måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Skolinspektionen skapar osäkerhet om drogtester

Drogtestning är vanligt förekommande i skolan och en viktig del i det drogförebyggande arbetet. Skolinspektionen ska stödja skolorna i detta, men skapar genom sitt agerande istället osäkerhet. Konsekvensen blir att skolor i sin ambition att motverka elevers narkotikabruk ibland går för långt och gör fel, medan andra inte gör något alls av rädsla för att göra fel.

Publicerad: 19 augusti 2015, 04:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

När det gäller regler kring drogtestning och sanktioner kopplade till detta skapar Skolinspektionens beslut en osäkerhet som försvårar skolans förebyggande arbete.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

NarkotikaSkolinspektionenArbetsmiljöFörebyggande insatserElevhälsa

Skolinspektionen, SI, riktade i ett beslut 3/8 2015 skarp kritik mot Njudungsgymnasiet i Vetlanda för att skolan på ett felaktigt sätt drogtestat och stängt av elever. Beslutet fick stor uppmärksamhet i media. I beslutet säger SI att rektor inte har befogenhet att besluta om drogtestning, det kan endast skolläkare göra. Beslutet saknar stöd i lagen och är bara ett i raden av beslut och anvisningar från SI som bygger på ofullständig, motstridig eller direkt felaktig tolkning av lagen. Ansvaret för detta vilar på generaldirektör Ann-Marie Begler.

Drogtestning är vanligt förekommande i skolan och en viktig del i skolans förebyggande arbete och arbetsmiljöansvar. Att lagar och regler följs är viktigt. SI har som uppgift att vara ett stöd för skolan i detta, men skapar genom sitt agerande istället osäkerhet i skolan. Konsekvensen blir att skolor i sin ambition att motverka elevers narkotikabruk ibland går för långt och gör fel medan andra inte gör något alls av rädsla för att göra fel.

I fallet med Njudungsgymnasiet fattade rektor beslut om att tolv elever skulle drogtestas efter misstankar om narkotikabruk bland eleverna. Nio elever testade positivt, tre avstod att lämna prov. Normal är också att rektor i en skola beslutar om detta och därmed erbjuder eleven att lämna urinprov.

Enligt SI är dock inte rektor behörig att fatta beslut om drogtestning, det kan endast beslutas av skolläkare. I sitt beslut hänvisar SI till skollagen 14 kap, 3 § och förelägger Vetlanda kommun att ”Säkerställa att beslut om drogtester tas av behörig person (2 kap. 6 och 12§§ regeringsformen och 14 kap. 3§ skollagen)”.

Men den lag man hänvisar till upphörde att gälla 2010 då en ny skollag trädde i kraft. I den nya skollagen ingår inte denna typ av särskild undersökning och tvångsåtgärder i elevhälsans uppdrag. SI grundar således sitt föreläggande på en lag som inte längre gäller.

I april 2014 utkom Skolverket och Socialstyrelsen med skriften Vägledning för elevhälsan. Där beskrivs reglerna för drogtestning i skolan som bygger på SI:s tolkning av lagen. Där sägs att ”Slumpvisa drogtester i grundskolan och på kommunala gymnasieskolor får inte genomföras, eftersom det i princip är omöjligt att säkerställa att eleven och eventuellt vårdnadshavare verkligen samtycker.”

Vad som inte sägs är att JO gjort en annan bedömning i tvisten 2010 mellan Nässjö kommun och Skolinspektionen om just slumpvisa drogtester. Enligt JO kan slumpvisa drogtester användas då frivilligheten kan säkerställas. Att dessa myndigheter underlåter att informera skolan om JO:s beslut är anmärkningsvärt.

På SI:s hemsida däremot informerar man om detta och skriver att ”JO har i ett beslut slagit fast att frivilliga drogtester i sig inte strider mot grundlagen... Skolinspektionen gör ingen annan bedömning än JO. Frivilliga drogtester är tillåtna. Skolinspektionen menar dock att det är svårt i praktiken att avgöra om reell frivillighet föreligger. Om frivilligheten inte kan säkerställas blir drogtesterna påtvingade i grundlagens mening.”

SI accepterar motvilligt JO:s beslut, men med brasklappen att JO egentligen har fel eftersom frivilligheten i praktiken är svår att fastställa.

LÄS MER: Skolinspektionen avråder från drogtester i skolan. 

I Vägledning för elevhälsan står vidare att fristående gymnasieskolor kan använda tvingande drogtester. ”Fristående gymnasieskolor är dock en frivillig skolform och omfattas inte av grundlagsbestämmelsen om förbudet mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Därmed är det inte förbjudet att genomföra slumpvisa drogtester på fristående gymnasieskolor.”

Det blir därför märkligt när man fortsättningsvis säger att ”Elevhälsan måste vid varje provtillfälle försäkra sig om att elevens medverkan är fullt frivillig.”

Varför man måste försäkra sig om frivillig medverkan när testet är påtvingat framgår inte. Men inte heller den fristående skolan får ta påtvingade drogtest, det kan endast polisen göra. SI:s beskrivning av lagen är direkt felaktig. Både den kommunala och fristående skolan kan således använda frivilliga slumpvisa drogtester, ingen av dem får använda påtvingade test. En förklaring till förvirringen är att SI blandar ihop begreppen genom att per definition betrakta slumpvisa teser som påtvingade ingrepp eftersom man anser att frivilligheten inte kan säkerställas.

I Vägledning för elevhälsan och på SI:s hemsida står att gymnasieskolan får genomföra ”överenskomna drogtester inför vissa farliga moment.” Detta är helt rätt. Man skriver också att eleven alltid har rätt att avstå utan att behöva förklara varför. Även detta är helt rätt. Vad SI däremot inte upplyser om är att en elev som avstår från att lämna drogtest inför farliga moment eller praktik kan stängas av från att delta i sådana moment. Detta är en viktig sanktionsmöjlighet och del av rektors arbetsmiljöansvar för att bättre kunna förebygga skador och olyckor och ge elever stöd och hjälp.

Gymnasieskolan ska erbjuda eleverna en trygg och säker arbetsmiljö. Drogtestning vid misstanke och slumpvis är ett sätt och en möjlighet att bidra till detta. SI ska vara ett stöd för skolan. När det gäller regler kring drogtestning och sanktioner kopplade till detta skapar SI istället en osäkerhet som försvårar skolans förebyggande arbete. Skolinspektionen måste därför självkritiskt granska sitt agerande och ge skolan en korrekt information och vägledning.

Staffan Hübinette, författare och lärare i socialpedagogik och drogprevention, arbetar med drogprevention i skolor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev