Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Kommuner bryter mot lagen och sviker barnen

Barn och unga i utsatta situationer får inte bästa tänkbara stöd av landets socialtjänster. Över hälften av de granskade kommunerna uppger att de bryter mot lagen och att barnutredningar regelbundet tar längre tid än lagstadgade fyra månader. Bristande samordning och hög personalomsättning bland socialsekreterare är annat som går ut över barnen, visar den nya Barnbarometern.

Publicerad: 21 november 2014, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BarnkonventionenPersonalbristSocialtjänstenBarnskyddBarnperspektivet

Barnbarometern publiceras i samband med FN:s internationella barndag. Vi vill med den som grund uppmana landets kommunpolitiker att använda mandatperioden till att utveckla det sociala arbetet, med barnens rättigheter i centrum. Rapporten bygger på en granskning av 168 kommuners arbete med barn och unga i olika utsatta situationer. Resultaten visar att landets socialtjänster behöver förbättra sitt arbete inom en rad olika områden för att alla barn ska kunna få ett bra stöd.

Ett tecken på ett allvarligt problem, och samtidigt en tydlig indikation på att det förekommer direkta lagbrott i kommunerna, är att utredningar drar ut på tiden. Barnutredningar kan röra ett barn som far illa av eget eller andras missbruk, av kriminalitet, våld eller andra livsomständigheter som påverkar barnet. Lagen anger att en utredning ska vara färdigställd inom fyra månader.

Denna tidsgräns är uppsatt för att det är viktigt för barnets bästa att snabbt utreda barnets behov och snabbt kunna besluta om rätt insatser. Trots detta uppger över hälften av de granskade kommunerna att utredningar tagit längre tid än fyra månader vid sex tillfällen eller fler under de senaste två åren. Fler än var fjärde kommun säger att det skett fler än tio gånger under samma period. I särskilda fall kan dispens ges och utredningen tillåtas ta längre tid, men det är mycket osannolikt att det finns dispens beviljad i alla de fall som framträder i vår studie.

Över 80 procent av de granskade kommunerna uppger att utredningstiderna beror på väntetid för att få underlag från eller hinna föra dialog med andra aktörer. Bristande samverkan har diskuterats under lång tid inom det sociala arbetet och insatserna för att hitta effektivare samverkansformer måste intensifieras. Oavsett anledning till att utredningar drar ut på tiden blir konsekvensen densamma, barnet hamnar i kläm.

En ytterligare prövning som kommunerna står inför handlar om att få ned personalomsättningen bland socialsekreterare. Nästan sex av tio granskade kommuner uppger att personalomsättningen ligger på över tio procent, 13 procent uppger att den ligger på över 30 procent. Många kommuner ligger på mycket höga och direkt osunda nivåer av personalomsättning, något som får konsekvenser för socialtjänstens arbete och för barn och unga.

Det finns även resultat att glädjas över. Nästan samtliga kommuner är noga med att alltid genomföra en utredning eller förhandsbedömning när det förekommer våld i nära relationer där barn är involverade. Och en majoritet av de granskade kommunerna dokumenterar oftast barnens åsikter när behandlingsinsatser utvärderas. Med andra ord finns positiva exempel att inspireras av, och när nu den nya regeringen annonserat att barnkonventionen ska bli svensk lag läggs en bra grund för att ytterligare stärka barn och ungas rättigheter.

Ett stort ansvar vilar på socialförvaltningarna, men ytterst är det ett politiskt ansvar att det sociala arbetet fungerar på bästa möjliga sätt. I landets kommuner har en ny mandatperiod påbörjats och nya mål för socialpolitiken sätts upp. Snabbare utredningar, bättre samverkan och insatser för minskad personalomsättning menar vi är viktiga områden att fokusera kring för att ge alla barn ett bra liv.

Annicka Lang, behandlingschef Humana Individ och Familj

Sara Thiringer, ordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund

Lisa Dahlgren, projektledare barnrättsfrågor Maskrosbarn

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev