Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Kommunalråd (C): Bygg i redan bebyggda områden

Dagens debatt om bostadsbristen saknar några viktiga perspektiv. Som ledare i några av Stockholmsregionens mest expansiva kommuner är vi beredda att ta ansvar för en ökad takt i bostadsbyggandet. Men vi ska göra det på ett hållbart sätt. Låt oss inte göra om de misstag som tidigare har resulterat i allt annat än attraktiva bostadsområden.

Publicerad: 4 juli 2016, 06:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Genom att skapa fler bostäder i redan exploaterade områden skapar vi också bättre möjligheter för kollektivtrafiken.


Ämnen i artikeln:

BostadsbristenDetaljplanerByggreglerCenterpartietBostadspolitik

Avsaknaden av politiska förslag har dock varit stor. Det är hög tid att underlätta för fler att bygga mer i områden där vatten, avlopp och vägar redan är framdragna. Det är smart ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom det utnyttjar den mark som redan är exploaterad, och det ökar också friheten för enskilda att bidra till bostadsbyggandet. Centerpartiet i Stockholms län föreslår därför:

1. Ge kommunerna rätt till friare regler för villaområden. Några av regionens kommuner deltar i Boverkets och Vinnovas arbete för att bygga mer i redan exploaterade områden. Där görs bedömningen att bostadsbyggande i Stockholms län kan öka med 30 procent de kommande åren genom att öka friheten för fastighetsägarna.

Det ska vara tillåtande regler inom ett visst område – särskilt nära kollektivtrafiken – som ökar förutsägbarheten i grannskapet i stället för dagens ofta ad hoc-mässiga arbete med små detaljplaner, så kallade frimärksplaner. Det behövs både nya planbestämmelser och möjligheter till generella undantag som ger större frihet för markägaren. Det skulle också göra det tydligare för alla vilka regler som faktiskt gäller.

2. Förtäta i befintliga flerbostadsområden. Genom att skapa fler bostäder i redan exploaterade områden skapar vi också bättre möjligheter för kollektivtrafiken. Det gäller även cyklingen som behöver få en rejäl uppryckning i hela landet. Genom att bygga tätt i befintliga områden gynnar vi både lokalt näringsliv samtidigt som vi kan värna om de mest värdefulla grönområdena. Ett livscykelperspektiv måste användas oftare för att höja miljökvaliteterna i bostadsprojekten, till exempel genom att satsa på träbyggande.

Genom att använda yteffektiva transportmedel och minska avstånden kan man minska andelen hårdgjorda ytor som ytparkeringsplatser och vägar. När barriärer som vägar och järnvägar byggs bort möjliggörs ny service, både privat och offentligt, som kommer både nya och gamla invånare till del och den sociala hållbarheten ökar.

3. Planbestämmelser som minskar dagvattenföroreningar. Ett av de stora miljöproblemen med förtätningen av Stockholmsregionen är dagvattenhanteringen. Genom att hårdgöra ytor som tidigare har infiltrerat och tagit omhand stora vattenmängder så ökar belastningen på våra sjöar, med övergödning och förgiftning som följd. Samtidigt finns föredömliga projekt som genom gröna tak, genomsläppliga material och andra åtgärder minskar dagvattenbelastningen jämfört med innan exploatering. Idag är tyvärr lagstiftningen både spretig och svag på detta område. Genom att införa möjligheten för kommunerna att införa planbestämmelser vill Centerpartiet i Stockholms län både minska föroreningarna och skapa vackrare inslag i stadsrummet.

4. Sansade bullerkrav. I dag är många eftertraktade, centrala och därmed attraktiva platser i städerna bullerstörda. Naturligtvis ska man inte lida av buller i lägenheten. Fokus för oss är dock på inomhusmiljön, inte buller utanför fasad. Bullerreglerna måste möjliggöra lösningar som effektivt minskar bullernivåerna inomhus och löser bullerproblem för att möjliggöra bostadsbyggande.

5. Tillåt kommunerna att ställa hållbarhetskrav i bostadsbyggandet. Alliansregeringen avskaffade möjligheten för kommunerna att aktivt påverka hållbarhetsprestanda i byggprojekten. Det bidrar inte till att uppnå vare sig klimatmålet som togs fram i Paris eller de nationella miljömålen. Dagens byggande tar ofta inte hand om byggavfall och innebär också en stor klimatbelastning. Genom att använda de livscykelanalysverktyg som nu introduceras på marknaden kan kommunerna tillsammans med byggbolagen driva fram bostäder som håller för framtiden.

Ökat byggande är en nödvändighet, men också – rätt utförd – en möjlighet till minskad miljöbelastning och ökad rekreation.

Christian Ottosson, kommunalråd (C) Huddinge

Stefan Bergström, stadsmiljökommunalråd (C) Sundbyberg

Aphram Melki, kommunalråd (C) Järfälla kommun

Magnus Persson, gruppledare (C) Solna stad

Michaela Haga, ordförande (C) Stockholms län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev