Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Bred överenskommelse om nyanlända elever i friskolor

Skolverkets statistik visar att tio procent av skolorna har tagit emot hälften av de nyanlända eleverna. För att ge eleverna en bra start i Sverige måste skolväsendets samlade resurser användas bättre. Därför presenterar regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i dag gemensamt ett förslag för att underlätta mottagandet i skolorna.

Publicerad: 27 maj 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den proposition som presenteras i dag syftar till att ge friskolor större möjligheter att ta emot elever som har bott i Sverige så kort tid att de inte haft möjlighet att stå i kö. Foto: Bengt Nilsson/TT mfl


Ämnen i artikeln:

FriskolorSkolorganisationFlyktingmottagandeEnsamkommandeElever

Under 2015 såg vi, på kort tid, en kraftig ökning av antalet människor som sökte sig till Sverige på flykt undan krig och förföljelse. Många av dem som har sökt asyl i Sverige är barnfamiljer och ensamkommande barn, vilket i flera kommuner har lett till en stor ökning av antalet elever på kort tid. Detta ställer höga krav på hur vi tar emot och välkomnar människor in i det svenska samhället.

Det är av yttersta vikt att de barn och unga som kommit hit får en bra utbildning. Det är viktigt för den enskildes möjligheter att delta aktivt i samhälls- och arbetslivet och kunna förverkliga sina drömmar. Det är naturligtvis också viktigt för Sverige att de barn som nu har kommit hit får rätt verktyg för att kunna bidra till utvecklingen av en konkurrenskraftig kunskapsnation.

Därför är det oroande att Skolverkets statistik visar att ansvaret för att välkomna dessa elever är så ojämnt fördelat. Tio procent av skolorna har tagit emot hälften av de nyanlända eleverna. För att de nya eleverna ska få en bra start i Sverige krävs att vi utnyttjar skolväsendets samlade resurser på ett bättre sätt.

Som ett led i detta presenterar vi i dag ett gemensamt förslag för hur fler skolor ska kunna vara med och dela på ansvaret. Propositionen syftar till att ge friskolor större möjligheter att ta emot elever som har bott i Sverige så kort tid att de inte haft möjlighet att stå i kö. Friskolornas Riksförbund har länge efterfrågat en ändring av lagstiftningen för att fler skolor ska kunna vara med och ta sitt ansvar.

I dag är det svårt för friskolor med kö och anmälningstid som urvalsgrund att ta emot elever som nyligen kommit till Sverige. De friskolor som inte har någon kö kan redan i dag bereda plats för de elever som nyligen kommit hit. Men vi vet att många fristående skolor med kö också gärna vill vara med och dela på ansvaret. I den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget måste vi säkerställa att alla skolor som vill också har möjlighet att hjälpa till.

Propositionen föreslår att en huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola som använder anmälningstid som en urvalsgrund bör kunna ta emot en särskild kvot elever som ges företräde framför övriga sökande. Denna kvot bör avse elever som varit bosatta i landet kortare tid än två år före starten av det aktuella läsåret och som därmed inte haft samma möjlighet som andra att ställa sig i kö till en skola. Utredningen om utbildning för nyanlända föreslog att en sådan kvot bör vara fem procent av det totala elevantalet. Vi är överens om att detta är en rimlig avvägning mot bakgrund av att det motsvarar andelen nyanlända i skolan om alla skolor tog ett jämt fördelat ansvar.

Alla friskolor som vill ska kunna använda sig av dessa regler som baseras på frivillighet. De föreslås vara tillfälliga eftersom de har tagits fram för att hantera ett extraordinärt läge för svensk skola och att en utvärdering kommer att behövas för att bedöma huruvida regleringen behöver permanentas. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 november 2016.

Det är viktigt att betona att femprocentskvoten inte är styrande för elevsammansättningen. Kvoten på fem procent begränsar alltså endast hur stor andel av det totala elevantalet som vid varje terminsstart får antas till en skola med undantag från ordinarie antagningsregler. Det innebär också att de nya reglerna inte kommer att påverka elever som redan i dag går i en skola.

Mer kan dock behöva göras i fler skolor. Många kommuner arbetar redan för att fler skolor ska vara med och dela på ansvaret. Det finns anledning för kommunerna att lära av varandra och ta vara på de goda exempel som finns runt om i landet. För att underlätta detta arbetar vi vidare för att uppfylla resterande delar av migrationsöverenskommelsen, exempelvis vad gäller att kommuner till större del ska kunna placera elever i andra skolor än de närliggande.

Lärare, rektorer och kommuner gör redan i dag ett stort och imponerande arbete för att ge de barn som kommit till vårt land en plats i skolan. Men den största uppgiften ligger fortfarande framför oss. Därför gör vi nu gemensamt denna förändring som sammantaget kommer att bidra till att fler skolor kan ta ett större ansvar för att välkomna nya elever och ge dem en bra start i Sverige. Naturligtvis behövs fler insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända. Vi fortsätter att ta gemensamt ansvar för denna stora uppgift inom ramen för den överenskommelse som vi ingick i höstas.

Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP)

Lena Hallengren, ordförande i riksdagens utbildningsutskott (S)

Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M)

Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson (C)

Christer Nylander, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott (L)

Annika Eclund, utbildningspolitisk talesperson (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News