Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Fem punkter som stoppar stridande resenärer

Svenska medborgare har rest till konflikthärdarna i Syrien, Irak och Ukraina för att delta i striderna och terrorn. Nu måste de stridande resenärerna stoppas och en robust infrastruktur mot våldsam extremism och terrorism byggas upp i Sverige. Framgång för åtgärderna bygger på den politiska viljan att ta det offentliga samtalet.

Publicerad: 23 januari 2015, 12:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Svenskar som åker till andra länder för att strida ökar risken för terrorattacker i Sverige.


Ämnen i artikeln:

ExtremismSäkerhet

Terrorn i Paris synliggör vad som kan ske när högt motiverade, väl utbildade och tränade terrorister väljer att slå mot våra värderingar med syfte att rubba vår tillit till varandra.

Varje stat har ett ansvar att förebygga och motverka otillåten användning eller hot om användning av våld som utförs av resande stridande riktat mot individer. Ett våld som syftar till att tvinga eller skrämma en regering eller ett samhälle i syfte att uppnå religiösa och politiska ideologiska mål.

Kanske kan vi inte stoppa konflikterna i Syrien och Irak eller i Ukraina, men vi kan stoppa det starka flödet av individer och materiel från Sverige. Hittills har 130 konstaterade, men möjligen så många som 300, resande stridande rest till Syrien, Irak och cirka 10 till Ukraina. Cirka 80 har återvänt och hittills har ett 30-tal rapporterats döda.

Vi vet att resande stridande kan återvända med en låg tröskel mot våld. Det finns också tydliga tecken på psykisk ohälsa hos flera av dem som har återvänt. Statistik visar också en potentiell högre risk för allvarlig skada om en terroristattack utförs av resande stridande. Flera studier visar att existensen av autonoma våldsamma jihadist-celler och potentiella ensamstående aktörer kan bli en dödlig cocktail när de inspireras av och tränas av välutbildade och erfarna resande stridande.

I dagens starkt polariserade politiska debatt och offentliga samtal i Sverige finns det en klar risk för trigger-effekter på högerextremism, vänsterextremism och jihadism. De göder och provocerar alla varandra.

En riskbedömning indikerar att resande stridande ökar risken för terrorattacker i Sverige till att bli mer sannolika och med en måttlig till stor effekt. Vi behöver även beakta kopplingen mellan ekonomiskt motiverad kriminalitet och terrorism. Vi kommer att se en ökning av brottslig verksamhet relaterad till och genomförd i Sverige. En brottslighet som syftar till dels att finansiera terror och dels att uppnå ekonomiska vinster av mer traditionell art. Det innebär att logistik och ekonomiskt stöd från Sverige i detta scenario kommer att öka över tid.

Det finns ingen enhetlig identitet eller karaktär bland dem som blir rekryterade till striderna. Men ofta finns det en historia av sociala problem, arbetslöshet, avhoppad skolgång etcetera. Denna bakgrund kombineras med återberättade och/eller självupplevda tillkortakommanden och orättvisor. I många avseenden saknas idéer om ett positivt livsprojekt.

Vi vet att sociala medier spelar en stor roll. Dit hör också den anonyma kommunikationen på den djupa webben. Vi kan också konstatera att rekryterare riktar in sig på det lokala samhället genom propaganda, entrism i föreningslivet, insamlingsverksamheter, social oro, mobiliserings- och hatpredikningar etcetera. De gynnas av och medverkar till en starkt polariserad politisk debatt med växande extrema politiska alternativ.

Utmaningen är att förebygga och motverka resande stridande genom att angripa ett stort antal av dessa sammanhängande faktorer, så att ingen person som bor här ska bli en resande stridande där i främmande land. Därmed bidrar vi till den globala kampen mot terrorismen, vi gör Sverige säkrare och vi säkrar att alla individer kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Vi behöver agera såväl proaktivt som reaktivt:

Förutse och upptäcka dem som riskerar att bli resande stridande.

Upptäcka och förebygga att individer blir resande stridande och att de inspirerar andra.

Respondera på de som kommer tillbaka så att de kan återintegreras i samhället.

Granska samtliga resande stridande och utreda och åtala de som misstänks för brott mot mänskligheten, folkmord, krigsförbrytelser samt när ny lag finns på plats åtala dem som deltar i utbildning och strid samt bidrar till finansiering.

Återhämta samhället från en terrorattack.

Dessa fem punkter innefattar ett stort antal uthålliga, adaptiva och precisa åtgärder som tillsammans bildar en robust infrastruktur mot våldsam extremism och terrorism.

Framgång för dessa åtgärder bygger på den politiska viljan att ta det offentliga samtalet, att finansiera verksamheter som stödjer lokalsamhället samt att uppfylla en helhetsstrategi inklusive rättsliga reformer. En nationell samordnare med rätt inriktning och innehåll med uppgifter som beskrivits ovan samt reella befogenheter och resurser kan spela en vital roll för möjligheten att genomföra denna infrastruktur och nå verkan i målet.

Ett misslyckande att genomföra dessa åtgärder ökar risken för terrorattacker i Sverige till att bli sannolika med en måttlig till stor påverkan på vårt samhälle.

Det handlar om samverkan mellan kommunernas plan- och bostadsförvaltningar, utbildnings-, arbetsmarknads-, social-, näringslivsförvaltningar, det civila samhället, företag och statliga myndigheter med flera. Det handlar dels om att använda befintliga resurser och dels om att tillföra resurser för att ge en samlad effekt.

Det handlar både om att möta extrema ideologier och om att reformera den socioekonomiska vardagen.

Ytterst handlar det om att individer skall återfå tron på att kunna utforma sin egen framtid. Tron på att det går att utforma sin livsuppgift. Varje åtgärd måste därför vara uthållig över tiden, adaptiv och precist riktad till enskilda individer.

Fotnot: Skribenten genomgick nyligen George Marshall Center for Security Studies, Program on Terrorism and Security.

Marcus Brixskiöld, Expert på extremism, terrorism och demokratipolitik, (S)-bloggare på Brix Ski Blog

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ExtremismSäkerhet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev