Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Tjänstemännens ansvar borde skrivas in i lagen

Kommunerna och landstingen har ett stort ansvar för välfärdens Sverige. Men resurserna räcker inte till. För att säkra kompetensen och rättssäkerheten måste kommunerna bli färre och större. Dessutom bör tjänstemännens roll och uppdrag tydliggöras i kommunallagen.

Publicerad: 5 december 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RevisionKommunanställdaVälfärdstjänster

Med drygt 1,1 miljoner anställda står kommunerna och landstingen tillsammans för en stor del av Sveriges ekonomi. Medborgarna ska ha höga förväntningar på offentlig sektor och den service som levereras. Men många glesbygdskommuner blir allt mindre och de äldre allt fler. Det sätter press på kommunerna som har svårt att få tillräckligt skatteunderlag och rätt kompetens i verksamheten.

I takt med att kommunernas uppgifter blivit fler har organisationen vuxit. En stor organisation kräver kontroll och ansvarsutkrävande. Den kommunala sektorns karaktär har också förändrats. Allt mer av verksamheten läggs ut på privata utförare vilket ställer nya krav på uppföljning, kontroll och att nya rutiner. Förändringar av verksamheten i offentlig sektor sker i snabb takt och behovet av duktiga ekonomer, jurister och samhällsvetare som till exempel kan sköta upphandling, styrning och ledning kommer att öka.

Arbetet i kommunerna och landstingen ska alltid genomsyras av professionalism. För att den offentliga sektorn ska stå stark krävs en fungerande styrning och ledning. Med robusta kommuner skapas bättre förutsättningar för politiker och medarbetare att leverera god samhällservice till medborgarna.

Många aktörer har ansvar för att stärka den kommunala sektorn och förändringar krävs på flera olika nivåer. Kommuner och landsting måste bli attraktivare som arbetsgivare för att locka rätt kompetens. Utredningen som ser över kommunallagen måste också våga lämna skarpa förslag. Men för att nå hela vägen fram krävs en handlingskraftig regering.

Jusek har identifierat förändringar som behöver göras:

Genomför en kommunreform. Kommunerna behöver bli färre och större. Då kan rätt kompetens upprätthållas, rättsäkerhet säkerställas och förutsättningar för effektivare organisationer skapas. I samband med en reformering av kommunerna bör ansvarsfördelning och roller mellan stat, kommun, landsting och den regionala samhällsorganisationen ses över. Varken nuvarande eller tidigare regeringar har valt att ta i tu med de demografiska och organisatoriska utmaningarna. Nu krävs politiskt ledarskap.

Lagstifta om en oberoende och professionell revision. I en demokrati är möjlighet till insyn och kontroll central. I fullmäktige prövas årligen ansvaret för styrelse, nämnder och andra organ som fått sina uppdrag av fullmäktige. Granskningen sker av partipolitiskt valda revisorer. Det är inte lämpligt att förtroendevalda revisorer ansvarar för revisionen. Det skapar problem vid ansvarsutkrävande då politiker i förlängningen granskar sig själva. Den kommunala revisionen behöver professionaliseras.

Förtydliga politiker- och tjänstemannarollerna. Kommunallagen reglerar formerna för den politiska nivån. Den säger inget om tjänstemännens roll. I realiteten har kommuner och landsting ofta delegerat beslutsbefogenheter till tjänstemän. Tjänstemännens roll och uppdrag bör tydliggöras i kommunallagen.

Satsa på kompetensstrategi och fler karriärvägar. För att rekrytera och behålla rätt kompetens måste kommunerna vara attraktiva arbetsgivare. Med rätt person på rätt plats används skattepengarna väl. Genom att analysera verksamhetens utveckling och behov ur ett kompetensförsörjningsperspektiv kan rätt kompetens säkras och effektiviteten i verksamheten upprätthållas. Karriärvägarna måste också bli fler och anställningsvillkoren konkurrenskraftiga.

Sofia Larsen, ordförande Jusek

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev