Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Ta kontroll över avregleringarna Löfven

Avregleringarna av järnvägen, skolan, vården och omsorgen uppvisar problem, möts av kritik och ligger högt på den nya regeringens agenda. Strategirådgivaren Pär Malmberg ger ur ett forskningsperspektiv sju råd till den nya regeringen för att den ska kunna ta kontrollen över avregleringarna och lösa problemen.

Publicerad: 21 oktober 2014, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Se avregleringar som medel - inte som mål.

Foto: Stefan Nilsson


Ämnen i artikeln:

KonkurrensFörvaltningFriskolorJärnvägVälfärdstjänsterTågtrafik

Staten har under årtionden genomfört avregleringar av viktiga samhällssektorer. Traditionella, helstatliga förvaltningsstrukturer har ersatts med nätverk av offentliga och privata aktörer. Syftena varierar men gemensamt är en vilja att skapa en effektiv och flexibel förvaltning genom att skilja politikformulering från utförande, fokusera statens roll och genom att utnyttja den privata sektorns resurser och kompetenser bättre.

Men de avreglerade sektorerna uppvisar problem. Inom järnvägen ses investerings- och underhållsåtgärderna som otillräckliga och tågens punktlighet som bristfällig. Inom skolan riktas kritik mot friskolornas antagningsprocesser, vinstuttag och kortsiktighet. Inom vården och omsorgen uttrycks oro kring privata utförares kostnadsnedskärningar och över de långsiktiga investeringsbehoven.

Ansvaret ligger inte hos de privata aktörerna utan hos regeringen – av olika politisk färg – som ofta sett avregleringarna som mål i sig själv och inte som medel för att uppnå politiska mål. Staten har heller inte gjort nödvändiga anpassningar i samhällsstyrningen. I stället har regeringarna bedrivit en förvaltningspolitik mer anpassad till traditionell myndighetsstyrning än till de speciella krav som avreglerade, samverkansbaserade sektorer ställer.

Problemen med förlorad kontroll över avreglerade verksamheter är välbekanta för den statsvetenskapliga forskningen som också har en god uppfattning om hur nätverken skall fås att fungera.

Den första och kanske viktigaste utgångspunkten är strategisk. Vilka sektorpolitiska mål och vilken samhällsnytta vill man uppnå och på vilket sätt bidrar avregleringen och de privata aktörerna till detta? Exakt hur ska privata tågoperatörer och banunderhållsföretag, friskolor och privata utförare inom vård och omsorg skapa nytta för Sverige?

Ett andra viktigt område är sektornätverkens organisation. Vilka roller bör offentliga respektive privata aktörer spela? Hur ska tillträdet och utträdet från sektorn regleras? Vilka krav ska ställas på privata aktörer som önskar verka inom det offentliga åtagandet, exempelvis vad gäller fordonskvalitet inom järnvägen och på ägarmässig stabilitet inom skola, vård och omsorg?

Ett tredje perspektiv rör ekonomiska, processmässiga och andra regler för nätverket. Hur ska regler för järnvägens banavgifter och kapacitetsplanering utformas för att säkerställa optimala nivåer för investeringar, underhåll och spårutnyttjande samt god punktlighet? Hur ska antagningen till skolan regleras för att säkerställa rättvisa och motverka segregation? Hur ska kvalitetskrav sättas för äldrevården och hur ska privata aktörer lockas att investera för framtiden?

I tillägg bör en aktiv samhällsstyrning även omfatta löpande problemlösning vid konflikter kring mål, medel, regler och ageranden samt återkommande uppföljning och ansvarsutkrävande. Utifrån detta kan sju råd formuleras till den nya regeringen:

1. Se avregleringarnas potential att skapa samhällsvärden men också deras risker och utmaningar.

2. Betrakta avregleringar som ett medel, inte som ett politiskt mål i sig.

3. Reformera samhällsstyrningen och förvaltningspolitiken utgående från nätverkens krav och förutsättningar.

4. Bygg de nya styrprinciperna på forskningen.

5. Starta med en strategisk översyn.

6. Gör korrigeringarna av strategier, organisering och spelregler tydliga och begripliga.

7. Bygg kompetenser för framtida avregleringar och för en modern och aktiv förvaltningspolitik.

Den nya regeringen måste ta kontrollen över avregleringarna.

Pär Malmberg, strategirådgivare inom offentlig sektor, civ.ek. samt pol.kand. i statsvetenskap

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev