tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

M: Löfvens politik stoppar drömmar

Hösten är för många unga en tid av spänning och hopp. Flytten till en annan ort, för att gå utbildningen man har drömt om, är för de flesta ett av de första och största kliven ut i vuxenlivet. Tyvärr innebär bristen på bostäder att alltför få kan ta det steget. För att ändra på det har Moderaterna tagit fram ett samlat reformpaket inför höstens arbetsstämma.

Publicerad: 26 september 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

BostäderBostadsbristenModeraterna

Bostadsbristen hindrar människor från att få sin första bostad och företag från att kunna anställa och växa. Den hämmar tillväxt och bromsar utveckling. Bostadssituationen för nyanlända är mycket svår, och det stora antal asylsökande som kommit de senaste åren innebär omfattande prövningar för kommunerna.

Sveriges bostadsmarknad har fungerat dåligt under en väldigt lång tid. I detta läge driver Stefan Löfvens regering en ineffektiv bostadspolitik som inte löser problemen. Det duger inte. 

Vi moderater är övertygade om att bristen på bostäder går att lösa. Men det kräver rejäla och verkningsfulla reformer. Vi vill ta ett helhetsgrepp om bostadspolitikens alla delar för att ta oss an såväl det akuta som långsiktiga behovet av fler bostäder. Hinder för byggande behöver rivas och det befintliga bostadsbeståndet användas bättre. Mer mark måste gå att bygga på och koppling mellan infrastruktur och bostadsbyggande behöver stärkas. 

Moderaterna har inför vår arbetsstämma i oktober tagit fram ett samlat reformpaket för att röja undan de onödiga hinder som har ställts upp för bostadsbyggande i Sverige. Några delar är särskilt viktiga:

1/ Bättre tillgång till byggklar mark. Sverige har omfattande ytor som kan bebyggas, men kraftiga begränsningar gör att attraktiva områden står obebyggda utan anledning. Mer mark i bra lägen behöver göras tillgänglig. Vi vill bland annat reformera bullerreglerna, för att till exempel kunna bygga bostäder i närhet till goda kommunikationer. Detsamma gäller mark nära dagens tätorter. Ansvaret för att inrätta naturreservat bör bli helt statligt för att undvika att naturreservat bildas på felaktiga grunder och hindrar bostadsbyggande. 

2/ Kraftigt reformerat strandskydd. Även i områden med stor tillgång till stränder är strandskyddet mycket starkt. Reglerna upplevs som oförutsägbara och utgör en betydande restriktion för möjligheten till fler bostäder. Strandskyddet bör därför reformeras i grunden. Kommunerna ska få ansvar för att fatta beslut om strandskydd. Det generella strandskyddet avskaffas och strandskydd om 50 meter respektive utvidgat strandskydd om 100 meter endast ska gälla för av kommunerna utpekade sjöar och vattendrag. 

3/ Större rörlighet på bostadsmarknaden och bättre nyttjande av befintligt bestånd. När människor upplever sig hindrade att sälja bostäder eller hyra ut rum som står tomma går viktiga bostadsmöjligheter förlorade. Exempelvis utgör beskattningen på uthyrning och försäljning av bostäder trösklar för många, liksom regler som begränsar hur man får använda sin bostad. Det befintliga bostadsbeståndet kan nyttjas bättre.  Vi vill förenkla för uthyrning av privatbostäder, bland annat genom bygglovsbefrielse för fler åtgärder för den som vill hyra ut del av sin bostad och höjt schablonavdrag för skatten på uthyrning av privatbostad. För att hindra inlåsningseffekter krävs ändringar i flyttskatterna, till exempel slopat uppskovstak för reavinstskatten.

4/ Effektivare planeringsprocess. Planeringsprocessen är tidskrävande och flera steg är överflödiga. Det orsakar långa ledtider och gör byggprocessen dyrare. För att effektivisera planeringsprocessen vill vi stärka översiktsplaneringen och begränsa detaljplanekravet. Tidsåtgången för överklaganden av plan- och byggärenden ska begränsas. Fler bygglovsbefriade åtgärder ska införas och ytan för Attefallshus ska öka till 32 kvadratmeter. 

Det här är bara några av alla de förslag vi nu kommer att gå fram med och driva. Sammantaget skulle våra reformer innebära viktiga steg för såväl fler bostäder och ökat byggande som ett bättre användande av landets befintliga bostadsbestånd. Sverige behöver en samlad reformagenda som tar sikte på att förbättra alla delar av bostadspolitiken.

Jessica Polfjärd, Gruppledare i riksdagen (M) och ordförande i reformgruppen Tillväxt i hela landet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev