onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Mötesplatser medel mot ungdomars utsatthet”

Ungas etablering, psykiska hälsa och tillgång till inflytande är viktiga frågor för goda levnadsvillkor för unga i Sverige. På onsdagen samlas 28 kommuner på MUCF:s konferens ”För och med unga” för att få bättre kunskap om hur kommunen kan arbeta utifrån ett ungdomsperspektiv.

Publicerad: 29 mars 2017, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Michael Erhardsson/Most Photo


Ämnen i artikeln:

UngdomsarbetslöshetUngdomar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors, MUCF:s, uppföljningar av ungdomspolitiken har i flera års tid visat att de flesta unga mår bra och ser positivt på framtiden och att utvecklingen fortsatt går i bra riktning. Men skillnaderna mellan de som har det bra och de som lever i utsatthet är stora.

Unga hbtq-personer mår sämre än andra unga och bland alla 16–24-åringar är det 7,5 procent som varken arbetar eller studerar. Många unga möter mobbning och våld i sin vardag, allt för många vet inte hur de kan påverka i den lokala demokratin och känner inte tillit till samhället.

Det finns ökande tendenser till polarisering i ungdomsgruppen. Myndighetens samlade arbete visar att ungas välmående och situation på arbets- och bostadsmarknaden, i skolan och på fritiden skiljer sig åt mellan olika grupper av unga. Det krävs långsiktiga satsningar för att förebygga detta och främja ungas sociala inkludering.

Unga från olika sociala, kulturella och geografiska miljöer har allt färre ställen att mötas på vilket riskerar att skapa parallella världar utan gemensam identitet och värdegrund. Rasism, intolerans och diskriminering behöver motverkas i det lokala arbetet med ungas inkludering.

Nu utmanar MUCF kommunerna att ta arbetet med ungas etablering, psykiska hälsa, delaktighet och inflytande på allvar. Genom ett medvetet och långsiktigt arbete med ungas delaktighet och inflytande i verksamheten, samt att samverka med det civila samhället finns det goda förutsättningar att vända trenden med den ökade polariseringen i samhället.

Att arbeta med ett ungdomsperspektiv handlar om att ta beslut utifrån kunskap om ungas levnadsvillkor och att inkludera unga själva i beslutsprocessen. För att arbetet ska lyckas krävs det att frågorna är integrerade i kommunens övergripande lednings-, styrnings-, revisions- och budgetarbete. Det handlar om att ge alla barn och unga goda levnadsvillkor.

Öppen fritidsverksamhet har också en viktig och självklar del i detta arbete. Fritiden kan ge unga både välmående och möjligheter att se hur samhället fungerar, ge dem möjlighet att vara med och påverka, träning i att uttrycka sina åsikter och vara med i en större gemenskap. Att skapa bra mötesplatser för unga med olika bakgrunder kan öka förståelsen mellan olika grupper och kan främja ungas delaktighet och engagemang.

Den öppna fritidsverksamheten behöver stärkas och få verktyg att möta ungas önskemål och behov. MUCF lyfter i regeringsrapporten Kartläggning av öppen fritidsverksamhet fram vikten av ett kommunalt utvecklingsarbete inom fritidsverksamheten. Myndigheten har i uppdrag att fungera som stöd för den öppna fritidsverksamheten och kommer att erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser under året.

Även civilsamhället kan ha en central roll i att ge unga goda levnadsvillkor och att integrera unga i samhället, vare sig det handlar om att få unga att återgå i studier eller arbete, få meningsfulla fritidssysselsättningar eller få erfarenhet av inflytande.

Offentliga aktörer behöver underlätta organisationernas arbete genom att bidra till ökad dialog med det civila samhället, förutsägbarhet i bidragsgivningen och genom att våga pröva samarbetsformen Idéburet-Offentligt partnerskap (IOP) så att vi kan möta samhällsutmaningar tillsammans.

MUCF har tagit fram ett antal verktyg för att underlätta för kommunerna:

• Webbportalen ungidag.se – kommuner kan jämföra den egna kommunen med nationell statistik över ungas levnadsvillkor.

• Ungdomsenkäten Lupp – kommuner kan ta reda på vad unga själva tycker om skolan, inflytande, arbete, fritid, hälsa och framtid.

• Guiden Unga i fokus ger vägledning i hur kommuner kan fördjupa sin analys genom samtal med unga.

• Handboken För och med unga ger steg-för-steg-anvisningar i att integrera ett ungdomsperspektiv i styrning och ledning.

• Verktyget Koden ger kommuner och civilsamhället stöd för ett systematiskt arbete med samverkan.

För att skapa goda levnadsvillkor för alla unga behöver vi samla aktörer och samarbeta på alla nivåer.

Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev