Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Ut med konsulterna – svensk sjukvård behöver läkarhjälp

Det behövs ett paradigmskifte i sjukvården, som innebär att medicinsk kompetens och etik får ligga till grund för en patientorienterad och behovsstyrd vård. I Svenska Läkaresällskapets idéprogram presenteras de reformer och nytänk som behövs för att göra visionen till verklighet, skriver Stefan Lindgren.

Publicerad: 7 maj 2018, 07:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Läkare

Svensk sjukvård är i kris. I rapporter kan vi läsa vi om bemanningsproblem, vårdplatsbrist och köer där patienter dör i väntan på planerad behandling. Även brister i kontinuitet, samordning och säkerhet är vanligt förekommande. Arbetsmiljöproblemen är stora. Och fortfarande, år 2018, har vi socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd.

Hur kommer det sig? Sverige är ett rikt land som lägger stora resurser på sjukvården. Svaret ligger i styrningen, som de senaste decennierna präglats av detaljreglering, ekonomism och kontroll, marknadsanpassning med fokus på efterfrågan samt starkare maktutövning från politiker och tjänstemän. Styrningen har gett ett ineffektivt sjukvårdssystem som inte tjänar patienten och där medarbetare har svårt att göra sitt arbete och följa yrkesetiska regler.

Det måste till ett paradigmskifte i styrningen om de grundläggande problemen ska hanteras. Vad svensk sjukvård behöver är akut läkarhjälp. Vi bör snarast dirigera om till en patientorienterad och behovsstyrd vård baserad på medicinsk kompetens och etik. Ett sådant paradigmskifte kräver enligt Svenska Läkaresällskapet (SLS) reformer och nytänk inom sex områden som vi närmare utvecklar i vårt idéprogram:

Värna patienten och säkra vård efter behov.Alla lagändringar, reformer, nya styr- och ersättningsmodeller som införs måste stödja de professionella och legala utgångspunkterna om vård utifrån behov. Om de inte stödjer ska de inte införas. Styrningen ska i övrigt vara decentraliserad och utgå från patientmötet, bygga på tillit och stödja medicinska prioriteringar. Lagstiftaren måste avstå från detaljreglering och istället ange ramar och mål. Kvalitetsutveckling och granskning av vården ska skötas av professionerna och involvera patient- och brukarinflytande. 
Satsa på medicinsk forskning. Den kliniska medicinska forskningen och grundforskningen är grundbult i en välfungerande sjukvård. Läkares förutsättningar att ägna sig åt medicinsk forskning måste stärkas.  Att läkare är delaktiga i forskning och kunskapsbildning borgar för hög vårdkvalitet.
Kompetensutveckla genom hela läkarkarriären. Vi måste säkerställa att alla läkare fortlöpande under karriären vidareutvecklar nödvändig kompetens för arbetsuppgifterna de ställs inför. Ett system för detta bör utformas och ägas av läkarprofessionen.  Det ska vara ett transparant system som bygger på regelbunden dokumentation och uppföljning.
Bygg ut den nära vården med allmänmedicin som bas. Utbyggnad av hälso- och sjukvården nära befolkningen med allmänmedicin som bas är nödvändig för att möta behovet hos en åldrande befolkning och fler patienter med komplexa vårdbehov. De med de störst behoven ska ges kontinuitet och fast läkarkontakt.  
Satsa på prevention och levnadsvanearbete. Samhället måste investera i åtgärder för bättre och mer jämlik folkhälsa där tidiga insatser är av största vikt. Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ska baseras på vetenskaplig grund och vara integrerad del av läkares och andra vårdprofessioners arbete.
Lyft det globala perspektivet. Sjukvårds- och utbildningssystemet måste byggas integrerat med omvärlden för att underlätta rörelse och samverkan, globalt ansvarstagande och bistånd inom kliniskt arbete, forskning och utbildning.

Svensk sjukvård behöver läkarhjälp. Det är hög tid att vårdens makthavare börjar lyssna mer på läkarprofessionen och mindre på dyra konsulter.

Stefan Lindgren, ordförande, Svenska Läkaresällskapet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Läkare

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev