Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Låt Uppsalamodellen höja läraryrkets status”

Uppsala har under lång tid satsat på skolan. Redan 2007 inrättades en första karriärtjänst: disputerad gymnasielektor. Därefter infördes förstelärare och lärare med utvecklingsuppdrag. Nu tar vi nästa steg med en modell som ger alla lärare möjligheten att göra karriär och utvecklas i sitt yrke. Är regeringen beredd att ännu en gång göra nationell politik av Uppsalamodellen?

Publicerad: 11 november 2016, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi hoppas att regeringen ännu en gång låter sig inspireras av Uppsala och möjliggör en satsning på alla lärare i alla kommuner!


Ämnen i artikeln:

LärareLärarlönerAlliansenLärarbrist

Uppsala-alliansens karriärtrappa består av fyra delar: Varje lärare ska kunna (1) göra karriär, (2) påverka sin löneutveckling, (3) fortbilda sig regelbundet i ämnet och i ämnet didaktik samt (4) arbeta evidensbaserat för att höja elevresultat. Karriärtrappan är både kostnadseffektiv och populär. Den överensstämmer med OECD:s rekommendationer och Skolkommissionens ambition att satsa på lärarnas kompetensförsörjning (SOU 2016:38). Om alla kommuner väljer samma väg kan läraryrket locka några av de bästa studenterna ur varje årskull.

År 2006 var lektorerna utrotningshotade. Alliansen i Uppsala tog snabbt fram en handlingsplan och inledde ett samarbete med Uppsala universitet för att skapa långsiktigt attraktiva lärartjänster. År 2014 hade antalet lektorer sjufaldigats i våra kommunala och fristående skolor, vilket gör vår satsning unik i Skolsverige. År 2012 utsågs Uppsala till Sveriges främsta lektorskommun – en utmärkelse som enbart har delats ut en gång. Uppsalamodellen har legat till grund för regeringens karriärtjänstreform och inspirerat andra kommuner att satsa på sina lärare.

Nu tar vi nästa steg med en karriärtrappa i sex steg (se förklaring nedan). Varje steg kvalificerar inför nästa nivå – med undantag av steg 5. Varje behörig och legitimerad lärare (steg 1) deltar i samtalen kring vad som ingår i läraruppdraget och hur kunskapsuppdraget omsätts och följs upp i praktiken på skolan. Efter några år i yrket ges möjlighet att bli Meriterad lärare (steg 2) genom skräddarsydd fortbildning på universitetsnivå: Lärarna arbetar evidensbaserat och förklarar varför just deras undervisning förbättrar elevresultaten över tid.

Meriterade lärare kan sedan bli Utvecklingslärare (steg 3). Utvecklingsuppdragen kan handla om att vara mentor för nyanställda lärare eller handleda lärarstudenter eller bistå lektorerna och förstelärarna med ämnesutveckling och att utveckla ämnets didaktik. Även utvecklingslärare får skräddarsydd fortbildning på universitetsnivå.

Därutöver inrättas lärartjänster med särskilda resultatuppdrag (steg 6), som dubblerar lärarresursen (två lärare i stället för en) i de klasser där behoven är som störst. Genom steg 2–3 och 6 avlastas skolans befintliga karriärlärare. Det gör att förstelärarna (steg 4) och lektorerna (steg 5) kan satsa mer på att förmedla kunskaper och erfarenheter.

Lektorerna har, utöver huvuduppdraget att undervisa, tre särskilda uppdrag: (1) att ha regelbundna kontakter med universitetet i aktuellt ämne, (2) att minst en gång per termin fortbilda övriga lärare som undervisar i ämnet och leda ämnesutvecklingen i kommunen, samt (3) att säkerställa att överlämningarna i ämnet sker på tillräckligt hög analytisk nivå – från grundskolan till gymnasiet och från gymnasiet till universitetet.

Lektorstjänsterna i Uppsala är öppna för disputerade och undervisningsskickliga forskare från universiteten – i exempelvis matematik, fysik, engelska och historia – givet att de också är legitimerade och behöriga lärare. Att på nationell nivå öppna upp för ett betydande inflöde av universitetslärare vore just den kunskapsinjektion som skolan behöver.

Lika självklart som att läkaren behandlar patienter utifrån evidensbaserade metoder, lika självklart är det att läraren använder evidensbaserade metoder i sin undervisning för att höja elevresultaten. För att åstadkomma en storskalig satsning på alla lärare har vi utvecklat en resurseffektiv modell i samarbete med universiteten i Oxford, London och Uppsala, som varaktigt lyfter kvaliteten i alla ämnen.

Alliansen i Uppsala har nu tagit fram den struktur för kvalitetsdrivande möten mellan universitet och skola som hittills har saknats i riket. Vi hoppas att regeringen ännu en gång låter sig inspireras av Uppsala och möjliggör en satsning på alla lärare i alla kommuner! Det är dags att återupprätta en skola som ger varje elev – oavsett bakgrund – möjligheten att lyckas i livet!

Så här ser karriärtrappan ut:

STEG 6: Lärare med särskilt resultatuppdrag, dubblerar befintlig lärarresurs och höjer elevresultaten varaktigt med ett evidensbaserat arbetssätt.

STEG 5: Lektor (disputerad i sitt ämne), ansvarar för ämnets innehåll och vetenskapliga förankring. Träffar regelbundet universitetslärare och alla förstelärare i ämnet från alla skolor.

STEG 4: Förstelärare, leder ämnesdidaktikarbetet på skolan, såsom det kollegiala lärandet och samtalen om formativ bedömning.

STEG 3: Utvecklingslärare, med tillfälliga och/eller klart avgränsade utvecklings-uppdrag. Arbetar evidensbaserat och fortbildas på universitetsnivå.

STEG 2: Meriterad lärare, visar pedagogisk skicklighet och tydliggör på vilket sätt som just den egna undervisningen leder till höjda elevresultat över tid. Fortbildas på universitetsnivå.

STEG 1: Behörig och legitimerad lärare, deltar i skolans systematiska kvalitetsarbete, bland annat genom att analysera och utvärdera sin undervisning.

Christopher Lagerqvist, kommunfullmäktigeledamot (M) Uppsala och Alliansens gruppledare i utbildningsnämnden

Anna Manell, ledamot utbildningsnämnden (L) Uppsala

Unn Harsem, ledamot (C) utbildningsnämnden Uppsala

Martin Wisell, ledamot utbildningsnämnden (KD) Uppsala

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev