lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Fler larm om stress på äldreboenden

Publicerad: 4 april 2018, 22:10

Timrå kommun har trots arbetsmiljöbrister i äldreomsorgen klarat sig från viten.

Antalet anmälningar från skyddsombud till Arbetsmiljöverket ökar kraftigt inom äldreomsorgen. Dessutom visar tillsynsmyndighetens pågående granskning på stora brister.


Samuel Åsgård

samuel.asgard@dagenssamhalle.se


Dagens Samhälle har begärt ut statistik över samtliga så kallade 6:6a-anmälningar till Arbetsmiljöverket under åren 2015 till 2017. Det är anmälningar enligt 6 kapitlet paragraf 6a i arbetsmiljölagen från skyddsombud med begäran om en arbetsmiljöåtgärd.

Statistiken visar att det på arbetsmarknaden i dess helhet har skett en viss ökning under dessa år. Den största ökningen har skett inom vård och omsorg, och det är framför allt på särskilda boenden för äldre som antalet anmälningar ökat. På två år har antalet anmälningar i äldreomsorgen fördubblats. Det är en trend som inte överraskar Ann Georgsson, nationell ombudsman för äldreomsorgen på Kommunal.

– Det har blivit allt hårdare arbetsmiljö i vård och omsorg generellt och inte minst i äldreomsorgen. Arbets­situationen inom äldreomsorgen är pressad och allt fler av våra medlemmar säger att de har nått en punkt där det inte går längre, säger hon.

Den kommun som hade flest 6:6a-anmälningar inom vård och omsorg under förra året var Timrå med hela 14 anmälningar. Tio av dessa anmälningar gjordes samtidigt i juni förra året och berörde flera av kommunens särskilda boenden. Bakgrunden var ett politiskt beslut om minskade personalkostnader för att klara äldreomsorgens budgetram.

Fackförbundet Kommunals skyddsombud ansåg inte att kommunen gjort den risk- och konsekvensanalys som krävs innan förändringarna i bemanningen genomfördes. Därför gjorde skyddsombudet tio anmälningar till Arbetsmiljöverket, en för varje berörd arbetsplats.

– Kommunen har inte involverat skyddsombuden i arbetet, säger Lena Tengerström, ordförande för Kommunals sektion i Timrå kommun.

Hon är starkt kritisk till hur kommunen har valt att genomföra politikernas beslut om minskade personalkostnader.

– Att de har en budgetram att förhålla sig till innebär inte att de är tvungna att göra neddragningarna på den personal som är närmast brukarna. I stället borde man fokusera på att genomföra åtgärder för att komma till rätta med de höga sjukskrivningskostnaderna som är det som har gjort att man inte har kunnat hålla budgetramarna, säger Lena Tengerström.

Än så länge har kommunen klarat sig undan att behöva betala vite på grund av arbetsmiljöbrister med anledning av de tio anmälningarna. Men i ett beslut från den 8 mars i år föreläggs kommunen fler åtgärder. Annars väntar vite.

Senast den 15 maj ska man redovisa om de åtgärder kommunen har vidtagit för att minska riskerna vid organisationsförändringen har fått avsedd effekt och om nya risker uppstått. Timrå kommun ska också upprätta tydliga rutiner för hur ensamarbete ska utföras på ett säkert sätt och se till att alla anställda känner till dessa rutiner.

– Vår förhoppning är att det ska bli ett vite. Det kanske behövs att det svider i plånboken för att kommunen ska inse att man inte bara kan göra som man vill och strunta i att följa lagar och förordningar, säger Lena Tengerström.

Hon berättar att medlemmarna nu får gå in och täcka upp för sjukfrånvaro på andra boenden, vilket skapar en sårbar situation.

– Våra medlemmar har blivit bestörta. De har redan tidigare haft allt svårare att hinna med, säger Lena Tengerström.

Men Timrå kommun anser att situationen är under kontroll och att de har följt instruktionerna från Arbetsmiljöverket.

– Vi har infört en årscykel för systematiskt arbetsmiljöarbete som ska fungera som ett stöd för verksamhetscheferna i hur man ska arbeta med de här frågorna. Vi har stärkt upp hur vi arbetar med våra fackliga organisationer. Vi bjuder in arbetsplatsombuden till samtal och jag tycker att samverkan med de fackliga organisationerna fungerar bra i dag, säger Linda Gyllenqvist, biträdande chef för stöd, vård och omsorg på socialförvaltningen i Timrå kommun.

På Kommunal centralt finns det en oro över de allt tuffare arbetsvillkoren i äldreomsorgen. Den nationella ombudsmannen Ann Georgsson kräver nu åtgärder både från politiker och tjänstemän runt om i landet. Hon påpekar att vårdbehoven hos dem som bor på särskilda boenden blir allt större.

– Politiken måste ta sitt ansvar för äldreomsorgen. Det finns en underfinansiering av äldreomsorgen i dag. Och cheferna inom äldreomsorgen måste bli bättre på att förebygga arbetsmiljöproblem, säger hon.

Även Arbetsmiljöverket har konstaterat att arbetsmiljöarbetet brister på många håll i landet. I höstas inleddes en treårig nationell tillsyn av äldreomsorgen och så här långt man gjort 350 inspektioner i 69 kommuner.

Hälften av inspektionerna har gjorts på särskilda boenden och den andra hälften i hemtjänsten. Hittills har inspektionerna bara gjorts på verksamheter i kommunal regi, men inspektioner kommer också att göras på verksamheter i privat regi. På ett knappt halvår har myndigheten riktat 1 600 krav på arbetsmiljöåtgärder.

– Det handlar ofta om brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Peter Burman, regionchef för Arbetsmiljöverkets region syd, som ansvarar för tillsynsinsatsen.

Han är oroad över utvecklingen inom äldreomsorgen.

– Vi har sett en markant ökning när det gäller arbetsmiljöärenden inom äldreomsorgen under flera år, säger Peter Burman.

Arbetsmiljöverkets statistik visar att 58 procent av sjukfrånvaron på särskilda boenden har sociala och organisatoriska orsaker. Peter Burman berättar att många av de anställda som myndighetens inspektörer möter vittnar om en mycket pressad arbetssituation.

– Man upplever att man har en väldigt hög arbetsbelastning och att man inte hinner ge brukarna den omsorg som de behöver. Det ger en känsla av otillräcklighet som kan leda till psykisk ohälsa.

Han konstaterar att äldreomsorgen är en bransch med omkring 90 procent kvinnor. Därför har Arbetsmiljöverket fått i uppdrag av regeringen att arbeta med ett genusperspektiv i den tillsynen.

Arbetsmiljöverket genomför den nationella tillsynen av äldreomsorgen i samarbete med Försäkringskassan.

– Vi deltar i huvuddelen av de besök som Arbetsmiljöverket gör. Vi går igenom hur arbetsgivarens sjukskrivningsstatistik ser ut och hur de kan förbättra sitt ­arbete med sjukskrivningsprocessen, säger Lars-Åke Brattlund försäkringsdirektör och chef för avdelningen för sjukförsäkring.

Han hoppas att det treåriga samarbetet mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan ska kunna vända den dystra sjukskrivningstrenden inom äldreomsorgen.

– Det är en bransch som länge har haft höga sjuktal. Förhoppningsvis kan det här leda till att arbetsgivarna blir bättre på att jobba tidigt med förebyggande insatser för att undvika sjukskrivning, säger Lars-Åke Brattlund.

Kraftig ökning av anmälningar på äldreboenden 

Antal anmälningar enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6, paragraf 6a

På arbetsmarknaden totalt:

2015: 520

2016: 521

2017: 567

Inom vård, omsorg och sociala tjänster:

2015: 110

2016: 143

2017: 154

Inom vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer:

2015: 26

2016: 39

2017: 61

Tuffare regler infördes 2016

Den 31 mars 2016 införde Arbetsmiljöverket nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Dessa innebär att det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning, att arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa och att klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen.

I föreskrifterna slås det fast att arbetsgivaren är skyldig att se till att chefer och arbetsledare har kunskaper i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Arbetsplatsen ska också ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att motverka ohälsa.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev