Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Bekämpa terrorn utan att inskränka demokratin

Det behövs ett sammanhållet agerande på europeisk nivå för att förebygga terrorism. Grunden för det måste vara att demokrati, rättssäkerhet och terrorbekämpning går hand i hand.

Publicerad: 17 februari 2015, 12:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ExtremismEUPolisen

I samband med de senaste terrorattentaten upplever många medborgare i unionen en ökad oro för nya attentat. Frågan är hur nya attentat ska kunna förhindras genom en effektiv terrorismbekämpning som värnar demokratin, utan omfattande inskränkningar i medborgarnas integritet och värdighet.

Åtgärder mot terrorism måste vila på rättsstatliga principer. Förutom att utveckla åtgärder för att förebygga terrorism och metoder för att identifiera misstänkta terrorister så handlar det även om arbetssätt som inte får innebära oproportionerliga kränkningar av medborgerliga fri- och rättigheter.

En annan utmaning är att terrorismen ofta är gränsöverskridande. Det har i unionen länge talats om ett ökat informationsutbyte och samverkan mellan medlemsstaternas säkerhetsmyndigheter. Nu är det viktigt att börja övergå från ord till handling, det behövs mer informationsutbyte snarare än mer massövervakningsåtgärder.

Medlemsstaterna kommer fortfarande att bära största ansvaret för att bekämpa terrorism på nationell nivå. Samtidigt visar utvecklingen att det finns behov av att undersöka hur terrorism kan bekämpas på unionsnivå.

Demokrati, rättssäkerhet och terrorismbekämpning måste gå hand i hand. Därför föreslår vi inom Alliansen av liberaler och demokrater för Europa (ALDE) följande fem punkter för en tryggare union som tillgodoser medborgarnas krav på integritet:

Etablering av en europeisk underrättelseplattform, Euro Intel, för att systematiskt kunna utbyta information mellan nationella polismyndigheter och underrättelsetjänster vid misstänkta terrorbrott. Plattformen ska kunna vara under demokratisk översyn av Europaparlamentet. Euro Intel ska dessutom kunna samverka med Europol under ordnade former som garanterar att utbytet inte kränker integritet utan legitima skäl. Inom ALDE stödjer vi även att utbyte av passageraruppgifter (PNR, passenger name record) ska kunna harmoniseras mellan medlemsstaterna under liknande villkor.

Utökning av Europols befogenheter och etablering av ett europeiskt anti-terrorismcentrum. Det polisiära samarbetet inom unionen behöver förstärkas. Förutom den nationella säkerheten måste även europeisk säkerhet få större handlingsutrymme. Europols eventuella anti-terrorcentrum skulle även kunna samordnas med det redan existerande centret för cyberbrott eftersom cyberbrottslighet ofta förekommer i samband med terrorattacker.

Tillkomsten av ett europeiskt juridiskt ramverk samt ett europeiskt åklagarkontor för att kunna agera mot gränsöverskridande brottslighet. Inom unionen kan terrorbrott rent tekniskt planeras i en medlemsstat, finansieras från en annan för att genomföras i en tredje. Det behövs därför ett ökat juridiskt samarbete för snabbare och effektivare agerande. Bland annat ska åklagarkontoret kunna väcka åtal mot aktörer som finansierar terrorism inom unionen.

Bekämpning av radikaliseringens rötter. Debatten om terrorbekämpning måste handla om mer än övervakning, integritet och säkerhet. För medlemsstaterna gäller det att ha nationella strategier där terrorhot även bekämpas genom att minska utanförskap. Det behövs dessutom en europisk strategi för att aktivt motverka terrorism, där kommissionen vid behov ska kunna stödja medlemsstaternas terrorbekämpning genom kompetens eller finanser. De centrala värderingar som unionen bygger på – demokrati, mänskliga rättigheter och individens frihet – måste försvaras genom argumentation mot terrorism.

Avslutningsvis behöver åtgärderna inom unionen kompletteras med en extern strategi för bekämpning av terrorism på global nivå och utanför EU inom ramen för unionens utrikes- och säkerhetspolitik. Bland annat borde en sådan strategi vara en del av utrikesrelationerna mellan EU och länderna inom Arabförbundet där åtgärder mot terrorism ofta diskuteras.

Vladan Lausevic, ordförande i Folkpartiets nätverk EU-liberaler i Stockholms Län samt medlem i Alliansen av liberaler och demokrater för Europa

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ExtremismEUPolisen

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev