Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Många barn får aldrig åka på skolutflykt

Friluftsliv är nödvändiga inslag i skolan. Men en ny undersökning visar att bara en handfull kommuner skjuter till pengar för skolutflykter, skriver företrädare för Skidrådet, Friluftsfrämjandet, Idrottslärarna och Svenskt Friluftsliv.

Publicerad: 3 maj 2012, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


För ett drygt år sedan antog riksdagen en proposition som tydligt markerade friluftslivets betydelse för folkhälsan. Där framhålls att ungdomar ägnar allt mindre tid åt utevistelser och friluftsliv, vilket kan medföra såväl koncentrationssvårigheter som fysiska problem. Regeringen konstaterar att ”förskolan och skolan är oerhört viktiga för att ge morgondagens vuxna goda vanor."

Även den nya läroplanen för grundskolan som tillämpas från och med innevarande läsår slår fast att skolan ska ”genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer." Men trots att alla tycks vara överens om att friluftsliv och utflykter är nödvändiga inslag i skolan, så är ansvaret för hur sådana aktiviteter ska genomföras och finansieras oklart. I friluftslivspropositionen skriver regeringen helt kort att enskilda rektorer ska bestämma omfattningen av skolans friluftsverksamhet.

Vår nya kommunenkät visar att färre än var tionde kommun aktivt försöker säkerställa att skolutflykter av olika slag genomförs. Mer än 90 procent av kommunerna överlåter till enskilda rektorer att avgöra om det ska bli några utflykter överhuvudtaget. Vi befarar därför att ett stort antal grundskolebarn i Sverige aldrig får vara med om en skolutflykt.

Att lägga över hela ansvaret för friluftsverksamheten, inklusive ansvaret för finansiering, på rektorerna rimmar illa med alla vackra ord om betydelse av naturupplevelser och utflykter i skolan. Vår enkät visar att nära var tredje kommun dessutom är mer restriktiv än vad skollagen kräver när det gäller grundskolornas möjlighet att låta vårdnadshavare frivilligt bidra ekonomiskt i samband med skolutflykter av olika slag. Bland dessa kommuner uppger en av sju att åtgärden har resulterat i färre skolutflykter, medan man i drygt hälften av dem anser sig sakna underlag för att bedöma effekten.

I vårt enkätunderlag, som sammantaget baseras på över 200 svar, uppger 20 kommuner att de har infört ett totalt stopp för frivilliga ekonomiska bidrag i samband med skolutflykter. Bara i en av dem har kommunens grundskolor kompenserats med en ekonomisk tilldelning som är öronmärkt för skolutflykter.

Dessa kommuner agerar med all säkerhet i lovvärd omsorg om ekonomiskt svaga och socialt utsatta familjer. Det är dock viktigt att veta att skolan kan vara den enda länken till naturupplevelser och friluftsliv för barn i många av dessa familjer; färre eller uteblivna skolutflykter hotar därför att drabba dem extra hårt. Detta förbises ofta när frågan behandlas och debatteras. Kommunerna bör alltid säkerställa annan finansiering innan de fråntar sina grundskolor möjligheten att låta vårdnadshavare bidra till skolutflykter på frivillig väg.

Såväl ideella som kommersiella aktörer inom idrott, friluftsliv och kultur erbjuder ofta priser, eller andra villkor, som är särskilt gynnsamma för skolklasser. Barn och ungdomar utgör basen för ett långsiktigt bevarat sport-, frilufts- och kulturintresse, vilket bidrar till att de ses som en prioriterad målgrupp. Skolor som utnyttjar dessa erbjudanden skapar en nytta som sträcker sig långt bortom de inblandade företagen och organisationerna; på köpet får vi ett rikare kulturliv, rörligare barn, hälsosammare fritidsvanor och överlag en bättre folkhälsa.

Vi uppmanar nu regeringen att tillsätta en utredning med målet att säkerställa läroplanens och friluftspropositionens ambitioner när det gäller friluftsliv och naturupplevelser i förskolan och grundskolan. Det krävs större tydlighet kring ansvaret för att skolutflykter ska genomföras och hur de kan finansieras.

Medan staten utreder frågan vill vi uppmana alla kommuner och fristående skolhuvudmän att på frivillig basis ta fram en handlingsplan för utflykter i grundskolan. Sverige behöver fler – inte färre – skolutflykter!

Hans Gerremo, tf. vd SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation

Sara Revell Ford, generalsekreterare Friluftsfrämjandet

Maria Mattsson, ordförande Svenska Idrottslärarföreningen

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev