onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Fem reformer för en bättre äldretandvård

Den åldrande befolkningen ökar och därmed också uppgiften att ta hand om äldres tandhälsa. Om vi ska klara av morgondagens tandvård måste hela den samlade tandvårdens resurser användas, menar Privattandläkarna, som har tagit fram en rapport på temat uppsökande tandvård.

Publicerad: 6 december 2016, 08:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bristande förebyggande tandvård orsakar även andra hälsoproblem och riskerar att på sikt tvinga fram akuta insatser. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

HälsaTandvårdÄldresjukvårdÄldrevård

I takt med att den åldrande befolkningen ökar blir äldres tandhälsa en allt större utmaning för tandvården. Många äldre som är antingen sköra eller sjuka uppvisar också idag en bristande tandhälsa.

Det bör understrykas att vuxentandvården överlag fungerar väl i Sverige, men om vi ska klara av morgondagens tandvård måste hela den samlade tandvårdens resurser användas. För att möta äldretandvårdens utmaningar har Privattandläkarna tagit fram rapporten Privat äldretandvård 2016 – Tema uppsökande tandvård som presenteras i samband med ett seminarium i dag.

Ett problem är de äldre med omfattande tandvårdsbehov som inte besöker tandvården. Det finns flera förklaringar till detta. Sviktande hälsa och dåligt utformade stödsystem, utgör några av förklaringarna till den bristande kontakten mellan patient och vårdgivare. Sammantaget medför detta problem för den enskilde individen, som inte får den vård som den har rätt till och behov av, men också för samhället och skattebetalarna i form av onödiga samhällsekonomiska kostnader. Bristande förebyggande tandvård orsakar andra hälsoproblem och riskerar att på sikt tvinga fram akuta insatser.

En paradox i sammanhanget är att en god hälsa i unga år kan innebära ett ökat tandvårdsbehov som gammal. Dagens äldre är friskare än tidigare generationer och har helt enkelt fler tänder kvar i munnen. Fler kvarvarande tänder kan därför leda till ett större behov av regelbunden tandvård högre upp i åren.

Socialstyrelsens regelbundna statistik visar att kontakten med de äldre som har störst tandvårdsbehov – personer som är äldre än 80 år och äldre som är sköra eller sjuka – ofta brister. Privattandläkarna har därför tagit fram fem stycken reformförslag för att förbättra äldretandvården:

1. Underlätta biståndsbedömningen

Äldre får inte den tandvård som de har rätt till. Flera undersökningar visar att frågan sällan tas upp av kommunernas biståndshandläggare.  Därför måste regelverket ändras, så att det tydligt framgår vilka personer som omfattas av stödet. Vårdgivarens ställning bör också stärkas, så att det blir möjligt för tandvården att avgöra om en person är stödberättigad.

2. Förbättrad information till sköra äldre

Många äldre som är sköra eller sjuka tappar kontakten med tandvården. Stärk äldres ställning genom bättre information vilka ekonomiska stöd patienten har rätt till samt om vilken betydelse munhälsa och tandvård har för deras allmänhälsa.

3. Ta upphandlingen på allvar

Erfarenheten från de landsting som väljer att upphandla den uppsökande tandvården är överväldigande positiva. Genom att upphandla den uppsökande tandvården avlastas folktandvården. Det blir också lättare för landstinget att hålla sig inom de ekonomiska ramarna och att bedriva en effektiv kvalitetsuppföljning. Vår rapport visar också fler äldre får den munhälsohälsobedömning som de är berättigade till. Trots det väljer endast 8 av 21 landsting/regioner att upphandla tjänsten.

4. Ta fram nationella riktlinjer

Förutsättningarna för en väl fungerande och rättvis äldretandvård skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Sedan 2011 finns det nationella riktlinjer för vuxentandvården. Motsvarande nationella riktlinjer för äldretandvården skulle underlätta styrningen av vården samtidigt som den skulle bidra till en mer effektiv resursanvändning av den landstingsfinansierade vården.

5. Bättre dialog mellan landsting och IT-företag

Man måste ha i minnet att dagens tandvård är digitaliserad. För att erhålla ersättning krävs att vårdgivaren skickar in underlag till Försäkringskassan, men samtidigt använder sig landstingen av olika IT-lösningar. Det kan innebära ett konkurrenshinder för vårdgivare som är verksamma i olika delar av landet. Systemen borde samordnas. Nya IT-system bör utarbetas i nära samtal med vårdgivarna inom tandvården.

Merparten av all vuxentandvård i Sverige utförs av privata tandvårdsföretag. Den privata tandvården är också den populäraste samhällstjänsten, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Vill man stärka de äldres tandhälsa måste villkoren för de privata aktörerna ses över och reformeras.

Merit Lindberg, vd, Privattandläkarna

Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev