måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunala bolag

”Utsläppen är små och väl kontrollerade”

Fjärrvärmebranschens användning av brännbart avfall som energiråvara är ständigt under lupp. Att brännbart avfall transporteras till de länder som har bäst förutsättningar att ta hand om energin ifrågasätts både i media och av enskilda personer. Faktum är att utsläppen från våra förbränningsanläggningar är mycket små och väl kontrollerade.

Publicerad: 12 juni 2015, 12:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

AvfallMiljötillsynFjärrvärme

REPLIK Vi vill klarlägga några missuppfattningar som Roland Ekstrand ger uttryck för i sin artikel ”Avfallsimporten är en tickande miljöbomb” och komplettera med ett antal fakta.

I dag gör Fortum Värme stickprovskontroller på allt avfall. Fem till sju procent av allt brännbart avfall - över 50 000 ton per år - granskas av tränad personal. Prover analyseras kemiskt, bland annat med avseende på tungmetaller. Nya leverantörers kvalitetskontroll granskas ingående och vi utvärderar löpande vår egenkontroll och om det krävs utökar vi den. Men vi ser mer än gärna även att myndighetstillsynen ökar, eftersom det är viktigt att alla kan lita på att kontrollsystemet fungerar.

Vi har ett bra samarbete med tillsynsmyndigheter och polismyndigheten, och har upprepade gånger bjudit in till diskussioner om hur kontrollen av både företag och avfallets kvalitet ska kunna utvecklas. Vi vill se mer lagföring och faktisk upprensning av påstådd kriminalitet. Vårt främsta motmedel mot oseriösa företag stavas motpartskontroller, kvalitetskrav och kvalitetskontroll i kombination med ökad tillsynsverksamhet.

Våra förbränningsanläggningar är byggda enligt sträng EU-standard. Det farliga som finns i vårt avfall ska antingen brinna upp eller fångas upp i reningssystemen. Utsläppen till luft och vatten av metaller och dioxiner är begränsade av miljötillstånd och föreskrifter. Flera utsläpp såsom metaller och dioxiner mäts kontinuerligt och omfattas av gränsvärden, och mäts även i avloppsvattnet.  Kraven på hög temperatur i omblandad luft samt efterföljande reningsteknik gör att förekomsten av organiska miljögifter som i dag finns i avfallet minskar genom förbränningen. Metaller såsom till exempel kvicksilver avskiljs till över 99 procent.

Återvinningsmarknaden är internationell. Protektionism leder inte till bättre miljö, och denna slutsats gäller även brännbart avfall. Av de cirka 140 miljoner ton som årligen läggs på soptippar inom EU kommer en mindre del att sorteras till restbränslen för energiproduktion.

Den stora utmaningen är att öka återanvändningen av material. Sorteringskoncept introduceras för att öka materialåtervinningen, samtidigt som det kvarvarande brännbara materialet som oftast uppstår till en viss del kan bli nyttig energi även i våra nordiska fjärrvärmesystem. Notervärt är att de länder som kommit längst med materialåtervinning också utvecklat energiåtervinningen. Varje ton brännbart avfall som sorteras till energiråvara istället för att gå till soptipp motsvarar minskade globala utsläpp av 300 - 500 kg CO2. Livscykelanalyser visar att transporterna har liten betydelse i sammanhanget, så länge alternativet är soptippen.

87 procent av Fortum Värmes fjärrvärme kommer i dag från förnybar eller återvunnen energi. Över 90 procent av avfallet Fortum Värme förbränner uppstår i närområdet. En mindre del av det brännbara avfallet kommer från Finland eller Norge. Fjärrvärmen är tack vare den robusta energimixen konkurrenskraftig och vi har i dag råd att i Värtan i Stockholm investera närmare 5 miljarder i Europas och kanske världens största kraftvärmeanläggning för produktion av värme och el med skogsflis. Det är alltså lönsamma och effektiva energisystem som bland annat baseras på restbränslen som gör att vi nu kan efterfråga ytterligare tre miljoner kubikmeter flis från i huvudsak svenska skogsägare.

Den cirkulära ekonomin ska växa och ge både jobb och miljövinster. Genom kretslopp av både material och energi kan vi få ner vårt globala fotavtryck till en nivå som vår enda planet kan bära. Men vi måste göra det tillsammans med många aktörer och samarbeta mellan länderna. Våra miljöutmaningar är globala och ansvaret gemensamt.

Ulf Wikström, hållbarhetschef Fortum Värme

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev