Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Ge kommunerna bidragen för elbilar!

Målet är att Sverige år 2030 ska ha två miljoner elfordon. Klimatklivets stöd till laddstationer innebär emellertid i praktiken att utvecklingen bromsas då lokala monopol byggs upp. Stödet bör i stället gå till kommunerna.

Publicerad: 22 september 2016, 10:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dagens stöd för att utbyggnaden av fler laddstationer på elbilar gör, enligt debattören, att det för få där de bäst behövs.


Ämnen i artikeln:

KlimatKommunerTrafik

Under årets Almedalsvecka samlades ett antal aktörer och intressenter, på initiativ av Fortum och Energiföretagen, kring ett antal punkter som är nödvändiga för att kunna nå målet två miljoner elfordon i Sverige år 2030.  I det Almedalsmanifest för fler elfordon som då antogs kommer en reformering av Klimatklivet som andra punkt, och det är inte förvånande.

Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2016. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar.

Problemet är att i stället för att driva på en utbyggnad av laddinfrastrukturen så bakbinder Klimatklivet med nuvarande utformning både kommuner och företag vilket motverkar en resurseffektiv utveckling.

I dag så går stödet rörande laddinfrastruktur till kompletta installationer av en laddstation - samtidigt som nuvarande regelverk skapar en död zon på fem km med etableringsförbud runt laddstationen. Varje Klimatstödsfinansierad laddstation skapar helt enkelt ett lokalt monopol. Givet hur städer är planerade och trafikströmmarna går motverkar detta en effektiv uppbyggnad av laddinfrastrukturen.

Vi menar att det istället vore mycket bättre att kommunerna stod som mottagare av stödet från Klimatklivet för att finansiera framdragning av el, utan restriktioner i form av fem km-regeln. Sedan får laddstationsoperatören stå för själva laddstationsdelen. Denna förändring skulle ge bättre förutsättningar för en utveckling som både hanterar en breddutbyggnad och behovet av utbyggd laddkapacitet vid olika typer av knytpunkter för trafiken, vilket är att föredra ur ett samhällsperspektiv. Det är enligt vår mening inte heller omöjligt att nuvarande ordning kan komma att utgöra otillåtet statsstöd – en risk som bortfaller med färre restriktioner.

Det finns även flera statliga och lokala åtgärder som kan vidtas för att nå målet med två miljoner elbilar 2030.

En handlar om möjligheterna till differentiering. Det är uppenbart att vi behöver förenkla reglerna för parkering så att den publika laddinfrastrukturen som byggs inte blockeras av fordon som inte laddar och att kommuner tillåts differentiera parkeringsavgifter på allmän gatumark efter miljöprestanda. Bättre möjligheter för att införa lokala miljözoner skulle också underlätta.

Även ellagen behöver ses över. Idag klassificeras försäljning av el för laddning av elbilar som all annan elhandel och med det kommer även mycket administration. För befintliga elhandelsföretag är detta inte en fråga, men det utgör en rejäl tröskel för fastighetsägare, mackägare och bostadsrättsföreningar.

När det gäller elnätsregleringen så behövs det göras justeringar, exempelvis bör elnätsföretag kunna prissätta sammanlagringseffekten av många laddstationer i samma nät på ett mer rättvist sätt. Intresset för småskalig elproduktion växer och det är viktigt att regelverken inte glömmer bort dessa små aktörer vilka omsätter små mängder el och sannolikt kommer vara de som vill ha möjligheten att använda anslutna elbilars batterier som energilager och då köper och säljer fram och tillbaka. Det är digitaliseringen som möjliggör denna typ av affärsmodeller rent tekniskt, men även regelverken måste öppna ut för det.

Låt Klimatklivet bli just ett kliv och inte bara små steg.

Tobias Henmark, sverigechef Fortum Charge & Drive

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KlimatKommunerTrafik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev