Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Jämlik vård centralt för Läkarförbundet

Anders Romelsjö kritiserar mitt försvar av vårdval i primärvården. Men Läkarförbundet driver samma linje som Riksrevisionen: att vårdvalet behöver reformeras och utvecklas, skriver läkarförbundets Heidi Stensmyren i en slutreplik.

Publicerad: 21 november 2014, 09:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VårdvalPrimärvård

REPLIK. Remissvaren om förslaget att ta bort kravet på vårdval visar att de flesta organisationer sällar sig till samma linje. Det gäller exempelvis Vårdförbundet, Psykologförbundet och Fysioterapeuterna liksom Myndigheten för vårdanalys som följt upp vårdvalet i flera rapporter.

Vårdvalet är en modell för att organisera den offentligt finansierade primärvården. Den ska ställas mot förvaltningsmodellen som dominerat den svenska sjukvården under många decennier och som Anders Romelsjö förespråkar. Nästan alla fungerande primärvårdssystem i andra länder bygger på mångfald och privata vårdgivare.

I vårdvalet decentraliseras beslut och ansvar i högre utsträckning från politiker till utförare. Det stärker även medborgarnas makt och inflytande över sin egen vård. En majoritet bland befolkningen uppskattar mångfalden vårdgivare och den ökade möjligheten att själv kunna välja vårdcentral. Personalrekryteringen har även underlättats på flera håll sedan reformen genomfördes. Medarbetarna värdesätter fler potentiella arbetsgivare med olika inriktningar och arbetssätt. Likaså har vårdvalet inneburit nya vägar att etablera verksamhet i egen och mer småskalig regi.

Anders Romelsjö kritiserar vårdvalet för att ge sämre förutsättningar att erbjuda vård efter behov. Vi menar att organisationsformen inte är den enkla orsaken. Adekvata medicinska prioriteringar påverkas främst av vilka spelregler och villkor huvudmännen ger inom ramen för ett vårdval. Styrande faktorer är pengar och personal, uppdragens utformning, incitament i ersättningssystem och ledarskap.

I exempelvis Stockholm har vårdvalets utformning lett till en kraftig ökning av andelen läkarbesök med enklare diagnoser. Läkarförbundet har konsekvent kritiserat Stockholmsmodellen för detta i många år. Samtidigt finns andra landsting där patientgrupper med större vårdbehov dragit nytta av en ökad tillgänglighet beroende på hur systemen utformats.

Ersättningssystemen måste stödja de medicinska prioriteringarna och gå i takt med läkaretiken. Politikerna ska sätta målen, men professionen ska ta de medicinska besluten i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detaljstyrningen av sjukvården måste begränsas. Det professionella ansvaret får inte ersättas av kontrollsystem som riskerar att sätta den medicinska etiken ur spel och hota kvaliteten.

Att ge vård på lika villkor och efter medicinska behov är centrala principer i Läkarförbundets sjukvårdspolitik. En förutsättning för jämlik vård är att ha en väl utbyggd primärvård i alla delar av landet. Därför bör vi sluta att diskutera vårdvalets existens och rikta energin på att ge goda förutsättningar för första linjens sjukvård.

Det mest akuta är att lösa bemanningskrisen. Förbundet kartläggning visar att närmare 1 400 specialister saknas i primärvården med stora regionala skillnaderna i läkartäthet. Ett tydligare exempel på misslyckandet för den traditionella landstingsdrivna primärvården är svårfunnen.

Vårdvalet har dock inneburit en viss stimulans för rekryteringen som behöver byggas vidare på. I en rapport från i våras visar vi hur ST-utbildningen kan utvecklas för att locka fler läkare till primärvården.

Våren 2015 genomför Läkarförbundet en undersökning bland alla läkare i primärvården om sin arbetssituation och vården som erbjuds. Det ger underlag för att utveckla vårdvalsystemen till gagn för en bättre och mer jämlik primärvård.

Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges Läkarförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VårdvalPrimärvård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev