Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Sjukdomar som inte smittar dödar flest

I år skärper FN och Världshälsoorganisationen arbetet för att bekämpa de icke smittsamma sjukdomarna. Nu krävs ett sådant politiskt initiativ och arbete också i Sverige, skriver företrädare för 22 organisationer.

Publicerad: 2 april 2014, 10:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaFolkhälsoarbete

Icke smittsamma sjukdomar, non-communicable diseases (NCD ), svarar för majoriteten av förtida dödsfall i världen: 35 miljoner dödsfall av 53 miljoner 2010. Fram till 2030 beräknas siffran öka till 55 miljoner förtida dödsfall på grund av NCD om inget görs. I Sverige svarar icke smittsamma sjukdomar för 90 procent av alla dödsfall.

Fyra kategorier av sjukdomar ligger bakom denna höga dödlighet: hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar.  Dessa har fyra huvudsakliga gemensamma riskfaktorer: rökning, alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Räknat som förlorade friska levnadsår, och inte endast dödlighet, är psykisk ohälsa en av de stora sjukdomskategorierna, lika stor som cancer.

Under 2014 pågår arbete både inom WHO och FN kring icke smittsamma sjukdomar, bland annat med globala handlingsplaner och i samband med arbetet med de nya hållbarhetsmålen efter 2015. De frågor som ses som viktigast är följande:

• Hur kan vi undvika förtida dödsfall och minska sjukdomsbördan av icke smittsamma sjukdomar, särskilt hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes, kroniska lungsjukdomar, psykisk ohälsa och neurologiska sjukdomar?
• Hur kan vi åstadkomma samordnade åtgärder mot riskfaktorer och deras bakomliggande bestämningsfaktorer?
• Hur kan hälsosektorns arbete stärkas för att förebygga och behandla icke smittsamma sjukdomar?

Den övergripande inriktningen internationellt handlar om att minska ojämlikhet i hälsa och förekomsten av icke smittsamma sjukdomar genom:

• Att främja åtgärder på befolkningsnivå för att förebygga ohälsa av icke smittsamma sjukdomar, med fokus tidigt i livet.
• Att främja åtgärder för grupper och individer med hög risk för ohälsa av icke smittsamma sjukdomar.
• Att maximera befolkningens tillgång till effektiv hälso- och sjukvård samt prevention.

Enligt forskningen vet vi att de mest verksamma och kostnadseffektiva åtgärderna för att förebygga icke smittsamma sjukdomar är politiska och strukturella samt påverkar hela befolkningen. Det är också sådana åtgärder som WHO och FN framhåller. Det handlar bland annat om höjda priser på tobak och alkohol; reklam- och sponsringsförbud; minska salt och socker i färdigprodukter; informationskampanjer om diet och att stadsplanera så att miljön främjar fysisk aktivitet.

Sveriges NCD-arbete är fortfarande i stort sett obefintligt. Många länder, som till exempel Norge, har redan beslutat om en NCD-strategi som är tydligt kopplad till det globala arbetet och WHO:s handlingsplaner och rekommendationer, med en bra och tydlig struktur med mål och hur de ska uppfyllas.  Nu behöver också Sverige ett nationellt initiativ i dessa frågor.

Det svenska NCD-nätverket mot icke smittsamma sjukdomar bildades i samband med FN:s högnivåmöte om prevention och kontroll av icke smittsamma sjukdomar i mitten av september 2011. Nätverket består av 22 civilsamhällesorganisationer i Sverige. Vi är professionella organisationer från alla delar av hälso- och sjukvården, organisationer som representerar de som drabbats samt organisationer som arbetar med information och upplysning kring folkhälsa och livsstil.

Nätverkets övergripande mål är att öka antalet friska levnadsår i hela befolkningen. Genom att dela information, samverka och agera tillsammans kan vi åstadkomma mer för att uppnå en minskning av icke smittsamma sjukdomar. Vi vill bidra till att öka och bredda kunskapen om problemen och möjligheterna kring de icke smittsamma sjukdomarna och deras riskfaktorer och skapa en medvetenhet om vikten av att genomföra åtgärder.  Vi vill också bidra med kunskapsunderlag till regering och riksdag.

Nu efterlyser vi ett nationellt politiskt initiativ med tydliga målsättningar för det framtida folkhälsoarbetet. Allt med tydliga prioriterade mål och mått och för ett ökat fokus på goda förutsättningar för framtida hållbar hälsa.

Vi måste arbeta hårdare med de här frågorna i Sverige, särskilt eftersom de icke smittsamma sjukdomarna svarar för så stor del av sjukdomsbördan. Riksdag och regering måste gå i täten för arbetet. Det kräver en bred ansats med engagemang från hela samhället. Politik, marknad, skola, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer, idrottsrörelse med flera är alla lika viktiga aktörer. Hälsa måste sättas i första rummet för en fortsatt hållbar samhällsutveckling.  Det är dags för en svensk NCD-strategi.

Fotnot: Bakom artikeln står följande 22 organisationer: A Non Smoking Generation, Cancerfonden, Diabetesförbundet, Dietisternas Riksförbund, Hjärt- Lungfonden, Fysioterapeuterna, IOGT-NTO, Läkare mot Tobak, Lärare mot Tobak, Mind – för psykisk hälsa, Psykologer mot Tobak, Sjuksköterskor mot Tobak, Svenska Distriktsläkarföreningen, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund, Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges Tandhygienistförening, Sveriges Tandläkarförbund, Tandvård mot tobak, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, Vårdförbundet, YFA - Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet.

Ove Andersson, Sveriges Läkarförbund

Carl von Essen, Mind – för psykisk hälsa

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev