Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Parallella system för klagomål lyfter inte vården

En ny lag som börjar gälla nästa år slår fast att det i första hand är vårdgivarna som ska ta emot och hantera klagomål från patienterna. Tanken är att stärka kvalitetsarbetet, men avsaknaden av ett gemensamt system gör tyvärr att vården riskerar att gå miste om viktig kunskap.

Publicerad: 8 augusti 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

PatientsäkerhetPatientbemötande

I dag finns det en rad instanser som missnöjda patienter kan kontakta om de upplever sig felbehandlade eller dåligt bemötta: vårdgivarna, landstingens och regionernas patientnämnder, patientförsäkringen och Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som är tillsynsmyndighet.

I januari 2018 börjar dock en ny lag gälla kring det stöd missnöjda patienter har rätt till - lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagen förtydligar att det i första hand ska vara vårdgivarna som tar emot och besvarar klagomål från patienter. Vårdgivarens ansvar är sedan att förklara vad som har inträffat och vid behov vidta åtgärder för att händelsen inte ska ske på nytt. Den nya lagen förtydligar också att patientnämndernas huvuduppgift är att stödja patienter med att få sina klagomål besvarade av vårdgivarna samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.

Det här är bra förändringar och förtydliganden i lagen, men det finns också utmaningar och risker.

Min personliga erfarenhet som ordförande för en av Västra Götalandsregionens fem patientnämnder är att patientnämnderna fyller en viktig funktion som en oberoende part dit patienter kan vända sig om de har klagomål på sjukvården. I de enskilda fallen får patienten någon som står utanför vården att prata med och tröskeln för att föra fram sitt ärende minskar. Samtidigt får vårdgivarna återkoppling och kan dra lärdom av patientens berättelse. Men det sker oftast begränsat till det enskilda fallet – den enskilda patientens klagomål överförs till den enskilda vårdenheter som ser över sin verksamhet.

Det finns dock en utvecklingspotential hos oss patientnämnder i att på ett mer övergripande plan analysera de klagomål och synpunkter som patienter delger oss och sprida den kunskapen vidare. Den nya lagen ger därför också ett förtydligat uppdrag till Patientnämnderna att samla in och bistå med fakta och analys över de klagomål som kommer in. Men här uppstår en problematik i den nya lagen.  För lagen skapar parallella system när vårdgivaren har det huvudsakliga ansvaret att ta emot och besvara patienters klagomål, samtidigt som patientnämnden har ett ansvar att stödja patienten och bistå med kunskapsunderlag till sjukvården.

Vissa klagomål kommer att hamna hos vårdgivarna, andra hos patientnämnderna. Om det inte tydliggörs hur klagomålen ska kunna aggregeras på ett standardiserat sätt (givetvis med avidentifierade patientuppgifter) kommer vi missa mycket av den kunskap som man få av att på ett övergripande plan analysera klagomål.

Erfarenheten från det privata näringslivet är att det ofta är just på en aggregerad nivå som man kan dra riktigt stora lärdomar av de klagomål som patienter, eller i näringslivets fall kunder, rapporterar in. Istället för att endast enskilt på varje vårdenhet lära av klagomålen borde vi också vilja kunna se breda mönster och lära av dem. Lärdomarna av ett misstag som sker någonstans i vården ska kunna användas för att lära hela vårdsystemet att inte göra samma misstag.

Nu bygger vi istället parallella system utan möjlighet att dra slutsatser utifrån hela de data som finns tillgänglig. Min förhoppning är att vårdgivare och patientnämnder därför gemensamt kan komma överens om ett system för hur klagomål registreras, i syfte att skapa en heltäckande databas över alla klagomål och lära av dem. Oavsett vilken nivå patienten väljer att föra fram klagomålet till.

David Josefsson, ordförande (M) Västra Patientnämnden  Västra Götalandsregionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev