tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Rusta skolan med bibliotekarier

Den bristande tillgången till skolbibliotekarier i den svenska skolan är en av anledningarna till den sjunkande läsförståelse som i längden skapar kunskapsklyftor och en ojämlik skola. En satsning på skolbibliotekarierna som pedagogisk resurs är en nyckel till en likvärdig skola.

Publicerad: 22 maj 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Bibliotek

Kommuner och skolledare tampas dagligen med det viktiga uppdraget att hålla en hög kvalitet i skolan. Att komma tillrätta med sjunkande resultat är en utmaning av stora mått. I den diskussionen är fokus emellertid nästan alltid på läraren och vad som händer i klassrummet. Vi menar att det finns fler yrkeskategorier som kan stötta elever i deras lärande.

Biblioteken i den svenska skolan är sorgligt eftersatta. Kungliga bibliotekets (KB) senaste statistik visar att hälften av Sveriges elever saknar ett bemannat skolbibliotek. Ännu färre har tillgång till en utbildad bibliotekarie på plats i biblioteket. KB konstaterar att många elever i Sverige inte har tillgång till det stöd som de har rätt till.

Vi menar att den bristande tillgången till skolbibliotekarier i den svenska skolan är en av anledningarna till den sjunkande läsförståelse som i längden skapar kunskapsklyftor och en ojämlik skola. En satsning på skolbibliotekarierna som pedagogisk resurs är en nyckel till en likvärdig skola där elevens lärande stöttas i en digital och utvidgad textvärld. Istället ser vi i dag tyvärr ofta nedskärningar på skolbibliotek.

Det finns starka belägg för att skolbibliotekarier gör skillnad. Litteraturutredningen, vars betänkande ”Läsandets kultur” kom efter sommaren har många förslag på hur läsandet och därmed kunskap i allmänhet kan stärkas. När det gäller skolbibliotekariens viktiga roll är utredningen glasklar. Litteraturutredningen föreslår att Sveriges kommuner ska bemanna skolbiblioteken med bibliotekarier som är ett stöd till elever och lärare i det läsfrämjande och pedagogiska arbetet.

Utredningen refererar exempel på både internationell och svensk forskning som visar att skolbibliotek med utbildad personal förbättrar resultaten:

• Amerikanska studier som visar att skolbibliotek med utbildade skolbibliotekarier har en positiv påverkan på elevernas läsfärdighet. Skolor med skolbibliotek med utbildade bibliotekarier visade sig ha mellan 10 och 20 procent högre resultat i standardiserade lästest än elever i skolor med sämre biblioteksresurser. Utredningen konstaterar: ”Bibliotek utan utbildade bibliotekarier förefaller ha betydligt mindre påverkan på elevernas resultat enligt den amerikanska forskningen.”

• En kanadensisk undersökning som omfattade 800 skolor och visade att elever i skolor utan utbildad skolbibliotekspersonal tenderade att läsa sämre och få lägre betyg.

• Även mindre svenska studier har, enligt litteraturutredningen visat på ett positivt samband mellan skolbibliotekarier och läsresultat. En studie i Eskilstuna visade att 69 procent av eleverna ökade och/eller bräddade sin läsning när skolbibliotek med skolbibliotekarie infördes i deras skola. En stor del av de förändrade läsvanorna berodde enligt undersökningen på skolbibliotekarien.

När nu kommuner och skolledningar med ljus och lykta söker efter olika lösningar på skolans problem gäller det att satsa strategiskt rätt. Skolledare har ett tungt ansvar att se till att elever har tillgång till rätt kompetens och rätt pedagogiskt sammansatt stöd i ett samhälle som förändras snabbt. Skolbiblioteken är en underskattad resurs och bemannade med utbildade bibliotekarier gynnar de barn och ungdomars läsning. En satsning på skolbibliotek med bibliotekarier skulle ge resultat!

Karin Linder, förbundsordförande DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation

Birgitta Rydell, förbundsdirektör för DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Bibliotek

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev