måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Placerade barn far illa i samhällsvården

Det kan inte vara acceptabelt i ett resursstarkt samhälle som vårt, att barn som är föremål för samhällets vård har högre dödlighet, avsevärt sämre psykisk hälsa, sämre tandhälsa och kortare utbildning än andra barn.

Publicerad: 2 maj 2016, 08:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenBarnperspektivetHVBSocialstyrelsenLVU

Problemen och utmaningarna har varit kända sedan länge. Socialstyrelsen använder betydande ekonomiska resurser i arbetet med att försöka bidra till en bättre kvalitet i vården. De nationella öppna jämförelserna av socialtjänstens kvalitet är ett exempel på försök att öka kvaliteten i vården av barn och unga. Kommunernas individ- och familjeomsorger ombeds årligen att besvara drygt 40 frågor.

Kommunerna tillfrågas om de genomfört brukarundersökningar, om de har aktuella rutiner för samverkan med andra, hur stor andel av personalen som har socionomexamen och så vidare. Öppna jämförelser ger i bästa fall en indikation på om den sociala verksamheten har förutsättningar för att ge en god vård. Resultaten av de öppna jämförelserna ger inte svar på om vården är bra ur barnens perspektiv.

Socialstyrelsen har arbetat i 17 år med att utveckla BBIC (barns behov i centrum). BBIC är tänkt att tillhandahålla en enhetlig struktur för handläggning, genomförande och uppföljning i ärenden som rör barn och unga. Visserligen har barnen blivit mer synliga i de utredningsformulär som finns i BBIC, men deras behov av hjälp och stöd avspeglas inte i de insatser de beviljas.

De omfattande utredningsformulären och skrivandet i BBIC upptar en mycket stor del av handläggarnas arbetstid, samtidigt som alltför lite tid läggs på att möta de barn man är satta att hjälpa.

Den viktigaste ambitionen med BBIC-modellen är att den ska erbjuda ett stöd för kommunerna att följa upp och utveckla sina verksamheter. Denna ambition har aldrig förverkligats. Det är dessvärre inte möjligt för kommunerna att med stöd av BBIC följa upp hur det går för de egna placerade barnen på gruppnivå eller som visar vilka insatser/vårdgivare som är bra eller dåliga sett ur barnens perspektiv.

För kvalitetsutveckling av den sociala barn- och ungdomsvården krävs att:

■ socialtjänsten bidrar till egen kunskapsutveckling genom systematisk uppföljning av upplevd kvalitet
■ resultaten av den lokala uppföljningen är lättillgänglig och kan användas som underlag för kvalitetsförbättringar
■ det finns IT-stöd som är användarvänligt och ger resultatinformation på verksamhetsnivå
■ den lokala uppföljningen baseras på barns- och ungas upplevelser och värderingar av de insatser de erbjuds – ett barnperspektiv på riktigt
■ att operativa chefer ges förutsättningar att lägga mindre tid på administration och rapportering av verksamhetens ekonomiska utveckling och mer tid för ledning och stöd till medarbetarna
■ att socialarbetarna ges mer tid för att följa upp de utsatta barnen – och mindre tid på utredningsformulär som tar en stor del av arbetstiden

Barn från 11 år och uppåt har goda kognitiva förutsättningar att svara adekvat på intervjufrågor. Ett antal kommuner har själva initierat och utvecklat en metod (UBU) för uppföljning av vården, baserat på intervjuer med barnen. Metoden UBU bygger på just denna centrala kunskapskälla – de utsatta barnen själva. Deras egna beskrivningar behövs för att förstå deras situation och för att kunna ge dem rätt stöd.

Det hade varit fantastisk bra om Socialstyrelsen visat intresse och stöd för detta lokala initiativ. Det stödet skulle kunna bidra till ökad systematisk uppföljning och därmed ett bättre underlag för kvalitetsförbättringar - till gagn för de placerade barnen.

Läs också: Repliken från Socialstyrelsen

Marco Fredin, socionom och verksamhetsutvecklare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev