söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Bekämpa människohandel genom samverkan”

Socialtjänsten kan ha svårt att avgöra vilka som är offer för människohandel och prostitution, dessa fall är ofta komplicerade. Brottsligheten går endast att bekämpa med samverkan mellan olika myndigheter. Uppfattningen att de här brotten inte finns i mindre kommuner är fel - vi ser ständigt att den snabbt upptäcks när myndigheter samarbetar.

Publicerad: 13 oktober 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi hoppas att dagens konferens och den efterföljande kampanjen kommer att bidra till en ökad medvetenhet och minskad efterfrågan på sexuella tjänster.


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenIdeella sektornPolisenMigrationsverketLänsstyrelsen

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål kallas med rätta för vår tids slaveri och orsakar stor skada både för den enskilda individen och för samhället i stort. Den främsta anledningen till att denna exploatering upprätthålls är efterfrågan på sexuella tjänster.  I dag torsdag anordnar därför Länsstyrelsen i Stockholm en konferens med fokus på efterfrågan på sexuella tjänster.

Konferensen utgör startskottet på kampanjen ”Du avgör”, som tagits fram av Sveriges länsstyrelser i samarbete med myndigheterna som ingår i Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT). Kampanjen fokuserar på den som bär det yttersta ansvaret – sexköparen.

Länsstyrelsen i Stockholm har sedan 2009 haft regeringsuppdraget att fungera som nationell samordnare mot prostitution och människohandel. Sedan dess har vi kommit långt i arbetet med att samordna insatser i dessa frågor och arbetar ständigt för att stärka kommuners och andra myndigheters kunskaper.

Under 2016 lanserade Länsstyrelsen i Stockholm Manual vid misstanke om människohandel. Syftet med denna manual, som tagits fram av ett tiotal myndigheter, är att stötta yrkesverksamma som kommer i kontakt med människohandelsoffer. Manualen tydliggör vilket ansvar myndigheter har gällande stöd och skydd till offer för människohandel, hur de kan agera vid direkta människohandelsärenden men också vilket operativt metodstöd de har tillgång till genom Länsstyrelsen i Stockholm.

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med berörda länsstyrelser och kommuner inrättat fem regionskoordinatorer. Regionskoordinatorn är anställd vid socialtjänsten och arbetar i samverkan med polisen i direkta människohandelsärenden med att informera, stötta och se till att den utsatte får det stöd personen har rätt till. Länsstyrelsen delfinansierar koordinatorerna utifrån sitt nationella samordningsuppdrag. En viktig roll för dessa är att stärka det sociala perspektivet och finnas tillgänglig för att stötta kommunernas handläggning.

Länsstyrelsen har upprättat ett frivilligt återvändandeprogram för människohandelsoffer som önskar återvända och få stöd och rehabiliteringsinsatser för att återintegreras i sitt hemland.

Trots de insatser som redan görs ser vi att det fortfarande finns ett stort behov av att stötta kommuner och myndigheter i arbetet mot prostitution och människohandel. Även om det är kommunernas ansvar att erbjuda stöd till utsatta vet vi att människohandelsärenden är komplicerade och att socialsekreterare många gånger upplever att det är svårt att avgöra vem som är ett offer för prostitution och människohandel.

Länsstyrelsen ser i huvudsak tre områden som måste förbättras i syfte att komma åt människohandeln och erbjuda dess offer skydd och stöd men också för att underlätta för yrkesverksamma som hanterar människohandelsärenden:

1. Betänketid. Människohandelsoffer har rätt till en betänketid på minst 30 dagar. Betänketiden ansöks av förundersökningsledare och syftet är att ge den som utsatts för detta brott möjligheten att vila och reflektera över om hon eller han vill samarbeta med myndigheter i ett rättsligt förfarande. Betänketiden ska ansökas så fort det finns en misstanke om människohandel och är till för att stötta offret, inte för att ge myndigheter tid att förhöra offret. Idag ansöks det om betänketid i alldeles för liten utsträckning, trots att betänketiden innebär att kommunen kan återsöka de kostnader som ärendet innebär.

2. Operativ samverkan mellan myndigheter i kommunen. Människohandel och prostitution går att bekämpa endast om det finns en välfungerande samverkan mellan aktörer som socialtjänst, polis, åklagare, migrationsverk och idéburen sektor. Det finns ibland en uppfattning om att prostitution och människohandel inte förekommer i mindre kommuner men vi ser ständigt att prostitution och människohandel snabbt upptäcks när myndigheter samverkar utifrån ett holistiskt perspektiv och problematiken prioriteras.

3. Långsiktighet. Människohandel och prostitution är svårt att identifiera och tar sig ständigt nya uttryck eftersom de kriminella organisatörerna konstant förnyar sina strategier. Detta kräver att insatser mot prostitution och människohandel på både nationellt och lokalt plan utförs med en långsiktighet både vad gäller uppdrag, finansiering och operativt utförande. Utökad långsiktighet skulle medföra större kunskap inom området och möjliggöra etablering av starkare strukturer i arbetet mot prostitution och människohandel. Vilket i sin tur skulle leda till fler fällande domar och bättre skydd till offer.

Men ingen av dessa åtgärder är tillräckliga om man inte samtidigt bekämpar efterfrågan. Vi hoppas därför att dagens konferens och den efterföljande kampanjen kommer att bidra till en ökad medvetenhet och minskad efterfrågan på sexuella tjänster.

Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev