måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

KD: Vi måste kunna lita på primärvården

Sverige är ett extremt land när det kommer till organiseringen av sjukvården, knappast något annat jämförbart land har ett så sjukhusläkartätt vårdssystem. Ska primärvården bli den trygga och nära vård vi önskar krävs rejäla reformer, skriver KD:s partiledare Ebba Bush Thor och Acko Ankarberg, sjukvårdspolitisk talesperson.

Publicerad: 26 april 2018, 03:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det räcker, enligt KD-debattörerna, inte med att SÄGA att primärvården ska vara medborgarnas naturliga val av vårdinstans.

Foto: Kristdemokraterna


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdKristdemokraterna

Den svenska vårddebatten präglas av ambitionen att primärvården ska utgöra basen i verksamheten. Samtidigt har utvecklingen gått i rakt motsatt riktning: investeringar går ofta till sjukhusen och specialistvården.

Kristdemokraterna anser att en viktig utgångspunkt för en reform måste vara att verksamheten ska förtjäna sitt förtroende. Det räcker inte med att säga att primärvården ska vara medborgarnas naturliga val av vårdinstans. Det måste finnas en reell beredskap att ompröva både uppdraget, men också resurser, professionella normer och kostnadsansvar. Allt detta kan behöva analyseras och förändras utifrån vad som är bäst för befolkningens och patienternas förtroende för verksamheten. Regeringens insatser visar att denna beredskap inte finns fullt ut. Det satsas på dialog, men betydligt mindre på skarpa reformer och en tydligare statlig styrning.

Inom några år inträder en demografiskt påfrestande situation med betydligt fler äldre och vårdbehövande personer i befolkningen. Dessa patienter måste tas om hand mer i primärvården än idag. Förmågan att vårda denna patientgrupp är klart underutvecklad – ett systemfel som det är bråttom att åtgärda. Kristdemokraterna föreslår därför följande för en utbyggd primärvård som klarar att göra mer än idag:

Öka antalet allmänläkare. Staten bör ta över ansvaret för dimensioneringen av ST-utbildning av allmänläkare. Staten behöver också ta ansvar för att det finns tillräckligt med specialistsjuksköterskor.
Primärvårdens åtagande måste definieras på nationell nivå. Åtagandet bör vara större än vad som generellt gäller i landstingen i dag. I åtagandet ska ett tydligt preventivt uppdrag inrymmas. Idag saknas detta. Det handlar om sjukdomsförebyggande såsom till exempel motiverande samtal för en förändrad livsstil. Primärvården bör också dimensioneras med hänsyn tagen dels till ökande efterfrågan till följd av en åldrande befolkning.
■ Kristdemokraterna avsätter 5 miljarder kronor de närmaste åren för förstärkt primärvård, ökade öppettider, fler behandlingsmöjligheter och kräver att vårdgarantin ska förstärkas så att en medborgare som söker vård ska få rätt vård inom 24 timmar. Detta avlastar inte minst akutmottagningarna. Mobila team ska finnas för att öka tillgängligheten.
■ Det krävs skarpare krav på huvudmännen att stegvis omfördela resurser och kompetens från sjukhusvård till primärvård. Om det nationellt beslutade primärvårdsuppdraget inte genomförs av landstingen behöver sanktioner övervägas.
Den framtida utvecklingen behöver inbegripa listning på enskilda läkare. Det finns skäl att öka förutsättningarna för läkarna att ta ett ansvar för koordinering och samordning av den enskilda patientens vårdbehov. Det ska vara möjligt att sätta ett tak för listning. 
Utveckla 1177 och ingångarna till vården. Primärvårdens  underdimensionering leder till att alltför många patienter med lättare åkommor hamnar på sjukhusens akutmottagningar. För att klara en ökad efterfrågan måste primärvården skalas upp, men systemen för att lotsa patienter till rätt vårdnivå behöver också utvecklas. 
Bejaka digitaliseringens möjligheter och hantera dem klokt. Digitala vårdmöten behöver därför regleras nationellt.
Garantera konkurrensneutraliteten. Landstingens/regionernas egenregi ska ha samma ekonomiska villkor som privata och idéburna utförare. Idag finns återkommande rapporter om att egenregin gynnas framför andra utförare. En översyn behöver göras för att säkra konkurrensneutraliteten och förmodligen behöver lagen om valfrihetssystem förtydligas i dessa delar.

Ska primärvården bli den trygga och nära vård vi önskar krävs rejäla reformer och statlig styrning. Kristdemokraterna tvekar inte att göra genomgripande reformer. Vi tänker göra det som krävs för att du ska kunna lita på att vården finns där och fungerar när du behöver den.

Ebba Busch Thor, partiledare (KD)

Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdspolitisk talesperson (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev