Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Nu stärker regeringen barnens rättigheter

Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna att växa upp i, för alla barn. Därför tar regeringen en rad olika initiativ för att stärka barns rättigheter på alla områden och då inte minst inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Publicerad: 16 mars 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den sociala barn- och ungdomsvården är ett prioriterat område för regeringen.

Foto: Kristian Pohl/regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenBarnskyddBarnperspektivetBarnkonventionen

De flesta barn i Sverige lever under trygga och goda förhållanden tillsammans med sina familjer, föräldrar och syskon. Samtidigt finns det barn som behöver samhällets skydd och stöd. Här har kommunens socialtjänst ett stort ansvar och en mycket viktig roll att spela för barnet och dess vårdnadshavare.

Det är därför självklart att handläggare, som utreder situationen för barn och unga som far illa och deras familjer, behöver få de bästa förutsättningarna för att kunna utföra sitt arbete med största möjliga kvalitet.

Rapporter visar att det inte är ovanligt att socialsekreterare tvingas lösa strukturella problem genom individuella insatser. Socionomyrket är kvinnodominerat och många vittnar om en arbetsbelastning som gör att problemen följer med hem. Det är viktigt att skapa en struktur för introduktion för nyanställda som stärker dem i sin yrkesroll.

Under senare år har det uppmärksammats att det i många kommuner råder en allvarlig situation inom individ- och familjeomsorgen, i synnerhet inom den sociala barn- och ungdomsvården. På flera håll brottas verksamheterna med omfattande personalomsättning och hög arbetsbelastning. Det behövs också ett lokalt tydligt ledarskap och bra förutsättningar för chefer samt politiska prioriteringar.

Försämringar i olika delar av vårt socialförsäkringssystem har medfört ett ökat tryck på socialtjänsten. Fler människor tvingas söka försörjningsstöd och andra insatser från socialtjänsten när strukturella förändringar blir ett individuellt problem.

Detta går ut över barnen. Anmälningar om oro kan bli liggande, utredningar görs inte inom lagstadgad tid och det direkta mötet med stressade socialsekreterare drabbar barnen och deras vårdnadshavare. För regeringen är det av största vikt att barns rättigheter är säkerställda på alla områden och inte minst inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Flera åtgärder har under de senaste åren vidtagits på nationell nivå för att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården. Barnrättsperspektivet har stärkts i lagstiftningen.

- Socialstyrelsen har tillsammans med Barnombudsmannen fått i uppdrag att utforma och sprida information som ska tydliggöra vad socialtjänsten kan erbjuda barn och unga i behov av stöd eller skydd.

- Socialstyrelsen och Barnombudsmannen har även fått i uppdrag att ta fram en modell för att lyssna på barn i familjehem.

- För att ytterligare stärka barns rättigheter och rättsäkerheten för barn och unga pågår en utredning som ser över lagstiftningen om tvångsvård enligt LVU.

- FN:s barnrättskommitté i Genève har granskat hur Sverige följer barnkonventionen. En rekommendation från kommittén handlar om att stärka barnkonventionens rättsliga ställning.

- Det pågår även en utredning som arbetar för att göra barnkonventionen till lag.

Regeringen har en nationell samordnare för att ytterligare driva på arbetet med att utveckla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. Vi har bjudit in till en första dialog måndagen den 16 mars med några berörda aktörer som ett viktigt led i att stödja det fortsatta arbetet att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården. Dialogen kommer att behandla följande frågeställningar:

* Hur säkras barnets perspektiv och barn och ungas delaktighet?
* Hur säkras en bra och likvärdig introduktion i yrkesrollen?
* Vilka förutsättningar behövs för att utveckla och behålla kompetens och skapa stabilitet hos socialsekreterare och arbetsledare?

Samordnaren ska därefter besöka 50 kommuner fram till april 2017. De utvalda kommunerna kommer att få en förfrågan om att delta i dialog med den nationella samordnaren för att på det sättet driva på arbetet med att utveckla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården så att barn och unga får det stöd och den hjälp som de behöver.

Besöken syftar även till att lyfta, sprida och lära av de goda exempel som finns på många håll inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Den intensiva debatten om bristerna i den sociala barn- och ungdomsvården visar på ett stort och viktigt engagemang. Regeringen vill ta vara på detta och den nationella samordnaren kommer att bjuda in till olika former av dialoger för att inhämta kunskap och initiativ till ett viktigt förändringsarbete. Vi för också en dialog med bland annat Vision, SSR och SKL och kommer att ta del av deras förslag på förbättringar.

Den sociala barn- och ungdomsvården är ett prioriterat område för regeringen och den nationella samordnaren kommer att återkoppla erfarenheterna till ansvarig minister varje kvartal. Med denna förstärkning av uppdraget behöver eventuella behov av nationella åtgärder inte invänta samordnarens slutrapport april 2017.

Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna att växa upp i. För alla barn.

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)

Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln: