Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Låt barnen komma in i EU på ett säkert sätt”

Vi som arbetar som barnombudsmän är djupt oroade över bristen på barnrättsperspektiv i utformningen av det nya gemensamma europeiska asylsystemet. Vi uppmanar EU och dess medlemsstater att vidta åtgärder för att barn ska kunna komma in i EU på ett säkert och lagligt sätt.

Publicerad: 24 april 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

MigrationAsylsökandeBarnBarnkonventionen

Idag, måndag, träffas de flesta av Europas barnombudsmän, samlade i nätverket ENOC, på ett toppmöte i riksdagen. Mötet handlar om situationen för barn som söker sin tillflykt till Europa. Barn på flykt måste alltid främst betraktas som barn och deras rättigheter enligt FN:s barnkonvention måste alltid respekteras. Alla barn på flykt, ensamkommande eller med familjer, med eller utan nödvändiga handlingar, ska ha samma rättigheter som andra barn.

ENOC är djupt oroade över bristen på barnrättsperspektiv i utformningen av det nya gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS), och det på ett antal punkter. ENOC uppmanar EU och dess medlemsstater att vidta åtgärder för att barn ska kunna komma in i EU på ett säkert och lagligt sätt när de behöver internationellt skydd. Detta behövs omedelbart för att inte ännu fler ska behöva dö på Medelhavet.

ENOC är bekymrat över bristen på möjligheter för långsiktiga eller permanenta uppehållstillstånd för barn som är i behov av internationellt skydd i förslaget till det nya asylsystemet. Den osäkerhet som begränsade, kortsiktiga uppehållstillstånd innebär leder till att barn berövas möjligheten till att fullt ut få sina rättigheter till utveckling, rehabilitering, utbildning och hälsa tillgodosedda och det begränsar också barnets möjligheter att bli integrerad i sitt nya land.

Dessutom beklagar ENOC begränsningarna i möjligheterna till familjeåterförening som flera europeiska stater har infört. Familjeåterförening är en rättighet fastslagen både i barnkonventionen och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Varje barn måste få information om och kunna ansöka om familjeåterförening och få sitt individuella fall bedömt med barnets bästa i åtanke. Medlemsstaterna bör också behandla ansökningar om familjeåterförening så fort som möjligt.

Placering av barn i förvar, ensamkommande eller barn med familj, får aldrig ske enbart på grund av att hen är asylsökande. Det faktum att ett ökande antal stater placerar asylsökande i förvar, även barn, ser ENOC på med stor oro. Förslaget till en ny CEAS måste ta hänsyn till barnkonventionen och uppmuntra medlemsstaterna att begränsa placering av barn i förvar i så stor utsträckning som möjligt.

Återvändande är en del av migrationsprocessen, och kan i vissa fall vara för barnets bästa. ENOC är dock oroade över att den nya policyn för återvändande som presenterats och uppmanar EU-kommissionen och dess medlemsstater att återvändande i möjligaste mån sker frivilligt, att barnets bästa beaktas, att barnet underrättas om återvändande i god tid, att barnet tillåts att avsluta sin termin i skolan innan avvisning verkställs och att placering i förvar bara används som en sista utväg och under kortast möjliga tid. Dessa åtgärder ska gälla alla barn. För ensamkommande barn måste medlemsstater försäkra sig om att det finns ett organiserat mottagande i det land barnet återvänder till.

ENOC är bekymrat över det långsamma tempot i omfördelning av ensamkommande barn och unga. Få länder har öppnat för att ta emot barn inom omfördelningssystemet från första land vidare in i unionen. I fall med barn som har stort behov av internationellt skydd, oavsett nationalitet och baserat på en bedömning av barnets bästa vill ENOC se mer flexibla system som berättigar till omfördelning.

ENOC uppmanar alla institutioner inom EU att försäkra att följande punkter ingår i det nya CEAS:

• Alla barn har lika rättigheter, i enlighet med barnkonventionen, oavsett de befinner sig i landet lagligt eller inte. Alla barn på flykt måste få samma stöd.

• Barnets bästa måste komma i främsta rummet i alla de beslut som berör barn på flykt.

• Respektera barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling, tillgång till utbildning och hälsovård under hela migrationsprocessen.

• Försäkra varje barns rätt att bli hörd och få sina åsikter beaktade i beslut på alla nivåer.

Vi uppmanar alla som utarbetar, förhandlar och antar den nya EU-policyn för asyl och migration – EU-kommissionen, medlemsstaterna och Europaparlamentet – att beakta detta och säkerställa att ett barnrättperspektiv respekteras!

Fredrik Malmberg, barnombudsman

Edita Ziobiene, barnombud Litauen, ordförande i ENOC (de europeiska barnombuden)

Tuomas Kurttila, barnombudsman Finland

George Moschos, barnombudsman Grekland

Geneviève Avenard, barnrättsombud Frankrike

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev