tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Gör psykiskt sjuka till pilotgrupp i vårdreform

Behovet av ett systemskifte för insatserna för de allvarligt sjuka är uppenbart. Ta vara på slutsatserna i Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård och gör allvarligt psykiskt sjuka till pilotgrupp när sjukvården reformeras.

Publicerad: 18 maj 2016, 12:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns mycket stora hål i skyddsnätet för schizofrenisjuka både vad gäller kroppssjukvård och socialtjänstens insatser.


Ämnen i artikeln:

PsykiatriSocialtjänstenPsykisk ohälsaEffektiv vård

Slutbetänkandet Effektiv vård från den nationelle samordnaren för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, Göran Stiernstedt, ger en kritisk bild av svensk sjukvård.

Efter att ha konstaterat att vården trots allt presterar tämligen bra i en internationell jämförelse pekar utredningen på stora systembrister. Och för gruppen allvarligt kroniskt sjuka äldre går man längre: Här pekar analysen på rena systemfel.

Samordnaren börjar med att konstatera att stora strukturproblem har negligerats och att styrningen av sjukvården är otydlig och splittrad. Man kan inte märka någon tydlig prioritering utan varje enhet sköter sina egna affärer inom sina budgetramar.

Listan på förödande kritik av det nuvarande systemet är lång, men jag vill lyfta fram en mycket tung aspekt; vården och stödet för multisjuka med behov av samordnade insatser från flera olika sjukvårdsinstanser och socialtjänsten.

Utredningen tar upp några fall från vårdvardagen för några gamla människor. Personerna bollas mellan organspecialisterna inom den sjukhusbaserade vården och ingen förefaller ha (eller ta) något samordningsansvar för individen. Det blir ineffektivt – och dyrt.

Stiernstedt tar också upp det mycket stora problemet med dålig samordning mellan sjukvård och socialtjänst och dömer ut de försök till samverkan som gjorts både på organisations- och individplan.

Kritiken som utredningen har, är i många stycken identisk med den som Schizofreniförbundet fört fram.

Schizofreniförbundet har lyft fram de gigantiska brister i vård- och stödsamordning som bland annat har lett till att gruppen med den allvarliga psykiska sjukdomen schizofreni har 20 års kortare livslängd än övrig befolkning och att anhöriga står för en betydande del av det stöd ute i samhället som ges. Det finns mycket stora hål i skyddsnätet både vad gäller kroppssjukvård och socialtjänstens insatser.

Rapportförfattarna tror inte att det nuvarande systemet för samverkan mellan sjukvårdens olika delar å ena sidan och socialtjänsten å den andra, låter sig reformeras utan föreslår en radikalt annan organisation för kroniska multisjuka äldre. Denna organisation består i en samordnad sjukvård (riktad primärvård) som i ett gemensamt utförande med socialtjänsten försöker fylla samtliga vård- och stödbehov.

Det är precis detta som Schizofreniförbundet förordar för gruppen allvarligt psykiskt sjuka. Stiernstedt tar upp denna grupp (ett av de mycket få tillfällen där psykiatri nämns på 794 sidor): ”Det finns relativt gott om underlag som visar såväl problembild som effektiviseringspotential vad gäller sammanhållna tjänster för personer med psykiska funktionsnedsättningar”.

Kanslisvenska för: det fungerar urdåligt i dag. Man konstaterar också att de överenskommelser om samverkan (mellan huvudmännen) som finns ”…kommer sannolikt endast att ha en mer marginell effekt avseende sammanhållna insatser för de män, kvinnor…som behöver en hög grad av integrering av insatserna”. Kanslisvenska för: vi tror inte ett ögonblick på att detta kommer att fungera.

Gruppen av allvarligt psykiska sjuka är relativt liten i jämförelse med gruppen multisjuka äldre. Varför inte skapa ett pilotprojekt för människor med schizofreni och liknande allvarliga sjukdomar.

Skapa en sammanhållen sjukvård där den psykiatriska och somatiska vården samordnas och bedrivs i en gemensam utförarorganisation tillsammans med socialtjänstinsatserna. Behovet av ett systemskifte för insatserna för de allvarligt sjuka är uppenbart. Ta vara på slutsatserna i utredningen Effektiv vård och gör allvarligt psykiskt sjuka till pilotgrupp innan reformen testas i större skala.

Lennart Lundin, förste vice ordförande, Schizofreniförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev