fredag2 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Byggboomen hotar oersättliga kulturvärden

Kommunerna behöver bättre förutsättningar för att ta hand om bebyggelsens kulturvärden när byggandet ökar. Många kommuner saknar tillräckliga förutsättningar och om inget görs är risken därför stor att oersättliga kulturvärden försvinner.

Publicerad: 27 mars 2017, 04:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Christina Lingdén / Colourbox


Ämnen i artikeln:

KommunerBostadsbyggandeKulturarvKultur

Kulturmiljöer är viktiga för en hållbar samhällsutveckling. De lockar turister och ökar en plats attraktionsförmåga. Det genererar i sin tur inkomster och arbetstillfällen. Kulturhistoriska värden kan även höja det ekonomiska värdet på en byggnad. Det framgår av Riksantikvarieämbetets rapport Räkna med kulturarvet. Men att dessa kulturvärden tas om hand är inte självklart.

Det råder brist på bostäder och från politiskt håll är bostadsbyggandet högt prioriterat. Regeländringar har gjorts som innebär att vissa ny- och ombyggnationer inte längre kräver bygglov. Detta ställer kommunerna inför utmaningar när det gäller att bevara och utveckla kulturvärden i den byggda miljön. Det visar rapporten Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser som Riksantikvarieämbetet tagit fram och där kommunernas förutsättningar för att ta hand om kulturvärden har undersökts.

Riksantikvarieämbetet konstaterar i rapporten att två av tre kommuner inte har tillräckliga förutsättningar för att värna kulturvärdena i bebyggelsen. Det framkommer också att hela 60 procent av kommunerna i studien inte har tillgång till den antikvariska kompetens de behöver. Det finns också ett stort behov av aktuella kulturmiljöprogram. Många kommuner har helt enkelt svårt att möta det ökade behovet av bostäder och samtidigt ta tillvara den resurs som kulturmiljön utgör.

Av rapporten framgår att fyra faktorer är särskilt viktiga för att kunna ta tillvara kulturvärdena i bebyggelsen. Det behövs formellt skydd i detaljplaner eller områdesbestämmelser, aktuella kulturmiljöprogram, tillgång till antikvarisk kompetens och att kulturvärden redovisas i översiktsplaner. Om allt detta finns är kommunerna rustade att hantera utvecklingen.

Riksantikvarieämbetet föreslår en särskild satsning inom bidraget till kulturmiljövård för att ta fram kommunala kulturmiljöprogram. Detta skulle kunna ha en positiv effekt på hänsynen till kulturvärden i den kommunala planeringen och bygglovsprocessen. Dessutom föreslår Riksantikvarieämbetet att Boverket vidareutvecklar stödet till kommunerna för hur de kan se över sina översiktsplaner med fokus på kulturvärden. Riksantikvarieämbetet kommer även att utvärdera hur kommuner värnar kulturvärden genom formellt skydd.

Det är viktigt att kommunerna har förutsättningar för att hantera det ökade bostadsbyggandet samtidigt som kulturvärden kan bevaras och utvecklas. Detta har en direkt koppling till miljömålen och har stor betydelse för vilket samhälle som vi lämnar över till kommande generationer.

Knut Weibull, överantikvarie Riksantikvarieämbetet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev