onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Fem förslag för mer studiero i skolan

Skolans största problem är att många elever inte upplever tillräcklig studiero och trygghet. Dessutom har har anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan nära dubblerats sedan 2014. Nu presenterar vi fem förslag för att bryta trenden, skriver Erik Bengtzboe och Åsa Fahlén.

Publicerad: 26 juni 2018, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För att höja alla elevers kunskaper behöver skolan främja en studiekultur som visar att det är dina egna ambitioner och ansträngningar som avgör vilka dörrar som öppnas senare i livet, skriver debattörerna. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

TrygghetRektorerLärarutbildningSkolanUtbildningArbetsmiljöLärareEleverUndervisning

Att det finns en god ordning och studiero i skolan är en grundläggande förutsättning för att lärarnas undervisning över huvud taget ska resultera i lärande och ny kunskap. Därför är vi oroade över att stöket i klassrummen fortfarande är så omfattande och att så lite har hänt för att säkerställa studie- och arbetsro i alla våra skolor och klassrum. Nu krävs att politik och profession drar åt samma håll.

Studiero i skolan är det område där det finns störst problem, enligt eleverna själva. Detta bekräftas i PISA-undersökningen som visar stora problem med sena ankomster och dåligt klassrumsklimat. Därtill har anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan nära dubblerats sedan 2014. Det är oacceptabelt.

Redan innan förra valet pekade vi gemensamt ut att den bristande studieron i klassrummet var ett av de större problemen som Sverige måste ta itu med. Nu för vi återigen fram förslag som ska förbättra det som är grundläggande för lärande och kunskaper: trygghet och studiero.

1.    Prioritera ordning och studiero.  Skolhuvudmännen bör få ett utökat uppdrag att, i sina handlingsplaner mot kränkning och trakasserier, också granska den psykosociala och fysiska miljön på skolan. Genom att skolan identifierar ”hot-spots” – obevakade utrymmen där många elever samlas vid olika tidpunkter och där vuxennärvaron ofta är låg – kan skolan skapa en systematik i det förebyggande arbetet för att skapa tryggare skolor. Skolinspektionen behöver fokusera på att huvudmannen efterlever lagstiftningen med sanktioner för de huvudmän som inte lyckas upprätthålla ordning och studiero.

2.    Stärk rektorernas roll. Rektorer behöver få mer tid för att skapa en trygg arbetsmiljö för elever och lärare. Ordningsreglerna ska efterlevas och det ska vara tydligt att det får konsekvenser för eleverna. Det är viktigt med en väl fungerande elevhälsa som tar hand om elevernas psykosociala miljö, så att lärarna får möjlighet att fokusera på undervisningen.

3.    Mer ledarskap och konflikthantering på lärarutbildningen. Lärarutbildningen behöver ta till sig den problematik som finns i svensk skola vad gäller bristande studiero. Varje lärarstudent måste tydligare få praktisk utbildning i ledarskap och konflikthantering. Detta behöver ett större utrymme på utbildningen.

4.    Garanterad fortbildning i trygghetsfrågorna. Även dagens lärare kan behöva utveckla metoder och arbetssätt för att öka tryggheten och studieron i klassrummen. Alla huvudmän måste erbjuda kvalificerad forskningsgrundad fortbildning i frågor som berör ordning och studiero.

5.    Strukturerad undervisning skapar trygghet och studiero. Det är endast genom lärarna som en trygg atmosfär i klassrummet kan åstadkommas. Det är avgörande med goda förutsättningar för att planera undervisningen. Då ökar möjligheten att snabbt identifiera elever som är i behov av stöd. För dessa elever måste det finnas en organisation för att omedelbart sätta in särskilt stöd.

För att höja alla elevers kunskaper behöver skolan främja en studiekultur som visar att det är dina egna ambitioner och ansträngningar, inte ditt efternamn eller bostadsadress, som avgör vilka dörrar som öppnas senare i livet. Avgörande för detta är trygga skolor och klassrum som präglas av studiero och en lärarledd och strukturerad undervisning där läraren har ett tydligt ledarskap i klassrummet. Detta skapar goda förutsättningar för lärande, kunskap och klassresor.

Erik Bengtzboe, Utbildningspolitisk talesperson (M)

Åsa Fahlén, Ordförande, Lärarnas Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev