Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Jämna ut skillnaderna i vården!

Får alla personer likvärdig vård i Sverige? Det är en fråga som man som riksdagsledamot eller landstingspolitiker vill kunna svara solklart ja på. Tyvärr ser inte verkligheten ut så. Det finns studier som visar att det finns betydande skillnader i vårdkonsumtion och hälsa. Hälso- och sjukvården bör därför kompensera för olikheter och undanröja hinder som beror på ålder, kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, sexuell läggning och psykiska- och fysiska funktionshinder.

Publicerad: 12 november 2015, 10:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Öka den socioekonomiska viktningen i ersättningssystemen, uppmanar Ulrika Heindorff och Caroline Hedenström (M).


Ämnen i artikeln:

Jämlik vårdPrimärvård

En granskningsrapport om jämlik hälsa som gjordes för Region Skånes räkning för några år sedan visade att män får två månaders längre rehabilitering i snitt än kvinnor. Vid akut kranskärlssjukdom får kvinnor en sämre kvalitet i behandlingen än män. Kvinnor och män ur lägre socioekonomisk grupp får oftare behandlingar som inte följer de nationella riktlinjerna vid akut kranskärlssjukdom. Studier har visat att faktorer såsom arbetslöshet, låg inkomst och utländsk härkomst är tydliga bland grupper med lägre deltagande i mammografiscreening.

Vad görs då för att minska den ojämlika hälsan? I Region Skåne finns en likabehandlingspolicy. Likabehandling innebär inte att alla ska behandlas likadant. Likabehandling innebär att alla personer ges likvärdig förutsättning och möjlighet att ta del i samhället, oberoende av deras skiftande förutsättningar.

Region Skånes ersättningsmodell för vårdcentraler bygger på en ersättningsmodell där 80 procent av vårdersättningen viktas mot enhetens så kallade ACG-index, som beskriver sjuklighet. Resterande 20 procent viktas mot enheternas socioekonomiska index (CNI) som beskriver risk för ohälsa.

Nyligen skrevs det i Dagens Medicin om att allt fler landsting kommer att göra justeringar i sina ersättningssystem. Vissa landsting som inte haft CNI innan kommer att införa det och andra landsting kommer att höja det. Region Skåne har näst högst andel socioekonomisk viktning i sitt ersättningssystem till vårdcentralerna i landet.

Nationellt har kommissionen för jämlik hälsa nyligen tillsatts. Uppdraget går ut på att hitta förslag hur man kan minska hälsoklyftorna med huvudfokus på skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper. Också skillnader mellan män och kvinnor ska särskilt granskas. Något som saknas i utredningen är att utreda hur man ska överbrygga skillnader mellan vart man bor, mellan landsbygd och stad.

Vad mer behöver göras? Vi anser att Sveriges landsting och regioner bör se över och öka den socioekonomiska viktningen i sina ersättningssystem. Region Skåne är det landsting som har näst högst ersättning för socioekonomi. Nyligen skrevs det i Dagens Medicin om att allt fler landsting kommer att göra justeringar i sina ersättningssystem. Det är bra. Men de landsting som inte alls ger ersättning för socioekonomiska skillnader måste göra det. Det krävs dessutom fortbildning och ständig diskussion av vårdens anställda kring jämlik vård och hälsa.

Ingen vårdanställd ger avsiktligt ojämlik vård och ändå sker det inom vården varje dag. Det är också politikers skyldighet att våga rikta insatser till de grupper som är i störst behov av vården. Mindre av generella insatser, mer av riktade insatser. För att motverka den ojämlika hälsan behöver vi också satsa mer förbyggande än i dag, särskilt med fokus på barn och unga, för att möjliggöra en bra start i livet.

Ulrika Heindorff, riksdagsledamot (M)

Caroline Hedenström, andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Jämlik vårdPrimärvård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev