Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Funktionsnedsatta barn far illa i skolan”

Läget är akut för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det visar vår nya undersökning. Bristerna i skolan är stora och tillräcklig kunskap saknas hos lärare och elevhälsa, med en dyr prislapp som följd. Nu måste regering, riksdag, huvudmän och skolledare fatta beslut som skapar förändring.

Publicerad: 20 juni 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Inte ens två av tio vårdnadshavare anser att barnets lärare har tillräckliga kunskaper.”

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningADHD

Knappt två av tio föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) uppger att barnet får det stöd som det behöver för att klara målen för undervisningen. Det framgår av Riksförbundet Attentions och Trygg-Hansas skolenkät som vårdnadshavare till elever med NPF har besvarat. På en fråga om hur bristerna i stödet har påverkat barnets skolgång anger hälften av föräldrarna frånvaro och sänkt betyg. Fler än hälften svarar att det har lett till psykisk ohälsa för eleven.

Siffrorna är alarmerande.

Bristerna i skolan får inte bara förödande konsekvenser för barnen, de slår också hårt mot föräldrarna. Vår enkät visar att sju av tio vårdnadshavare har fått sämre hälsa på grund av att skolsituationen inte fungerat. Drygt hälften har fått gå ned i arbetstid för att stödja barnet och nästan fyra av tio har blivit sjukskrivna. Priset för skolans oförmåga att möta elever med NPF är  högt; såväl för barnen, familjen som för samhället.

5–7 procent av eleverna i den svenska skolan uppskattas ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som till exempel ADHD eller autismspektrumtillstånd. Räknar man in elever som har liknande svårigheter men som inte uppfyller kraven för en diagnos, blir andelen ännu större. Det är en viktig samhällsfråga som regering, riksdag, huvudmän och skolledare måste ta tag i.

Inte bara Attention och föräldranätverk har uppmärksammat brister i skolan för elever med NPF. Det har också Skolinspektionen och Skolverket gjort. En kartläggning gjord på Karolinska Institutets Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) pekar också på att fyra av fem lärare anser att de inte fått tillräcklig kunskap med sig från lärarutbildningen för att kunna bemöta och undervisa grundskoleelever med NPF.

Vår egen enkät visar också att inte ens två av tio vårdnadshavare anser att barnets lärare har tillräckliga kunskaper för att kunna anpassa undervisningen till barnets behov.

Regeringens satsning på specialpedagogik är välkommen, men inte tillräcklig. Lärarna behöver redan i sin grundutbildning få tillräcklig kunskap om hur man möter elever med NPF.

Vi välkomnar regeringens förslag om att specialpedagog- och speciallärarutbildningen ska innehålla kunskap om NPF, men vi behöver också en omedelbar satsning mot den personal som redan i dag finns i våra verksamheter. Endast 11 procent av vårdnadshavarna i vår enkät upplever att tillräcklig kompetens om NPF finns inom elevhälsan.

Vi vill:

Att kunskap om NPF och grundläggande specialpedagogik ska ingå i alla lärar-, studie- och yrkesvägledarutbildningar samt i skolledarutbildningar. I skolledarutbildningen ska ett speciellt fokus läggas vid rektorns roll och hur skolan kan organiseras för att skapa en tillgänglig lärmiljö för elever med funktionsnedsättning.

Att befintlig skolpersonal, inkluderat förskolan och gymnasieskolans personal, får fortbildning i NPF och specialpedagogik.

Att skolans insatser samordnas, både internt och externt med relevanta aktörer såsom vård och socialtjänst.

Att skolan samverkar med elev och vårdnadshavare och ser dem som viktiga resurser.

Att skolledare ser till att skolans organisation har den tydlighet och den struktur som ger förutsättningar till lärande och utveckling för alla elever.

Att skolhuvudmännen tillsätter de resurser och ger de förutsättningar som krävs för att leva upp till de rättigheter som finns i skollagen och övriga regelverk.

Attention arbetar brett med informationsspridning för mer kunskap behövs. Men nu krävs också konkreta beslut och agerande från de som äger frågan – regering, riksdag, huvudmän och skolledare.

Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningADHD

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev