Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Inför kommunalt bidrag för att anpassa äldres hem

Äldre kan bo kvar hemma längre om fastighetsägare får bidrag för att tillgänglighetsanpassa lägenheter. Erfarenheterna i Luleå kommun visar på tydliga fördelar. Regeringen bör nu agera i frågan.

Publicerad: 24 juni 2015, 09:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi ser stora fördelar med att ge kommunerna möjligheten att införa ett kommunalt tillgänglighetsanpassningsbidrag.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

BostäderÄldreboendeÄldrevård

Skellefteå kommuns kostnader för att bedriva äldreomsorg är högre än genomsnittet i landet. Kostnaden är över 20 procent högre än rikssnittet sett till kronor per invånare över 65 år. Orsakerna till detta är flera.

En delförklaring är Skellefteås otillgängliga bostadsbestånd. Detta visas av en kartläggning som genomfördes under perioden 2011 – 2012. Syftet med utredningen, och ett kompletterade arbete som pågår just nu, är att sammanställa en prioriteringslista med tillgänglighetsåtgärder och ge förslag på tidsplan samt kostnadsuppskattningar för de prioriterade åtgärderna.

Allianspartierna i Skellefteå välkomnar kommunens pågående process kring att lyfta fram prioriterade tillgänglighetsåtgärder i Skellefteå bostadsbestånd.

Det finns tydliga erfarenheter från flera svenska kommuner som visar att en ökad tillgänglighet i fastigheter är positivt för såväl de boende som för fastighetsägarna och kommunen. Det kräver dock att det sker reella insatser utifrån den framtagna åtgärdsplanen.

En kommun där man har genomfört ett lyckat projekt för att generellt tillgängliggöra bostadsbeståndet är Luleå. Där har man genomfört en liknande process som den Skellefteå kommun nu är inne i. Luleå har också deltagit i en försöksverksamhet där kommunen tillåtits ta fram ett kommunalt bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. Bidraget har fungerat som smörjmedel för att fastighetsägarna skulle investera i en ökad tillgänglighet.

Utvärderingen av försöket visar att ett införande av bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare möjliggör de tillgänglighetsanpassningar som behövs för att de äldre ska kunna bo kvar längre. Ett mervärde de äldre som slipper flytta och för fastighetsägarna som får mindre kostnader för flyttningar.

Utvärderingen visar också att kommunens kostnad för bidraget är direktfinansierad redan om två procent av lägenhetsinnehavarna kan bo kvar ett år längre innan de har behov av att flytta till vård- och omsorgsboende.

De erfarenheter som kan hämtas från kommuner som Luleå visar på tydliga fördelar med att införa ett kommunalt bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare, eller tillgänglighetsanpassningsbidrag som vi väljer att kalla det. I dagsläget sätter dock lagstiftningen stopp för kommunerna i Sverige att införa anpassningsbidrag likt det som gjordes i exempelvis Luleå.

Statliga myndigheter, som Boverket, har förhållit sig försiktigt positiva till ett kommunalt tillgänglighetsanpassningsbidrag. I samband med översynen av lagen om bostadsanpassningsbidrag för personer med funktionsnedsättning gav Boverket uttryck för att det behövs en separat lagstiftning om tillgänglighetsanpassningsbidrag till fastighetsägare ska bli verklighet.

Det är vår bestämda uppfattning att regeringen nu bör agera i denna fråga och vi ser två vägar framåt. Ett alternativ är att ge fler kommuner möjligheten att på försök införa tillgänglighetsbidrag till fastighetsägare för att ytterligare inhämta underlag till en förändring av lagstiftningen.

Det andra, bättre, alternativet är att bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare möjliggör de tillgänglighetsanpassningar som behövs för att de äldre ska kunna bo kvar längre.på grundval av de tydligt positiva utfallen av de tidigare försöken.

Vi ser stora fördelar med att ge kommunerna möjligheten att införa ett kommunalt tillgänglighetsanpassningsbidrag som ska kunna sökas av såväl allmännyttan som privata fastighetsägare.

Det skulle skapa bättre förutsättningar för reella investeringar i bättre tillgänglighet, vilket är positivt för äldre människor, fastighetsägare och kommunerna.

Andreas Löwenhöök, oppositionsråd (M) Skellefteå

Carina Sundbom, (C) gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå kommun

Andreas Westerberg, (FP) gruppledare för Folkpartiet i Skellefteå kommun

Lennart Hägglund, (KD) gruppledare för Kristdemokraterna i Skellefteå kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev