Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Växande stöd för antroposofisk vård

Riksdagen kommer inom några månader att ta ställning till frågan om vi även fortsättningsvis skall ha möjlighet att välja integrativ antroposofisk vård och medicin i Sverige. EU-regelverket kräver att Sverige hittar en långsiktig lösning, liksom många andra EU-länder redan har gjort.

Publicerad: 27 oktober 2015, 11:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vidarkliniken i Järna är Nordens enda antroposofiskt inriktade sjukhus.

Foto: Janders


Ämnen i artikeln:

EULäkemedelFolkhälsaAntroposofisk vård

Riksdagen kommer inom några månader att ta ställning till frågan om vi även fortsättningsvis skall ha möjlighet att välja integrativ antroposofisk vård och medicin i Sverige.

Vi står inför stora ekonomiska utmaningar med sjukvårdskostnader som ökar snabbare än BNP. Dagens offentliga debatt berör dock alltför sällan de möjligheter som finns genom att anamma de nya synsätt på hälsa och läkning, som vi i Läkarföreningen för integrativ medicin (LIM) ställer oss bakom.

Den allra största delen av den medicinska forskningen bedrivs i dag av läkemedelsföretag med inriktning på nya läkemedel. Den totala kostnaden för läkemedel i Sverige år 2014 uppgick enligt socialstyrelsen till ca 37 miljarder kronor. Samtidigt söker alltfler vård på grund av läkemedelsbiverkningar. Enligt Sveriges apoteksförening är kostnaden för de skador och biverkningar som felaktig användning av läkemedel orsakar ungefär 20 miljarder kronor varje år.

Integrativ vård är en hälsoinriktad vårdform, som kombinerar skolmedicinsk behandling med kompletterande uppbyggliga läkemedel och terapier, och som internationellt vinner alltmer mark. Världshälsoorganisationen (WHO) uppmanar i sitt tioåriga strategidokument, som även Sverige står bakom, medlemsländerna att tillsätta nationella expertgrupper för att synliggöra detta område där okunskapen hos vårdgivare och beslutsfattare bedöms vara stor och möjliga vinster för samhället stora.

Antroposofisk medicin är den mest utvecklade integrativa vårdformen i Europa. Omvårdnaden är individinriktad och fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa (så kallad salutogenes) i stället för på det sjuka. Antroposofiska läkemedel är patientsäkra och tas ur mineral- och växtriket samt i viss mån från några djurarter såsom bin och bygger på den europeiska uråldriga naturläkemedelstraditionen.

Att Nobelpriset i år går till Youyou Tu för forskning kring malariamedlet Artemisia annua, som använts för behandling av feber i dryga 2000 år, visar på potentialiteten i viss traditionell medicin - något som generaldirektören för WHO ofta påpekar.

Två svenska jämförande stress- och smärtstudier visar att integrativ vård kan leda till betydande vinster jämfört med vanlig vård. Patienter som fått antroposofisk vård på Vidarkliniken, Nordens enda antroposofiskt inriktade sjukhus, har efter tre månader kraftigt minskat sina behov av stress - och smärtläkemedel (se bilden), medan motsvarande grupper som behandlats inom den traditionella vården i stället ökat sin medicinering.

Tidigare regeringar har under 30 år gett tillstånd till försäljning av antroposofiska läkemedel, men nu kräver EU-regelverket att Sverige hittar en mer långsiktig lösning. Flera länder inom EU har redan gjort detta. Läkemedlen används i stora delar av övriga Europa och kan dessutom styrkas som helt patientsäkra.

Eftersom omsättningen av antroposofiska läkemedel är mycket liten i Sverige (6,5 miljoner SEK) riskerar de byråkratiska och kostsamma förslagen som riksdagen nu har att ta ställning till att försvåra patienternas möjligheter till integrativ vård i framtiden. Vi anser att det vore rimligare att godkänna medel som redan är registrerade i andra EU/EES länder efter en enkel ansökan och till kostnader som är rimliga i förhållande till den låga omsättningen.

Vi tror att Sverige skulle vinna på en mer hälsoinriktad sjukvård med en sänkt läkemedelsförbrukning och färre sjukdagar som följd. Men mer resurser behövs till gränsöverskridande forskning och därför behöver staten avsätta riktade medel till den lovande och av WHO förordade integrativa vårdforskningen.

Torkel Falkenberg, docent

Rune Eliasson, docent, leg läk, högskolelektor i fysiologi (emeritus)

Ingemar Ernberg, professor, leg läk

Ursula Flatters, specialist i allmänmedicin

Tore Persson, specialist anestesi och intensivvård, smärtspecialist

Tore Scherstén, professor emeritus, specialist i kirurgi

Ralf Sundberg, docent, specialist i kirurgi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev