Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Fler specialistsjuksköterskor behövs för en säker vård

Vården är en av samhällets mest kunskapsintensiva branscher och det finns tydliga samband mellan kompetens och säker vård. Det råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor och det alarmerande är att bristen ökar. Därför föreslår vi nu fem åtgärder för att skapa en säkrare vård, skriver Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening och professor i vårdvetenskap.

Publicerad: 20 mars 2014, 10:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VårdkvalitetVårdbemanningPatientsäkerhetSjuksköterskor

År 2010 fanns det drygt 100 000 sjuksköterskor sysselsatta i svensk hälso- och sjukvård. Det betyder att tillgången på sjuksköterskor, i förhållande till befolkningen som helhet, har ökat med 15 procent under perioden 1995 till 2010. Trots detta är läget inom vården alarmerande eftersom det är mer än antalet som avgör om det är en tillräckligt god bemanning. Kvaliteten på vården avgörs av personalens antal och kompetens. I internationell litteratur kallas detta ”Safe staffing” och handlar om att antalet kompetent personal ska balanseras korrekt mot patienternas behov.

Det finns i dag ett stort antal studier som visar ett direkt samband mellan Safe staffing och effekter på patienternas överlevnad och sjuklighet. Enbart inom slutenvård beräknas 10 000 patienter få bestående men och 3 000 avlida på grund av vårdskador. Det är långt fler än antalet döda i trafiken.

Redan år 1998 visades att ett högre antal sjuksköterskor i förhållande till antal patienter hade direkt samband med ett lägre antal läkemedelsfel och lägre antal trycksår. I en välciterad studie i tidskriften JAMA år 2002 visar forskaren Linda Aiken med flera att om en sjuksköterskas ansvarsområde ökas från fyra kirurgiska patienter till sex så ökar sannolikheten för att patienten avlider inom 30 dagar med procent.

Den kanadensiska sjuksköterskeorganisationen anger att det finns starka empiriska bevis för ett samband mellan otillräcklig sjuksköterskebemanning och ett flertal icke önskvärda resultat för patienter såsom: trycksår, urinvägsinfektion, lunginflammation, postoperativa sårinfektioner, läkemedelsfel, lungkomplikationer, tromboser, obehandlad smärta, blödning från övre mag-tarmkanalen, fallskador, chock, hjärtstillestånd, misslyckad återupplivning och återinskrivning. Även patienters tillfredsställelse med vården minskar. För att vården ska vara trygg, säker och kostnadseffektiv krävs hög omvårdnadskompetens, förmåga att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen.

Det faktum att antalet sjuksköterskor i Sverige har ökat betyder tyvärr inte att kompetensen i närheten av patienterna har ökat, snarare tvärtom. Det är enbart grundutbildade sjuksköterskor som blivit fler. Antalet specialistutbildade sjuksköterskor har minskat med en femtedel sedan 1995. Under senaste året har de blivit 600 färre.

Det råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor och det alarmerande är att bristen ökar!

Andelen sjuksköterskor med specialistutbildning är i dag under 50 procent. Socialstyrelsen har beräknat att så få som 2 procent av de sjuksköterskor som arbetar inom kommunal äldrevård har en specialistutbildning inom äldrevård. Än allvarligare är att andelen specialistutbildade sjuksköterskor som är över 55 år är förhållandevis hög. Under många år har vårdens arbetsgivare inte efterfrågat sjuksköterskor med specialistutbildning vilket får som konsekvens att det i dag arbetar en stor andel grundutbildade sjuksköterskor inom olika specialistverksamheter. Alla som behöver vård och deras närstående utgår ifrån att det inom verksamheter som barnsjukvård, psykiatrisk vård, äldrevård och akutsjukvård finns sjuksköterskor med specialistkompetens. I dagens komplexa vård behöver minst 70 procent av sjuksköterskorna vara specialistutbildade.

Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor innebär att:

Många grundutbildade sjuksköterskor arbetar utan vägledning och mentorskap av erfarna specialistutbildade sjuksköterskor.
De grundutbildade sjuksköterskorna ofta får ta orimligt stort ansvar när de till exempel ombeds arbeta inom högspecialiserade verksamheter.
Arbetsgivarnas möjligheter att attrahera och behålla sjuksköterskor minskar.
En säker vård inte kan garanteras.

För att vården ska vara trygg, säker och kostnadseffektiv krävs hög omvårdnadskompetens, förmåga att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. En säker bemanning med rätt antal specialistutbildade sjuksköterskor innebär ökad trygghet och säkerhet, högre överlevnad, minskade sjukdomssymtom och minskade vårdtider för patienterna. Kort sagt mer hälsa för pengarna.

Vi föreslår:

En helt ny specialistutbildning för sjuksköterskor som motsvarar vårdens utveckling.
Öronmärkta statsanslag till lärosätena för specialistutbildningsplatser.
Aktiv tillsyn att patientsäkerhetslagen krav på rätt kompetens följs.
Ett nationellt övergripande samverkansorgan som inventerar behovet av specialistutbildade sjuksköterskor.
Dimensioneringen av antalet utbildningsplatser ska kopplas till säker vård.

Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening och professor i vårdvetenskap

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev