidigare generaldirektör

Ulf Ramberg, docent, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev