onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

Nyheter i kommunallagen – DS listar nya lagarna du bör ha koll på

Ökade skyldigheter för socialtjänsten, mobilförbud i skolan och enklare att stänga skolor med brister. I dag, 1 juli, träder en lång rad nya lagar i kraft. Dagens Samhälle listar de mest relevanta för kommuner och regioner.

Publicerad: 1 juli 2022, 08:56

Ämnen i artikeln:

SkollagLOUSenaste nyttSocialtjänstlagenKommunallagenSkolanUtbildningUpphandlingsarbeteVA-systemVåld i nära relationer

Mobiltelefonförbud i skolan och möjlighet att ge tillträdesförbud till personer som stör på bibliotek är två nya lagändringar som införs 1 juli 2022. Foto: Erik Nylander/Fanny Olin Dahl

Innehåll

 

Vård, omsorg, socialtjänst

Vårdcentral ska tillhandahållas genom listning. Vårdgarantin gäller enbart där patienten är listad. Regionen får begränsa antalet patienter per utförare. Möjligheten att få en fast läkarkontakt förtydligas. Högst två gånger per år får patienter byta vårdcentral.

Hemtjänst. Krav på att den som har hemtjänst erbjuds en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obeövligt. Från och med 1 juli 2023 ska den som utses till omsorgskontakt ha yrkestiteln undersköterska. 

Lex Lilla Hjärtat. När barn tvångsvårdas enligt LVU på grund av missförhållanden i hemmet får vården inte upphöra förrän de omständigheter som föranlett vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. En skyldighet införs för socialtänsten att följa upp barnen efter avslutad tvångsvård samt att överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud. Skyldigheten att överväga vårdnadsöverflyttning ändras från tre till två år. Socialtjänsten får befogenhet att använda drogtester inför umgänge eller att tvångsvården ska upphöra. 

Ett nytt statsbidrag för att stärka våldsförebyggande arbete när det gäller våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prositution och människohandel. Statsbidraget kan sökas av kommuner, regioner och ideella organisationer.

Skola och utbildning

Ökade möjligheter att stänga skolor med brister. Om ett föreläggande om att åtgärda allvarliga missförhållanden i en skola inte följs kan Skolinspektionen förbjuda en kommun att driva verksamheten vidare. Om det inom två år efter föreläggandet fortfarande finns allvarliga brister, kan tillsynsmyndigheten stänga skolan eller förskolan. 

Ökade möjligheter att återkalla godkännande av enskilda huvudmän inom skola, förskola och pedagogisk omsorg. 

LÄS MER: Friskolor mister tillstånd – leds av olämpliga

Åtgärder för trygghet och studiero i skolan. Mobiltelefonförbund på lektionstid införs, om inte lärare sagt ja till mobilanvändning. Möjligheterna att ha mobilfria skoldagar och att omhänderta telefoner ökar. Kraven på huvudmannens klagomålshantering skärps. 

LÄS MER: Granskning: Högutbildade barn har fler behöriga lärare

Åtgärder för att fler barn ska gå i förskola. Hemkommunen ska ta kontakt till vårdnadshavare som inte har sina barn i förskolan och informera om barnens rätt till förskola. Den första kontakten ska tas inför hösten det år barnet fyller tre.

Extra studietid och lovskola. En ny verksamhet, extra studietid, införs i årskurs 4-9. Där ska elever kunna få hjälp med skolarbete. Huvudmanenn är skyldig att anordna minst två timmar per vecka. Lovskolan utökas med 25 timmar. 

Tydligare förutsättningar för resursskolor för elever i behov av särskilt stöd.

Flyktningmottagande

Ny lag som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boenden åt flyktingar från Ukraina. Utifrån lagen kommer Migrationsverket anvisa personer som beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet till kommuner, som sedan har fyra veckor på sig att ordna boende. Syftet är att skapa en jämnare fördelning över landet. 

Ändringar i plan- och byggregler som ger möjlighet att göra undantag från bestämmelser för ankomstboenden för personer som ansöker om asyl eller uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Ändringarna genomförs med bakgrund av kriget i Ukraina. 

Trygghet

Personer som stör och bråkar på bibliotek och badhus kan få tillträdesförbud. Sådana beslut ska grundas på en bedömning av risk för brott/allvarliga trakasserier och för bibliotek risk för ordningsstörningar. 

Hittegods i kollektivtrafiken. Den som hittar kvarglömd egendom ska lämna den till trafikföretaget. Om egendomen inte hämtas ut tillfaller den trafikföretaget som också ska ha rätt till ersättning för förvaringen. 

Upphandling

Ett skyndsamhetskrav och preklusionsfrister införs i Lagen om offentlig upphandling, vilket innebär att möjligheterna att åberopa fel och brister i upphandlingar begränsas. Tidsfristen för vissa överprövningar kortas. 

Avtal som tilldelas efter upphandling ska ha en minsta andel miljöanpassade fordon. Lagen gäller köp, leasing eller hyrköp av bilar, kollektivtrafik på väg, fordon för sophämtning med mera. 

Kommunallagen

Nya regler som ger kommuner och regioner möjlighet att använda automatiserat beslutsfattande i vissa ärenden, om det inte strider mot andra lagar. 

En ny lag om proportionella val införs, som bland annat innebär att partier inte kan tjäna platser genom att använda andra partiers gruppbeteckning utan att det finns äkta samarbete. Reglerna för fyllnadsval av nämndledamöter ändras så att att ledamoten i de flesta fall ska ersättas med någon från samma parti. 

Miljö

Tillfälliga ändringar av regler för avloppsverksamhet som gör det möjligt att anmäla en brådskande ändring av avloppsreningsverksamhet på grund av brist på tillgång till kemikalier för rening. Reglerna är tidsbegränsade till 30 juni 2023. 

LÄS MER: Kriget hotar svensk vattenrening – så förbereder sig va-verken

Fakta

Här finns regeringens sammanställning av lagar och förordningar.
Här finns Migrationsverkets information om ansvaret för flyktingar från Ukraina från och med 1 juli.

 


Åsa Nilsson

asa.nilsson@dagenssamhalle.se


Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev