onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Bryt rivaliteten mellan kommuner och regioner

Människors arbetspendling över kommungränser visar på ett tydligt behov av regional samordning av infrastruktur- och bostadsförsörjningsplaneringen. Den insikten finns sedan länge hos oss som arbetar med dessa frågor i kommuner och regioner. Nu presenterar Bostadsplaneringskommittén sin slutrapport med skarpa förslag som pekar i samma riktning. Regeringen har all anledning att agera på kommitténs förslag här och nu.

Publicerad: 15 juni 2015, 09:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dagens samhällsutmaningar kräver en utvecklad samverkan mellan regional och kommunal nivå. I Skåne har vi kommit långt med det arbetssättet, och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, skriver debattörerna. Foto: Karl-Johan Hjertström


Ämnen i artikeln:

RegionerInfrastrukturinvesteringarSamhällsplaneringTillväxtBostadsbyggandeTransporter

Bostadsplaneringkommittén tillsattes hösten 2013, med uppdraget att föreslå förändringar i de regelverk som styr den planering som ska tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet.

Det är ett både viktigt och brådskande uppdrag. Dagens kommunala planering för bostadsförsörjning får inte leva sitt eget liv, frikopplat från övriga kommunala strategier, utan regional samordning och dessutom med begränsad samordning med bostadsmarknadens aktörer. Behovet av en regional dimension i den fysiska planeringen ökar i takt med att kommungränserna har allt mindre betydelse för människors rörelsemönster. Arbetspendlingen över kommungränserna i Skåne har ökat med 60 procent de senaste 20 åren.  I Stockholms län arbetar varannan sysselsatt i en annan kommun än hemkommunen.

Den som bor i Malmö eller Stockholm kan lätt få intrycket att det råder bostadsbrist i hela landet, men det är inte hela sanningen. Det finns platser där lägenheter står outhyrda i en sådan omfattning att bostadshus får rivas. De geografiska avstånden mellan brist- och överskottsområden behöver inte vara särskilt långa; om sådana områden kan länkas samman med vägar, järnvägar och kollektivtrafik kan det vara en oöverträffat effektiv lösning, såväl socialt som samhällsekonomiskt.

När Region Skåne initierade Strukturbild för Skåne år 2005 skedde det utifrån behovet av en utvecklad dialog kring samhällsplanering på regional nivå med målet att stärka attraktivitet och konkurrenskraft. Det har varit helt avgörande under åren att skapa en gemensam bild av hur regionen faktiskt ser ut, vilka rörelser i befolkning och arbetsmarknad som sker samt öka allas kunskap i de frågorna. Konkret går arbetet ut på att skapa hållbara fysiska strukturer genom en gemensam syn på bebyggelse, infrastruktur och grönstruktur.

Inom Strukturbild för Skåne har vi – Region Skåne och Skånes 33 kommuner – testat och utmanat oss själva kring den fysiska planeringens regionala dimension. Detta har resulterat i att vi sedan drygt ett år tillbaka har gemensamma strategier för att skapa hållbara fysiska strukturer i Skåne. Resultatet kallar vi Strategier för Det flerkärniga Skåne. De gemensamma strategierna kopplar samman den kommunala översiktsplaneringen med det regionala utvecklingsarbetet. Utgångspunkten är ett gediget kunskapsmaterial i form av ett tjugotal rapporter, 500 kartor och det samarbete som utvecklats med kommunerna. Vi värnar det kommunala planmonopolet men alla inser att det kan inte leva isolerat utan en tydlig regional dimension.

Sverige är unikt som inte har en samlad regional planering för infrastruktur, trafikförsörjning och regional utveckling. Utan att på något vis säga att Skåne är helt i mål, så vågar vi påstå att vi har kommit en god bit på väg och identifierat många av de verktyg som behövs. Strukturbild för Skåne har nominerats till Sveriges arkitekters planpris. OECD har lyft fram modellen som ett föredöme för att bryta rivalitet mellan kommuner, uppmuntra samverkan och frigöra regionala synergier.

I Skåne har vårt nu tioåriga arbete visat att det går, om man vill. Behovet av en moderniserad syn på den regionala nivåns betydelse och roll måste ske. Bostadsplaneringkommitténs förslag är viktiga steg i rätt riktning och vi uppmanar regeringen att agera på dessa förslag och inte gömma den i byrålådan som tidigare regionala utredningar! Sverige har inte längre råd att utmärka sig som dåliga på att koordinera bostadsförsörjning med infrastruktur och annan samhällsplanering.

I Skåne har vi gått vår egen väg. Vi vill, med vår erfarenhet, uppmuntra andra regioner att intensifiera arbetet med att skapa en effektivare och mer samordnad samhällsplanering. Hela Sverige och vår globala konkurrenskraft vinner på att bostadsförsörjning, infrastruktur, trafikförsörjning och regional utveckling hanteras som delar av en oskiljaktig helhet.

I dag måndag presenterar Bostadsplaneringskommittén sin slutrapport. I den står det tydligt att dagens samhällsutmaningar kräver en utvecklad samverkan mellan regional och kommunal nivå. Låt den regionala nivån få spela en väsentlig roll för att skapa ett konkurrenskraftigt Sverige. I Skåne har vi testat detta arbetssätt i över tio års tid. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter!

Mätta Ivarsson, ordförande (MP) regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Pontus Lindberg, regionråd (M) Region Skåne

Pia Kinhult, ordförande (M) Regionala tillväxtnämnden 2007-2010 Region Skåne

Christine Axelsson, ordförande (S) Regionala utvecklingsnämnden 2003-2006 Region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev