Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Avfärda inte människors oro för vacciner”

Tanken bakom vaccinationer är god, men staten bör ta ett större ansvar för både kommunikationen, och för negativa effekter av vaccin som kan drabba enskilda.

Publicerad: 16 mars 2017, 13:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Staten har inte lyckats förmedla skillnaden mellan beprövade vaccin, som exempelvis mässlingsvaccinet, och nya vaccin som H1N1-vaccinet Pandemrix.”

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

VaccinationerHPV-vaccinEtik

Nu finns mässlingen mitt ibland oss, och vaccination är enda sättet att skydda sig, menar bland andra läkaren Jonas Ludvigsson i Aftonbladet. Samtidigt ökar vaccinmotståndet i Europa, vilket bland annat förhindrade att Världshälsoorganisationens mål att utrota mässlingen år 2015 nåddes.

Mässlingsvaccinet är mycket effektivt och säkert, och biverkningarna få. Experter uttrycker stark oro inför ytterligare minskning av antalet vaccinerade. Debattörer och forskare i flera länder har därför föreslagit att vaccination inte längre ska vara frivillig utan av staten påtvingad, då detta är ett område där föräldrar inte ska få riskera sina egna eller andras barns hälsa.

I Stockholm tar Lotta Edholm och Anna Starbrink (L) initiativ till att utreda huruvida det är möjligt att kräva att föräldrar vaccinerar sina barn för att få delta i förskoleverksamhet.

Även om syftet med massvaccinationer är gott så finns det i dag etiska och juridiska problem med dem. Dessa bör diskuteras grundligt i samhället för att fastställa rimliga etiska och juridiska begränsningar för folkhälsokampanjer som statligt påbjudna vaccinationer, exempelvis vaccinet mot svininfluensan H1N1 samt HPV-vaccinet mot livmoderhalscancer. Här måste regering, riksdag och myndigheter ta ansvar.

Det första problemet är kommunikationen kring risk och nytta. Skeptiker framställs ofta som okunniga och debatten är väldigt polariserad. Självklart finns det okunskap, men man bör inte tolka alla frågor som tecken på detta. Istället kan man se människors oro och misstro mot vaccin som ett tecken på bristande förtroende för experter. Staten har inte lyckats förmedla skillnaden mellan beprövade vaccin, som exempelvis mässlingsvaccinet, och nya vaccin som H1N1-vaccinet Pandemrix. Oron bör tas som startpunkt för dialog snarare än ett bevis för folks okunnighet.

Det andra problemet är hur staten misslyckats att ta ansvar för de människor som drabbats snarare än hjälpts av vissa nya vacciner. Under de senaste åren har media uppmärksammat de fall där en statligt finansierad och starkt påbjuden massvaccinering lett till tragiska effekter hos enskilda individer och familjer. Det gäller framförallt fallen av narkolepsi, som visat sig vara en bieffekt av H1N1-vaccinet Pandemrix, och där dessa individers hela liv blir starkt påverkade.

Tanken bakom vaccinationer, liksom i folkhälsopolitik generellt, är god. Avsikten är att skydda liv och hälsa. Det finns också samhällsekonomiska vinster. Folkhälsa bygger på en så kallad kollektivistisk riskvägningsprincip, där risk och kostnad vägs mot nyttan för befolkningen som helhet. I teorin ter sig den kollektivistiska riskvägningsprincipen relativt god. Men man bör dock vara medveten om att det finns offer för denna princip, och det måste finnas en diskussion om gränserna för politik som bygger på principen.

Detta för oss till det tredje problemet, som gäller juridiken. Hur hanterar det svenska samhället dessa tragiska fall? Den rättsliga regleringen kan delas upp i flera olika teman och perspektiv, som alla är lika viktiga. Dels kan man separera proaktiva respektive reaktiva regler, det vill säga regler som handlar om exempelvis vaccination, och regler för ersättning i situationer där skada redan har inträffat. Dels kan man skilja på juridik som antar å ena sidan en individualistisk utgångspunkt och å andra sidan en mer kollektivistisk.

Ur ett individperspektiv har alla patienter rätt att stå i centrum för sin egen vård liksom rätt att tacka nej till vårdinsatser, till exempel vaccin. Ur detta individuella perspektiv kan man fråga sig om det finns rättsliga garantier för att individer kompenseras för skador som orsakats av statligt rekommenderade vaccinationsprogram. Det finns dock även juridik som hanterar kollektiva intressen, såsom rätten till hälsa och statens ansvar att arbeta hälsofrämjande för hela befolkningen.

När det gäller frågor om ersättning för redan inträffad skada har Sverige, till skillnad från bland annat Norge och Finland, satt ett tak för den ersättning som ges till de drabbade av H1N1-vaccinet. Den ekonomiska ersättningen löser långt ifrån alla problem, eftersom de drabbade inte kan leva de liv de vill eller hade planerat.

Vi anser att det är av yttersta vikt att vi i samhället diskuterar de etiska och juridiska förutsättningarna och begränsningarna för massvaccinationer. Vi menar också att staten och dess företrädare bör ta ett större ansvar för kommunikationen och för negativa effekter som kan drabba enskilda. Troligtvis är det så att vi måste godta vissa biverkningar, särskilt av nya vaccin. Men hur stort och vilken typ av etiskt och juridiskt ansvar måste staten då rimligtvis ta för de tragiska fall där enskilda istället för att skyddas från sjukdomar blir offer för folkhälsopolitiken?

Frågan om vaccin framställs ofta som binär: antingen är man för vaccin, eller så är man emot. Vi bör dock kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. För det första: Vaccin är generellt bra och det svenska barnvaccinprogrammet bör stödjas. För det andra: Människors oro rörande nya vacciner bör tas på allvar och leda till respektfull och nyanserad samhällsdebatt.

Jessica Nihlén Fahlquist, fil.dr. Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet

Moa Kindström Dahlin, jur.dr. Juridiska fakulteten, Stockholms universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VaccinationerHPV-vaccinEtik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev