Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Regionråd: ”Primärvården måste reformeras”

Hälso- och sjukvården i Sverige står inför en rad utmaningar: svårigheter att rekrytera medarbetare, behov av hyrpersonal och behov av att bättre möta behovet av vård för en befolkning som blir allt äldre och har behov av vård av hög kvalitet och god tillgänglighet.

Publicerad: 6 februari 2017, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tillsätt en nationell samordnare för primärvård, skriver sju miljöpartistiska landstings- och regionpolitiker.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Primärvård

I ”Effektiv vård SOU2016:2” pekar Göran Stiernstedt tydligt på behovet av en utbyggd primärvård. Det är den enskilt viktigaste åtgärden landstingen kan vidta för en mer jämlik hälsa. För att möjliggöra det utökade ansvar som utredningen föreslår behövs en omfördelning av resurser från sjukhusvård till primärvård. Som gröna hälso- och sjukvårdspolitiker ser vi omfördelningen som avgörande för att kunna garantera en tillgänglig och god primärvård för patienter och invånare både idag och i framtiden.

I landsting och regioner har vi i många år sett ett behov av strukturförändringar för att öka primärvårdens andel av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten. Ansträngd ekonomi under en rad år, med mycket litet reformutrymme, har dock försvårat förändringen trots bred politisk enighet.

Vi vill härmed rikta ett tydligt budskap till hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström att prioritera arbetet med att stödja landsting och regioner med de verktyg och resurser som krävs för att stärka primärvården. Under de sjukvårdsdialoger som Wikström genomfört runt om i Sverige bör ministern ha fått en god bild från oss hälso- och sjukvårdspolitiker om den frustration som finns men också stark vilja till förändring. Vi har därför tre konkreta förslag som kan möjliggöra ett utökat, definierat och finansierat primärvårdsuppdrag i linje med Stiernstedts utredning.

Tillsätt en nationell samordnare för primärvård för att åstadkomma förändringar i enlighet med ”Effektiv vård”. En samordnare kan ge incitament att utveckla och pröva nya arbetsformer och tillvägagångssätt. Vi vill se en nationell samordnare med mandat att testa nya idéer, driva på för omställningar i landstingen och kunna bidra till att verkställa och sprida framgångsrika förslag.

Koppla ett utökat statsbidrag till den nationella samordnarens uppdrag. Ett ”omställningsstöd” till landstingen för nödvändiga investeringar i primärvården. Trots att den varit högt prioriterad i den politiska debatten, har primärvårdens andel av de totala resurserna till sjukvården inte ökat. Primärvården upptar endast 17 procent av totala hälso- och sjukvårdsresurserna, vilket är en låg andel i jämförelse med 30-40 procent i andra jämförbara länder. Statsbidraget bör vara ett stöd till omställningen och till den nationella samordnarens uppdrag.

Ta initiativ till blocköverskridande samtal om att få till stånd en, över mandatperioder, varaktig uppgörelse kring en nationell reform av primärvården. En reform som inbegriper nödvändiga resurser för att utveckla primärvården och översyn kring bemanning och organisation av olika yrkesgrupper inom primärvården. Stiernstedt pekar på behovet av ett samarbetsorgan med representanter från departement, huvudmän och vårdprofessionerna, med uppgift att se över vårdutbildningarna och i tid förhindra att brister i verksamheterna uppstår. Regeringen har budgeterat medel till utbildning av såväl sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor. Det är välkommet, men det är även nödvändigt med en utökning av antalet platser på läkarutbildningen för att klara av kompetensförsörjningen i primärvården och kompensera för de kommande årens stora pensionsavgångar.

Det finns en bred politisk samsyn gällande förstärkning av primärvården i enlighet med slutsatserna i Stiernstedts utredning. Som ansvariga sjukvårdspolitiker är vi beredda att samverka och koordinera vårt arbete. Att få till stånd en förstärkning av primärvården är komplext och kräver både samverkan och gemensamma lösningar. En nationell samordnare med stimulansbidrag kopplat till sitt uppdrag ger möjlighet för landstingen och regionerna att skrida till verket, och få till stånd en primärvård som är utökad jämfört med dagens, har ett väl definierat uppdrag och en solid finansiering.

Malena Ranch, regionråd (MP), Region Uppsala

Catrin Steen, regionråd (MP) Region Örebro län

Anders Åkesson, regionråd (MP), Region Skåne

Jessica Rydell, landstingsråd (MP) Kalmar läns landsting

Margareta Fransson, regionråd (MP) Östergötland

Tony Johansson, 1 vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen (MP), Västra Götalandsregionen

Susanne Nordling, landstingsråd (MP), Stockholms läns landsting

Fredrik Leijerstam, 1:e vice ordförande (MP) regionfullmäktige, Region Uppsala

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Primärvård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev