Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Vill regeringen sänka vår kultursamverkansmodell?

Tanken att kulturpolitiken ska utformas genom samverkan av de nationella, regionala och kommunala nivåerna är helt rätt. Men den ekonomiska urholkningen av kultursamverkansmodellen är besvärande. Här behövs ett omtag och den nya regeringen som tillträder efter valet behöver beakta denna fråga tidigt.

Publicerad: 28 mars 2018, 11:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Colourbox/Juan Aunion


Ämnen i artikeln:

KulturRegionerRegeringen

Sedan några år är samtliga regioner och landsting med i kultursamverkansmodellen. Med ett undantag, Stockholms län. Den grundläggande idén kring modellen handlar om maktfördelning, men merparten av diskussionen handlar om otillräckliga medel.

Den bärande idén med en förändring av kulturens styrning handlade om att en nationell kulturpolitik skulle utformas. Sedan 1972 har en statlig kulturpolitik betonats. Denna har under några decennier skett genom att man på centralt håll strävat efter att skapa en kulturell jämlikhet över hela landet. Detta kännetecknades av ett uppifrånperspektiv och man bestämde att i varje län skulle det finnas regionala institutioner och resultatet blev länsteater, länsmusik och länsmuseer.

Kultursamverkansmodellens idé var snarare att en nationell kulturpolitik skulle utformas. Staten, via sina myndigheter och verk skulle kroka arm med regioner och landsting och med kommunerna. Ansvaret för att förmedla de statliga anslagen fördes över till de regionala politikerna som fick en klumpsumma förmedlad via Kulturrådet.

Makten försköts därmed från ett centralt maktcentrum till de 21 länen. Men vid tidpunkten för modellens införande lurade Ansvarskommitténs tankar i vassen och många trodde på en regionreform. Kultursamverkansmodellen byggde i princip på tanken om färre regioner.

Vi som då var ansvariga för den regionala kulturpolitiken hade länge talat oss varma för att vi skulle få ta ett större ansvar i fördelningen av medlen. Nu har vi haft denna möjlighet i några år, men det har inte blivit några större förändringar.

Den främsta anledningen till detta är att staten inte har höjt anslagen i tillräcklig utsträckning. Uppräkningen har legat runt en procent medan kostnadsutvecklingen varit betydligt högre. För att överhuvudtaget behålla föregående års nivå har därför de regionala nivåerna fått skjuta till ett procentuellt betydligt högre anslag än vad staten gjort. Detta innebär att för varje år som går blir modellen försvagad. Det finns helt enkelt inte förutsättningar för att klara av en förändring av anslagen.

Aldrig har det funnits mer pengar från staten, men eftersom de går vid sidan av kultursamverkansmodellen har den kraftigt försvagats. Strategin från regeringen är troligtvis att skjuta modellen i sank och återta hela ansvaret för kulturpolitikens ekonomiska utformning. Någon annan tolkning är svår att finna.

Om Sverige hade delats in i sex eller sju regioner hade modellen fungerat bättre. Om staten hade bemyndigat de regionala företrädarna att hantera de nya medlen hade modellen fungerat bättre. Om staten hade aktivt deltagit i modellen hade den fungerat bättre. Nu kan vi konstatera att den med nöd och näppe klarar sin överlevnad.

Tanken att kulturpolitiken ska utformas genom samverkan av de nationella, regionala och kommunala nivåerna är helt rätt. Den har ett starkt stöd bland mottagande regioner som inser att den ger stora möjligheter att kunna anpassa utbudet efter de behov och önskemål som finns bland invånarna i regionen. Att det finns en frihet att själva kunna avgöra utbudet har upplevts positivt och även om en kulturell jämlik strävan  finns så har de senaste åren medgett en utveckling i en viss riktning i en region.

Som regional företrädare är det min förhoppning att modellen behålls. Men den ekonomiska urholkningen är besvärande. Här behövs ett omtag och inför den nya regering som tillträder efter valet behöver denna fråga beaktas tidigt. Kultursamverkansmodellen är bra men behöver utvecklas.

Conny Brännberg, (KD) ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KulturRegionerRegeringen

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev