måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Krav: Förbjud alla former av surrogatarrangemang

Ett totalt förbud för svenskar att inlåta sig i surrogatarrangemang som gäller i hela världen är en logisk konsekvens av de åtaganden som Sverige gjort. Det är dags att i svensk lagstiftning försvara grundläggande värden om människans värdighet och kvinnor och barns rättighet att inte vara varor på en marknad.

Publicerad: 12 juli 2016, 07:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är paradoxalt att det i den svenska lagen om genetisk integritet är förbjudet och straffbart att handla med biologiskt material från en människa, men inte att handla med ett barn.


Ämnen i artikeln:

SurrogatmödraskapBarnMänskliga rättigheter

De internationella konventioner som Sverige har ratificerat och införlivat, liksom beslut från bland annat Europaparlamentet, gör det självklart att inga former av surrogatmoderskap ska tillåtas i Sverige. Det är också den slutsats som utredningen ”Olika vägar till föräldraskap” kommit fram till. Trots att utredningens direktiv faktiskt var en beställning att ge förslag på surrogatarrangemang i Sverige fann utredningen att detta är omöjligt då surrogatarrangemang alltid innebär att allvarliga brott begås.

Som en följd av detta föreslog utredningen att även surrogatanvändning i andra länder ska motverkas. Det är ett steg i rätt riktning, men betyder dock att arrangemang som utförs utanför Sveriges gränser kan fortsätta om ett förbud inte regleras i lag.

Kvinnokonventionens artikel 6 innehåller ett krav på att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av handel och utnyttjande av kvinnor. Den exploatering och det tvång som de internationella kommersiella surrogatarrangemangen innebär kan likställas med trafficking och sexturism.

Barnkonventionen ger en universell definition av de rättigheter som bör tillkomma alla barn utan undantag. Surrogatmoderskap innebär att man bortser från barnets rättigheter och mänskliga värdighet då barnet förvandlas till en produkt som kan köpas och säljas. I Barnkonventionens tilläggsprotokoll om handel med barn, krävs att konventionsstaterna ska förbjuda försäljning av barn, vilket innebär ”varje handling eller transaktion genom vilken ett barn överförs från en person eller grupp av personer till någon annan för betalning eller ersättning”. De barn som förs in i Sverige efter surrogatarrangemang i andra länder är av denna kategori, de är köpta.

Europarådskonventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin har till syfte att skydda alla människors lika värdighet och identitet. Den innehåller också ett förbud mot kommersialisering av människokroppen. I Europarådskonventionens artikel 21 föreskrivs att människokroppen och dess delar som sådana inte får ge upphov till ekonomisk vinning. Även i EU:s rättighetsstadga, som är rättsligt bindande för EU:s medlemsstater, återfinns detta förbud mot att låta människokroppen och dess delar i sig utgöra en källa för ekonomisk vinning.

Det är paradoxalt att det i den svenska lagen om genetisk integritet är förbjudet och straffbart att handla med biologiskt material från en människa, men inte att handla med ett barn.

Europaparlamentet har utfärdat två resolutioner om surrogatmoderskap vilka fördömer surrogatmoderskap såsom stridande mot kvinnans människovärde då hennes kropp och dess reproduktiva funktioner utnyttjas som handelsvara. Parlamentet anser att surrogatmoderskap – som innebär att förökningsförmågan, framför allt hos utsatta kvinnor i utvecklingsländerna utnyttjas och att människokroppen används för ekonomisk eller annan vinning - ska förbjudas. En rad länder har också fattat sådana beslut, till exempel Tyskland, Frankrike och Italien, som har infört förbud mot alla delar av handeln med surrogatmoderskap.

Det finns inte något EU-land som uttryckligen tillåter kommersiellt surrogatmoderskap och flera länder har förbud bland annat Belgien, Holland, Storbritannien och Irland. Det finns således en stor internationell enighet om förbud mot kommersiella surrogatarrangemang,

Surrogatmoderskap är oförenligt med människovärdesprincipen som förbjuder att en människa ses endast som ett medel för någon annans mål. Att köpa eller ”hyra” eller avtala om bestämmanderätt till delar av en annan människas kropp är oförenligt med människovärdet.

Vi måste försvara kvinnans fullständiga rättighet till sin kropp. Sexköpslagen var ett viktig steg och har haft stor normerande betydelse. Nu gäller det surrogatmoderskapet, som kan ses som en utvidgad form av prostitution. Någon, oftast en man, betalar för att få tillgång till en kvinnas kropp. Hon blir medlet att nå hans eller parets mål. Denna form av människohandel måste stoppas.

REPLIK: Behövs en saklig debatt om surrogatmödraskap

Margareta Winberg, ordförande i Regionfullmäktige Jämtland-Härjedalen (S)

Maj-Inger Klingvall, fd statsråd (S)

Ingegerd Sahlström, fd statssekreterare (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev