Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Låt valfriheten inom vården vara kvar

Regeringen vill avskaffa valfrihetssystemen inom primärvården. Det kommer påverka hundratals vårdcentraler runtom i landet. Men patienterna bör få behålla rätten att välja utförare. Därför hoppas vi att landstingen behåller och utveckla sina valfrihetssystem – även om den föreslagna reformen skulle verkställas, skriver Företagarna och Svenska vård.

Publicerad: 10 november 2014, 04:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringens lagförslag sprider oro bland företagare och patienter.


Ämnen i artikeln:

VårdvalLOUPrimärvårdUpphandlingsarbeteLOV

Redan om knappt två månader, den 1 januari 2015, ska landsting inte längre ska behöva erbjuda medborgarna vårdvalsystem inom primärvården. Detta är innebörden av en proposition som regeringen har beslutat att lägga fram till riksdagen. Lagförslaget är ett resultat av den överenskommelse som regeringen har med Vänsterpartiet inom välfärdsområdet.

Om förslaget kommer att klubbas igenom av riksdagen och bli verklighet kommer det innebära en oönskad och snabb förändring i förutsättningarna för hundratals vårdcentraler runt om i hela landet. Detta är Företagarna och Svenska vård mycket bekymrade över.

Det kan förmodas att det finns landsting som av olika skäl inte kommer att vilja bevara sina valfrihetssystem. Följden blir då att patienternas möjlighet till fritt val inom primärvården kommer skilja sig åt över landet. Detta rimmar illa med politiska visioner om en vård som sätter patienterna i centrum. Patienterna bör få sitta kvar i förarsätet, bland annat genom att behålla rätten att välja utförare inom primärvården.

De landsting som avvecklar sina vårdvalssystem till följd av reformen kan naturligtvis i stället upphandla primärvård genom lagen om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingar enligt LOU är ett bra verktyg i många sammanhang, men i fråga om vård- och omsorgssektorn har LOV-system dock klara fördelar, inte minst för att det skapar bättre förutsättningar för fritt val, kvalitetskonkurrens, mångfald och småskalig verksamhet. Ett annat viktigt skäl till att LOV är att föredra är att sådana system skapar förutsättningar för långsiktighet för aktörerna vilket är särskilt viktigt för små vård- och omsorgsföretag.

Det finns många småskaliga verksamheter inom primärvården. Dessa små vårdföretag är av stor betydelse för tusentals patienter som gjort ett aktivt val inom vårdvalssystemet och som genom det fått en god kontinuitet i kontakten med sin läkare eller distriktssjuksköterska. Just kontinuitet är betydelsefullt inom vårdsektorn som till så stor del präglas av förtroendeskapande relationer. Om vårdvalssystemet avvecklas i ett landsting kan patienter i värsta fall tvingas byta vårdcentral. Det blir en realitet om det LOU-upphandlande avtalet löper ut och den vårdgivare de valt inte vinner påföljande upphandling.

Ett annat viktigt skäl för att bevara dagens vårdvalssystem är att det har medfört att många nya vårdcentraler har kunnat etableras i landet. Det har varit de små företagen som har stått för det största antalet nyetableringar. Dessa små vårdföretag spelar en viktig roll för att skapa mångfald och valfrihet för vårdtagarna. Att urholka förutsättningarna för dessa småskaliga företag att kunna planera och bedriva sin verksamhet på längre sikt skapar stor oro och hämmar deras investeringar och utvecklingsmöjligheter. Som en följd av detta är det vår bedömning att utvecklingen av nya och kvalitetshöjande lösningar inom vårdsektorn kommer att hämmas.

Det är vår förhoppning att alla landsting värdesätter nyttan med mångfald och valfrihet och därför kommer att behålla och utveckla sina valfrihetssystem – även om den föreslagna reformen skulle verkställas. Oavsett detta förstärker regeringens lagförslag dock en oro och osäkerhet inför framtiden, både bland vårdföretagare och patienter. Det är illavarslande, eftersom den svenska vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar och investeringsbehov i syfte att kunna möta behov och önskemål från en åldrande, växande och alltmer kvalitetsmedveten befolkning.

Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert, Företagarna

Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev