Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Tvinga inte äldre sjuka till akutmottagningen

Personer i hög ålder som drabbas av flera sjukdomar har svårt att få den vård och omsorg som de behöver. Vi ser att det behövs mer av helhetsperspektiv. Det måste bli ett slut på punktvisa insatser utan sammanhang för de mest sjuka äldre.

Publicerad: 22 juni 2011, 09:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Äldresjukvård

De tvingas till akutmottagningar för att få vård som borde givits i hemmet eller på vårdcentralen. De har små möjligheter att styra sin vardag och måste själva administrera en mängd kontakter med vården och omsorgen. Inte sällan står de ensamma, utan hjälp av anhöriga eller närstående.

Regeringen har mot denna bakgrund, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen, inlett ett omfattande och nyskapande arbete. Den totala satsningen fram till och med 2014 omfattar 3,75 miljarder kronor. Vi har nu fattat beslut om att avsätta 140 miljoner kronor som ett första led i denna satsning. I och med dessa beslut påbörjas ett kraftfullt utvecklingsarbete i kommuner och landsting, och på flera myndigheter, för att de mest sjuka äldre ska kunna känna trygghet och få vård och omsorg efter behov.

Vi ser att det behövs mer av helhetsperspektiv, det måste bli ett slut på punktvisa insatser utan sammanhang för de mest sjuka äldre. Vården och omsorgen i vårt land är uppdelad efter discipliner. Olika uppgifter administreras av olika myndigheter. Personer i hög ålder och med många komplexa hälsoproblem utgör en mycket speciell utmaning för ett sådant system. Dessa personer har stora behov av vård och omsorg som ofta förändras. De behöver flera olika typer av stöd, en vård som ser till hela människan och inte bara ett enskilt hälsoproblem. Vården och omsorgen måste bli bättre på att se helheten och skickligare på att ta hand om de mest sjuka äldre.

En viktig slutsats – så här långt i vårt arbete – är att traditionell samverkan med försök att länka vårdkedjor eller koordinera vårdinsatser inte fungerar särskilt väl. Vården och omsorgen om de mest sjuka äldre måste ha ambitionen att så långt det är möjligt integrera insatserna. Det är också tydligt att organisationens eller organisationernas perspektiv i dag inte innehåller tydliga drivkrafter för ett bra och samlat omhändertagande. Ingen svarar för helheten för en äldre person med komplicerade vård- och omsorgsbehov. Ingen behöver ta ansvar för det samlade utfallet för en individ.

Ersättningssystemen för primärvården premierar i regel inte helhetsansvar för den här gruppen mest sjuka äldre, dvs. det finns ingen extra ersättning för den vård som kräver extra tid, hembesök eller samverkan. En säkrare och snabbare informationsöverföring mellan olika vårdgivare behöver införas. Det är också viktigt att tydligt beskriva vilken del som en viss punktinsats kan förbättra, och att verkligen följa upp att så sker. Idag finns heller inte någon möjlighet att få en samlad bild varken av gruppens totala vård- och omsorgsinsatser, vilket resultat insatserna ger och till vilka kostnader.

Alla kommuner och alla landsting kan som en följd av dagens beslut få medel för att skapa regionala och politiskt förankrade handlingsplaner för de mest sjuka äldre. För att få medel ska huvudmännen beskriva på vilket sätt man avser att organisera sin samverkan och vilka mål och aktiviteter man avser att genomföra. Vi går här gemensamt med SKL från ord till handling. Och skapar en startpunkt för ett fördjupat samarbetat mellan kommuner och landsting.

Genom tillsynsrapporter och forskning känner vi ganska väl till bristerna och problemen inom äldrevården. Men vi behöver en tydligare helhetsbild av situationen, som i sin tur kan bilda utgångspunkt för en utvärdering av kommande satsningar. Vi måste bli bättre på att utvärdera och följa upp insatta resurser och vidtagna åtgärder. Socialstyrelsen får därför bland annat i uppdrag att tydligt beskriva det utgångsläge som vården och omsorgen befinner sig i.

Vi avsätter även medel för att de mest sjuka äldres läkemedelsanvändning ska bli säkrare. Stöd ges till införandet av nya kommunikationsstöd och en satsning görs på IT-baserade lösningar för en säkrare läkemedelsanvändning hos äldre.

Ett utvecklingsarbete inleds också för att utarbeta modeller för ersättningssystem som stödjer samverkan mellan vårdens aktörer för mest sjuka äldre. Vården och omsorgen behöver ersättningssystem som driver på arbetssätt och organisation som passar den speciella grupp som den här frågan handlar om.

I och med regeringsbeslutet läggs grunden för ett nytt sätt att främja god vård och omsorg för de mest sjuka äldre. De medel som avsätts för 2012 och framåt ska huvudsakligen fördelas enligt en prestations- och resultatbaserad modell och endast utgå till de huvudmän som uppfyller på förhand bestämda krav. Med denna massiva satsning vill vi tillsammans med kommuner och landsting ta avgörande steg mot en bättre samverkan i vården och omsorgen om de äldre. Vårt mål är en trygg äldrevård där ingen ska behöva falla mellan stolarna.

Göran Hägglund, Socialminister (KD)
Maria Larsson, Barn- och äldreminister (KD)

Göran Hägglund, socialminister (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Äldresjukvård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev