Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

”Nya bullerregler sätter boendes hälsa åt sidan”

Regeringens lagförslag om nya bullerregler för bostäder är tandlöst och ger en falsk trygghet. Bullerfrågan kommer fortfarande vara omöjlig att överblicka, och skapar därmed osäkerhet för byggbolag, kommuner och industrier samtidigt som boendes hälsa sätts åt sidan. Reglerna som de nu föreslås är mer vilseledande än något annat

Publicerad: 21 maj 2015, 11:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Reglerna som de nu föreslås är mer vilseledande än något annat.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

ByggreglerMiljötillsynPlan- och bygglagenBostadsbyggande

Regeringen har i en lagrådsremiss ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller” (9 april 2015) lagt fram förslag om att domstolar och myndigheter inte får ställa hårdare bullerkrav på verksamhetsutövare, exempelvis befintliga industrier, i nya villkor i tillstånd till miljöfarlig verksamhet än vad som följer av beräkningarna i detaljplan eller bygglov.

Anledningen är att hänsyn till buller ska tas redan när beslut fattas om att tillåta bostäder med viss utformning på viss plats vid detaljplanering eller bygglov. I dag kan bostäder som uppförs nära ett befintligt industriområde, nära hamnar, värmeanläggningar eller vindkraft hindra att nya verksamheter etableras eller till och med orsaka att befintliga verksamheter inte får förnyat tillstånd, eller åläggs betydligt skarpare villkor med hänsyn till klagomål från närboende om bullerstörningar.

Utöver nämnda lagrådsremiss har regeringen också i en ny förordning om trafikbuller den 9 april 2015 bestämt ett antal riktvärden som inte bör överskridas i förhållande till bostäder. Boende i bostäder upp till 35 kvadrat anses mer tåliga och får enligt förordningen finna sig i högre bullernivåer än boende i större bostäder.

I grunden är det välkommet med ett förslag som gör att man beräknar bullernivåer i detaljplaneskedet - innan bostäder uppförs - och att de beräknade nivåerna, om bostäder kan uppföras, sedan blir de värden som en ny eller befintlig verksamhetsutövare/industri måste förhålla sig till genom villkor i miljötillståndet. Det finns dock ett antal brister i förslaget.

Till att börja med kommer reglerna bara att gälla bygglov och detaljplaner som påbörjats under 2015 och framåt. Detta gör tillämpningsområdet i dagsläget väldigt smalt. Planprocesserna tar flera år och det kommer därför ta betydande tid innan reglerna alls får genomslag.

De nya reglerna är vidare tänkta att tillämpas där strängare bullervillkor skulle grunda sig enkom på det faktum att bostäder uppförts i enlighet med ny detaljplan eller nytt bygglov med bullerberäkningar och att det nya bullervillkoret alltså haft till syfte att minska bullret till nivåer under beräkningarna. Ny, tystare, teknik nämns dock i förarbetena som ett exempel på något som ändå kan vara skäl för hårdare krav än i detaljplan eller bygglov. Det är alltså tänkt att den nya spärren mot nya ytterligare skyddsåtgärder på verksamhetsutövaren ska kunna kringgås – utan att det framgår av lagtexten.

I många fall kommer de nya reglerna tyvärr inte att stoppa att bostadsbyggande tillåts på olämpliga platser till hinder för industri, hamnar eller andra anläggningar och därigenom skapar en grogrund för oro och stress för de boende. Om bostäder förläggs i bullrig miljö med hjälp av bullerberäkning i detaljplan och bygglov kommer sannolikt nivån som räknats fram av kommunen aldrig att få överskridas i villkor för nya eller omprövade verksamheter, vilket gör att nya etableringar eller expansioner av industri och energiverksamheter blir omöjliga. Förändringen mot vad som redan gäller i dag blir inte särskilt stor.

I stället riskerar de nya reglerna att invagga olika verksamhetsutövare i en falsk trygghet om att bostadsetablering nära verksamheten inte blir ett problem för verksamhetens fortsättning, eftersom tanken med regelförändringarna är att bostäder inte ska byggas där det bullrar för mycket och att de även annars ska anpassas till befintliga bullernivåer. Denna utgångspunkt kan påverka vid investeringsbeslut och vid utformningen av verksamheten, trots att förutsättningarna i själva verket inte finns för någon ytterligare eller expanderad verksamhet i området.

Reglerna som de nu föreslås är mer vilseledande än något annat. Vad som skulle krävas är en tydligare lagstiftning om var bostäder bör byggas i förhållande till befintlig och planerad industri respektive infrastruktur och som också innefattar utrymme för utveckling och inte bara utgår från den bullersituation som gäller för stunden.

Regeringens nya bullerförordning, som skulle ha kunnat råda bot på en del av problemet innan det uppstår, gäller bara trafikbuller och innehåller inte några skarpa gränsvärden. Förordningen utelämnar industribullret liksom annat buller helt. När en förordning tas fram bara utifrån förutsättningarna i storstädernas centrala delar blir det inget helhetsgrepp.

Även Naturvårdsverket och Boverket hade kunnat skapa lite mer klarhet i vad som gäller när det kommer till buller. Verken har i över två år haft i uppdrag att samordna bullerreglerna och ge såväl kommuner som privata aktörer vägledning om vad som gäller. Under lång tid har myndigheterna inte kunnat enas och situationen har varit allt annat än förutsägbar för byggbolag, kommuner, industrier och infrastrukturägare.

Dessvärre är de nya vägledningar som myndigheterna precis presenterat inte heltäckande, utan innehåller undantag och stämmer inte överens med den bullerförordning som regeringen lagt fram. Helheten är fortfarande ytterst svår att överblicka. De regler som nu föreslås och bestämts från regeringen gör rättssäkerheten en ytterligare otjänst samtidigt som boendes hälsa sätts åt sidan.

Pia Pehrson, advokat och partner Foyen Advokatfirma, verksam vid avdelningen för mark- och miljöjuridik

Anna Bernhardsson, jur kand Foyen Advokatfirma, verksam vid avdelningen för mark- och miljöjuridik

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev